m2 m1

System hodnocení v krasobruslení

 

Nový systém hodnocení v krasobruslení

podle pravidel Mezinárodní bruslařské unie je platný od sezony 2004/2005. Nový systém si klade za cíl objektivně posoudit výkony krasobruslařů všech věkových kategorií, zabránit případnému ovlivňování rozhodčích a rozšířit hodnotící škálu v závislosti na rostoucím výkonu krasobruslařů. Základy nového systému hodnocení vycházejí z gymnastiky a potápění, kde je tento systém známý jako Kód bodů (Code of Points) – někdy je takto nazýván i v krasobruslení.

Hlavním důvodem pro vznik nového hodnotícího systému byly skandály na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, kdy byly uděleny dvě zlaté medaile v kategorii sportovních dvojic a zpochybněno vítězství tanečního páru. Na padesátém kongresu v Scheveningenu (červen 2004) Mezinárodní bruslařská unie schválila změny v systému hodnocení krasobruslařských soutěží. Z padesáti čtyř delegátů krasobruslařské sekce ISU bylo ke schválení nového hodnotícího systému třeba souhlasu alespoň dvou třetin. Po jednání byl nový systém hodnocení soutěží přijat třiačtyřiceti hlasy.

Body za techniku a komponenty programu

V novém systému hodnocení jsou: krátký program (KP) a volná(é) jízda(y) (VJ) krasobruslařů hodnoceny body za techniku a body za komponenty programu.

Body za techniku

Body za techniku jsou odvozeny z tabulek hodnot (SOV – Scale of Values) jednotlivých prvků sólového bruslení, vydaných Mezinárodní bruslařskou unií. Podobné tabulky jsou sestaveny pro párové bruslení, tance na ledě a synchronizované bruslení.

U skoků závisí veličina základní hodnoty na typu skoku a na počtu provedených otáček ve skoku. U piruet, krokových pasáží a spirálových sekvencí jsou stanoveny základní hodnoty podle úrovně obtížnosti. Rozlišujeme čtyři úrovně obtížnosti od nejlehčí po nejtěžší (řazeno vzestupně). Předvedené prvky a jejich úroveň obtížnosti označují členové technického panelu. U párových disciplín (Sportovní dvojice a taneční dvojice) sleduje vždy jeden z členů technického panelu, ženu a muže zvlášť.

Tab 3.2. - Zápis v tabulce hodnot (SOV) s výskytem stupňů předvedení (GOE)

  GOE +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
název anglická tři hodnoty kladné základní tři hodnoty záporné
prvku zkratka modifikace hodnota modifikace

Rozhodčí hodnotí kvalitu každého předvedeného prvku jedním ze sedmi stupňů provedení (GOE - Grade of Execution): +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3. Výskyt hodnot stupňů předvedení (GOE) jsme ilustrovali v tabulce 3.2. Nulový stupeň vyjadřuje základní hodnotu prvku. Ke každému plusovému stupni je přiřazena jedna kladná číselná hodnota modifikace, která se přičítá k základní hodnotě. Ke každému minusovému stupni je přiřazena jedna záporná číselná hodnota modifikace, která se od základní hodnoty odečítá. Tento systém přičítání a odečítání modifikovaných hodnot od základní hodnoty platí pro prvky, které jsou předvedeny samostatně. Platí to i u skokových kombinací či sekvencí, které hodnotíme jako jeden celek. V případě kombinací sečteme základní hodnoty všech předvedených prvků v kombinaci a dostaneme tak novou základní hodnotu pro skokovou kombinaci. Číselná hodnota stupně provedení, jež přičteme nebo odečteme od nové základní hodnoty, bude odpovídat hodnotě nejtěžšího prvku v kombinaci. U sekvence skoků sčítáme hodnoty dvou nejvýše ohodnocených skoků a tuto hodnotu následně násobíme faktorem 0,8, získáme tak novou základní hodnotu pro sekvenci skoků. K takto stanovené základní hodnotě skoků přičteme nebo odečteme číselnou hodnotu stupně předvedení nejtěžšího skoku v sekvenci.

Každoročně aktualizované instrukce pro rozhodčí, ve kterých je přesně definované, jaké klady se ve stupni provedení hodnotí, jaké chyby se ve stupni provedení musí projevit v minusové hodnotě a kdy není omezeno, zda stupeň provedení bude kladný nebo záporný. Rozhodčí musí mít vždy na paměti, že nejdříve hodnotí pozitivní aspekty předvedeného prvku a až poté chyby a nedostatky prvku. Například spadne-li bruslař z předepsaného skoku, musí být tento prvek rozhodčím ohodnocen vždy stupněm GOE -3, nižší srážka neexistuje. Naopak pokud je předvedený prvek v normě, rozhodčí nenalezne žádné klady a následně ani chyby, udělí nulový stupeň předvedení, který je roven základní hodnotě předvedeného prvku. Pokud bruslař opakuje již zařazený, ale nepovedený prvek, rozhodčí mohou prvek ohodnotit, ale technický panel prvek do hodnocení neohlásí.

Body za techniku ovlivňuje výskyt nepovolených prvků v programu, mezi ně patří například saltové typy skoků. Zvláštní místo zde má tzv. bonus, jedná se o inovativní prvek zařazený do programu a identifikovaný technickým panelem, který ho následně ohlašuje ISU.

Body za komponenty programu

Body za komponenty programu je druhá sada bodů, kterou rozhodčí po udělení bodů za techniku hodnotí. Jedná se o celkový výkon v předvedeném programu. Komponenty programu tvoří bruslařské dovednosti, spojovací prvky, předvedení, choreografie a interpretace. Jedná se do jisté míry o nezávislé subjektivní hodnocení každého rozhodčího. Subjektivní pohled částečně eliminujeme stanovením zásad, kterými se v jednotlivých bodech komponent programu rozhodčí musí řídit. Nejdůležitější zásady jsou shrnuté v následující tabulce.

Bruslařské dovednosti
 • celková koordinace
 • ovládání pohybu v hranách - čistota a jistota
 • skluz
 • síla
 • lehkost bruslení
Spojovací prvky
 • promyšlená propojenost
 • návaznost prvků
 • kvalita dovedností
 • rozmanitost
 • smysluplnost / přiměřenost
 • způsob rozložení
Předvedení / Provedení
 • schopnost předvést a předat
 • provedení, držení těla
 • jasnost, srozumitelnost
Choreografie / Kompozice
 • smysluplné rozložení /zpracování
 • esteticky příjemné a pochopené
 • proporcionalita
 • prostor
 • originalita
 • pohybové fráze odpovídají hudebním frázím
Interpretace
 • tvůrčí překlad hudby do pohybu na ledě
 • vytříbenost a nuance
 • charakter a styl hudby
 • lehkost ve vyjádření stylu

Zásady hodnocení komponent programu

Hodnocení komponentů programu u sólových kategorií je následující:

Nejvyšší možná známka za každý z pěti programových komponentů je 10,00 bodů. Maximální bodový zisk za všech pět komponentů je padesát bodů.

Rozhodčí uděluje za každý komponent známku od 0,25 bodu do 10,00 bodů v závislosti na předvedeném výkonu, s odstupňováním po 0,25 bodech. Ohodnocení odpovídá bodům uvedeným v následující tabulce

1 velmi špatné
1 špatné
2 slabé
3 přijatelné
4 průměrné
5 lepší než průměrné
6 dobré
7 velmi dobré
8 výborné
9 vynikající
10 pozoruhodné

Tab. Ohodnocení komponent programu

Body, udělené sborem rozhodčích za komponenty programu, jsou dále násobeny následujícími faktory

Muži krátký program: 1,0; muži volná jízda: 2,0.

Ženy krátký program: 0,8; ženy volná jízda: 1,6.

tabulce je shrnutí všech podstatných částí, které se vážou k bodům udělovaným za techniku a za komponenty programu.

  Body za techniku Body za komponenty programu
1. Tabulka hodnot (SOV) Bruslařské dovednosti
2. Úrovně prvků (obtížnost) Spojovací prvky
3. Stupeň předvedení (GOE) Předvedení/Provedení
4. Nepovolené prvky Choreografie
5. Bonus Interpretace

Tab. - Shrnutí důležitých částí k bodům za techniku a komponenty programu

Pravidla hodnocení v novém systému hodnocení

Na všech mistrovství ISU musí být k výpočtu výsledků použita výpočetní technika. Na mezinárodních závodech je za výpočetní techniku zodpovědná pořádající země. Pořadatel musí zajistit softwarové vybavení a měl by poskytnout zkušeného a kompetentního odborníka zodpovědného za vkládání dat do počítače a generování oficiálních výsledků. Na mistrovstvívh ISU, mezinárodních závodech juniorů a seniorů a na olympijských hrách je za výpočetní techniku a kompetentního odborníka zodpovědná ISU. Tato ustanovení jsou uvedena v pravidle 352.

Základní principy výpočtu výsledků

Základní principy výpočtu nalezneme v pravidle 353 [ISU pravidel].

 • Každý bruslařský prvek má stanovenou základní hodnotu v tabulce hodnot (SOV).
 • Jednotliví rozhodčí přidělí každému předvedenému prvku jeden ze sedmi stupňů předvedení (GOE), které jsou taktéž uvedeny v tabulce hodnot.
 • Výsledný stupeň předvedení přidělený panelem rozhodčích jako celkem se určí výpočtem tzv. upraveného průměru číselných hodnot stupně předvedení udělených maximálně devíti bodujícími rozhodčími.
 • Upravený průměr se vypočítá vyškrtnutím nejvyšší a nejnižší hodnoty a následným výpočtem průměru ze zbývajících hodnot. Pokud je panel rozhodčích složen z méně jak pěti členů, nejvyšší a nejnižší hodnota se neškrtá.
 • Tento průměr se stává celkovým stupněm předvedení (GOE) daného prvku a je zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
 • Body, které panel rozhodčích udělí za každý předvedený prvek, se získají přičtením upraveného průměru stupně předvedení k základní hodnotě prvku.
 • Skokové kombinace jsou hodnoceny jako jeden celek. Sečtou se základní hodnoty všech skoků předvedených v kombinaci a přičte se k nim číselná hodnota stupně předvedení (GOE), která se vztahuje na nejobtížnější skok v kombinaci, tedy na skok s nejvyšší základní hodnotou.
 • Sekvence skoků jsou hodnoceny jako jeden celek. Sečtou se základní hodnoty dvou nejvýše ohodnocených skoků předvedených v sekvenci. Tento součet se vynásobí faktorem 0,8. Číselná hodnota stupně předvedení (GOE) uvažovaná pro výpočet výsledku se vztahuje na ty 2 skoky, které mají nejvyšší základní hodnotu.
 • Sečtou se body přidělené panelem rozhodčích za jednotlivé prvky.

Do výsledku se nezapočítá jakýkoliv další prvek nebo prvky zařazené nad rámec povoleného počtu prvků. Hodnotí se pouze první pokus (nebo povolený počet pokusů) o daný prvek.

 • Ve volné jízdě jednotlivců základní hodnota všech skoků předvedených ve druhé části jízdy je násobena faktorem 1,1. Oceňuje se tím rovnoměrně rozložená obtížnost programu.
 • Za inovující prvek, pohyb nebo spojující prvek může být přidělen speciální bonus v hodnotě 2 bodů. Tento bonus může být přidělen za daný program pouze jedenkrát.
 • Bonus (pokud byl přidělen) se přičte k součtu bodů přidělených panelem rozhodčích za jednotlivé prvky, výsledkem je „celkovýpočet bodů za techniku“.
 • Každý rozhodčí také hodnotí komponenty programu na stupnici známek od 0,25 do 10,00 s odstupňováním po 0,25 bodech.
 • Body přidělené panelem rozhodčích za každý komponent programu jsou získány výpočtem upraveného průměru hodnocení daného komponentu od maximálně devíti bodujících rozhodčích. Upravený průměr se vypočítá způsobem uvedeným výše v bodu 4.
 • Body udělené panelem rozhodčích za programové komponenty jsou násobeny níže uvedenými faktory (platí pro juniorské i seniorské kategorie):

  Muži: KP: 1,0 / VJ: 2,0

  Ženy: KP: 0,8 / VJ: 1,6

  Sportovní dvojice: KP: 0,8 / VJ: 1,6

  Výsledky vynásobené těmito faktory jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa a sečteny. Výsledný součet se nazývá „body za komponenty programu“.

Za každé porušení pravidel dojde k následujícím srážkám:

 • srážka za čas - 1,0 za každých pět chybějících/přebývajících sekund jízdy;
 • srážka za hudbu - 1,0 za vokální hudbu; (nyní již neplatí)
 • srážka za zařazení nedovolených prvků - 2,0 za každý nedovolený prvek;
 • srážka za kostým a nedovolené ozdoby - 1,0;
 • srážka za pády - 1,0 za každý pád, který je definován, jako ztráta kontroly nad sebou samým, kdy se obě brusle nedotýkají ledu a bruslař zůstane na moment bez pohybu;
 • jestliže pád znamená přerušení programu na dobu delší než 10 sekund, dojde k další penalizaci: -1,0 za přerušení trvající 11-20 sekund, -2,0 za přerušení trvající 21-30 sekund atd.

Určení výsledků a jejich systém zveřejňování

Určení výsledků a systém jejich zveřejňování nalezneme v pravidle 353 v [ISU Pravidel].

Určení výsledků v každé části soutěže

 • Celkový počet bodů za danou část soutěže získaných každým závodníkem v každé části soutěže (KP, VJ) je vypočítán součtem celkového počtu bodů za techniku a bodů za programové komponenty při odečtení případných srážek.
 • Závodník s nejvyšším celkovým počtem bodů za danou část soutěže se umístí na prvním místě, soutěžící s druhým nejvyšším celkovým počtem bodů za danou část soutěže se umístí na druhém místě atd.
 • Jestliže dva nebo více bruslařů dosáhne stejného výsledku, rozhoduje v krátkém programu celkový počet bodů za techniku, ve volné jízdě rozhoduje počet bodů za komponenty programu. Jestliže jsou i tyto výsledky shodné, závodníci se stejným počtem bodů se umístí na stejném místě.

Určení konečného výsledku

 1. Celkové počty bodů za danou část soutěže v krátkém programu a volné jízdě se sečtou a výsledek součtu představuje konečný počet bodů závodníka získaných v soutěži. Vítězí soutěžící s nejvyšším konečným počtem bodů, na druhém místě se umístí závodník s druhým nejvyšším konečným počtem bodů atd.
 2. V případě rovnosti dosažených bodů vyhrává bruslař, který se nejlépe umístil v poslední dokončené části soutěže.
 3. Jestliže v této poslední dokončené části soutěže dosáhlo více soutěžících stejný počet bodů, rozhodne o umístění předcházející část soutěže atd. Pokud nepředcházela žádná část, získávají soutěžící stejné místo.
 4. Zveřejňování výsledků

 5. Umístění v každé části soutěže musí být zveřejněno okamžitě poté, kdy danou část dokončili všichni startující soutěžící.

Po dokončení každé části soutěže musí být u každého soutěžícího zveřejněny následující údaje: celkový počet bodů za techniku, body udělené panelem rozhodčích za každý komponent programu, celkový počet bodů za komponenty programu, srážky a celkový počet bodů v dané části soutěže.

 1. Po dokončení každé části soutěže bude zveřejněn dokument „Detaily hodnocení každého bruslaře jednotlivými rozhodčími“, ve kterém budou uvedeny základní hodnoty všech prvků, jejich stupeň předvedení (GOE) a body za komponenty programu udělené všemi rozhodčími. Pořadí rozhodčích na tomto dokumentu bude náhodné a bude zachována anonymita jednotlivých rozhodčích.
 2. Konečný výsledek musí být zveřejněn co nejdříve po ukončení soutěže. U každého soutěžícího musí být uvedeno:
 1. konečné umístění;
 2. umístění v každé části soutěže uvedená odděleně.
 1. Na závěr každé soutěže musí být zveřejněn konečný součet bodů každého závodníka.
 2. Položky uvedené pod body a) - e) musí být zahrnuty do protokolu soutěže.

  Elektronické hodnocení a jeho systém zobrazení

  Elektronické hodnocení a jeho systém zobrazení je stanoven podle pravidla 352 v [7].

 1. Obrazovky panelu rozhodčích

  Každý rozhodčí hodnotí nezávisle na ostatních při použití dotykové obrazovky, která může být vybavena funkcí video přehrávání. Body udělené každým rozhodčím jsou vkládány do připojeného počítače, který zpracovává výsledky.

 2. Systém video přehrávání

  Systém video přehrávání schválený ISU může být použit v každé části soutěže.

 3. Elektronické zobrazení známek / Výsledková tabule

  Při mistrovství ISU musí být použito elektronické zobrazení známek / výsledková tabule, na které musí být zobrazeno následující: body za techniku, body za každý komponent programu, celkový počet bodů za danou část soutěže, průběžné umístění v dané části soutěže, kombinovaný výsledek (celkový počet bodů), konečný počet bodů a průběžné umístění.

 4. Ruční zápis známek

Rozhodčí jsou vybaveni papírovým protokolem, pro každého soutěžícího zvlášť. Protokol použijí v případě, kdy není možný elektronický zápis pomocí dotykové obrazovky.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Systém hodnocení v krasobruslení
Detail protokolu hodnocení krasobruslaře
Tabulky SOV pro jednotlivce a párové bruslení
Tabulky SOV pro taneční páry

Související témata

Technika základů bruslení
Technika krasobruslařských prvků
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení
Rozhodčí a způsob rozhodování