m2 m1

Baletní příprava VIII. - Vazebné prvky

 

Vazebné prvky

Prvky, které umožňují hladký přechod mezi jednotlivými kroky a tak napomáhají plynulosti pohybů v celé technice klasického tance. Často jsou také preparačními kroky a na jejich kvalitě závisí správné provedení především skoků malého a velkého allegra nebo např. pirouettes. Jejich velmi důležitá funkce je znatelná zejména při ztlumení dopadu skoků nebo zastavení rotace při dokončování pirouettes. Stejně jako všechny prvky techniky klasického tance se učí nejdříve samostatně a až poté se svazují s dalším prvkem. Kvalitní výuka těchto prvků je velmi důležitá a např. pro skoky nezbytná, je potřeba jí věnovat dostatek času.

Pas de bourrée

Existuje velké množství variant pas de bourrée, provádí se na pološpičkách, u dívek na špičkách. Principem pas de bourrée je přecházení-kroky z jedné nohy na druhou, kdy váha těla je vždy na jedné stojné noze, nikdy nesmí být na dvou nohách. Při počáteční výuce je každé přešlápnutí na sur le cou de pied (vpřed nebo vzad) výrazné a stabilní, v konečné formě a rychlejším tempu vše probíhá plynule, bez zadržování sur le cou de pied. Všechny druhy pas de bourrée se provádí také en tournant. Uvedená základní pas de bourré vychází z metodiky ruského systému výuky klasického tance.

  • Pas de bourrée simple en dehors a en dedans + en tournant
  • Pas de bourrée ballotté + en tournant
  • Pas de bourrée dessus-dessous + en tournant
  • Pas de bourrée suivi
  • Pas de bourrée simple en dehors a en dedans + en tournant
foto_033
Pas de bourrée simple en dehors a en dedans + en tournant (Video ukázka)

  • pas_de_bourree_simple_en_tournent
foto_034
Pas de bourree ballote (Video ukázka)

  • Pas de bourrée ballotté + en tournant
foto_035
Pas de bourrée ballotté + en tournant (Video ukázka)

Pas tombé

pas_tombe_pas_de_bouree

Tombé znamená pád, v případě klasického tance jakýsi „padající“ krok. Principem je přenesení („pád“) váhy těla z otevřené polohy na jedné stojné noze, která vytváří aktivní tlak do podlahy, do demi-plié na druhé noze. Důležité je, že přenesení váhy těla se provádí do dálky a přes „výšku“ za špičkou kročné nohy s výrazně rychlým přenesením těžiště nad stojnou nohu. Provádí se všemi směry (vpřed, vzad, stranou) z celého chodidla, z pološpičky nebo ze špičky stojné nohy, převážně z otevřené polohy 45° nebo 90°. Po přenesení váhy do demi-plié kročná noha může zaujmout polohu sur le cou de pied, plolohu piqué par terre, 45° nebo 90°.

foto_036
Pas tombe pas de bouree (Video ukázka)

Pas glissade

Též možné použít název pas glissé – klouzavý krok (N.I.Tarasov). Vazebný prvek, který je zásadní především v allegru, kdy je nejen prvkem vazebným, ale také preparačním. V tomto případě by neměl být chápán jako skok (v Ruské škole je glissade zařazován jako skok malého allegra), ale jako „klouzavý“, plynulý, mírně nadlehčený pohyb nad zemí. Jeho začátek a závěr v demi-plié pomáhá získat energii a připraví tělo do vynesení se do vzduchu. Po vizuální stránce se tělo tanečníka pohybuje rovnoběžně s podlahou po horizontální dráze, bez přílišného zvýraznění rozdílu mezi úrovní plié a skoku. Glissade je způsobený skluzem chodidla kročné nohy do požadovaného směru s následným aktivním přitáhnutím odrazového chodidla do pozice (V. nebo IV.) v demi-plié. Provádí se všemi směry (stranou, vpřed, vzad), en face, épaulement, podle charakteru kombinace je buď velmi rychlý, briskní, živý (malé allegro, kombinace terre a terre) nebo dynamicky větší, širší co se týká prostoru (velké allegro) nebo pomalejší, vázanější (adagio).


Pas failli

Prvek, který se využívá především ke spojování různých póz a také i jako příprava k pirouettes. Výchozí polohou může být malá nebo velká póza, kdy stojná noha je většinou na pološpičce a kročná noha z dané pózy lehce sklouzne celým chodidlem přes I.pozici směrem vpřed nebo vzad do demi-plié s okamžitým přenesením váhy. Z kročné nohy se stane stojná noha a noha, která se stane kročnou zůstává špičkou na podlaze nebo se zvedá do polohy en l´air. Velmi důležitá je koordinace paží, trupu a hlavy, kdy určující je závěrečná póza. Ruská škola principu pas failli využívá také v samostatném prvku allegra a nazývá tento skok sissonne failli.

foto_038
Pas failli ve_vazbě s pózami a renverse (Video ukázka)

Pas coupé

Couper znamená řezat, sekat. V případě coupé se jedná o malý pohyb, kdy skrze výměnu v V.pozici kročná noha pomocí coupé („přeseknutí“) zaujme místo stojné nohy (jedna noha nahrazuje druhou) a umožňuje tak začátek následujícího pohybu. Coupé se může provádět způsoby dessus (nad) nebo dessous (pod) v demi-plié, na celé noze, pološpičce, špičce a také skrze V.pozici en l´ air. Většinou coupé končí v poloze sur le cou de pied vpřed nebo vzad nebo v jiné určené póze. Balanchine technique pojem coupé používá také k vyjádření fixní polohy (srovnatelná s polohou sur le cou de pied pro battement fondu).

foto_037
Pas coupe (Video ukázka)

Pas balancé

Tento taneční vazebný prvek je jakousi variantou pas de valse („baletní valčíkový krok“), kdy se přeneseně řečeno „houpavým“ způsobem přenáší váha z jedné nohy na druhou. Nejčastěji se provádí směrem stranou, ale také vpřed a vzad a nakonec en tournant. Použití paží je velice rozmanité. Výuková forma je více na místě a v určité „strohé formě“. Ve výsledné formě by mělo pas balancé působit plynule, hladce, koordinovaně a s využitím pohybu do prostoru.

foto_039
Pas balancee (Video ukázka)

Pas chassé

Chasse znamená– honit, pronásledovat. V tomto prvku můžeme doslovně použít překladu, že jedna noha pronásleduje druhou. Jedná se o jednoduchý pohyb z místa (přísunný krok), kdy se obě nohy nad zemí spojují v V.pozici a následně se jedna odvíjí do zadaného směru a okamžitě je opět „dohoněna“ druhou nohou. Chassé musí působit měkce a pružně. Provádí se do všech směrů a často je také spojovacím prvkem před některými prvky velkého allegra (např. saut de basque, jeté entrelacé, grand fouetté sauté).

Pas chassé se zařazuje také do prvků malého allegra, kdy výskok v V.pozici je vyšší než při použití pas chassé jako vazebného prvku.


Pas couru

Couru znamená běžet a proto termín pas couru se používá pro běh na špičkách v I. nebo paralelní pozici. Především ale pas couru vpřed je důležitý preparační prvek pro odraz do grand jeté croisé vpřed. Kvalita a úspěch tohoto spojovacího prvku je závislý na koordinaci a přesném časovém rozložení tří malých kroků vpřed, kdy první dva jsou lehké a rychlé mírně nad podlahou a třetí odrazový krok je pomalejší, „stlačený“ do hlubšího demi-plié k dosažení síly a energie pro odraz. Pas couru může být také provedeno jako takový malý odrazový běh s pěti nebo i sedmi malými kroky, kdy poslední krok je vždy odrazový.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky