m2 m1

Baletní příprava XI. - Adagio

 

Adagio

Slovník The Concise Oxford Dictionary of Ballet:[1]

Pomalý pohyb kontrastující s allegrem. Střední část tradiční baletní hodiny, zaměřená k vypěstování tanečníkovy schopnosti k cítění prostoru, linie a rovnováhy. Úvodní část tradičního klasického pas de deus. Akrobatické vystoupení revuálních tanečníků

V taneční terminologii adagio znamená tanec v pomalém tempu. Adagio v baletním slovníku metodiky klasického tance zahrnuje neobyčejně veliký prostor obsahující řadu cvičení, složených v jeden celek, rozvíjející a upevňující technickou dovednost, smysl pro formu jednotlivých prvků klasického tance, stabilitu, uměleckou citlivost a správnou koordinaci pohybu. Adagio se provádí jak u tyče – a la barre, tak na volnosti – au milieu. Hlavním těžištěm adagia je práce na volnosti, kde se adagio rozvíjí v malé taneční etudy. Např. v Ruské škole zaujímá tzv. Velké adagio ve středních a vyšších ročnících jednu samostatnou část práce au milieu, kde se procvičují již ve složitějších kombinacích prvky a vazby samostatně probrané. Vedle toho se ve výuce používá ještě princip tzv. Malého adagia, který má za úkol jako první cvičení na volnosti srovnat a připravit tanečníka pro obtížnou práci v prostoru. Vazebně je toto adagio velmi jednoduché a pravidlem bývá spojení s battements tendu a jednoduchými pirouettes. Tento ruský model má jistě svůj význam, ale prakticky, především z časového hlediska, není tolik využíván. Adagio a la barre je nejvíce rozvinuto v Ruské škole, vypracovává sílu, vytočení, bývá technicky a fyzicky náročné. Naproti tomu západní školy pojímají adagio a la barre spíše jako přípravu pro adagio au milieu a často se věnují spíše pomocným cvikům, které rozvíjí elasticitu a rozsah. Všeobecně ve výuce je adagio a la barre důležité pro výuku velkých póz, prvků jako např. développé, porté , fouetté, je důležité k získání síly a hledání stability. U profesionálních tanečníků skutečně adagio a la barre může sloužit více jako prostor pro protahování celého těla, pro vědomé dýchání, či jakýsi prostor pro uvolnění a určitou psychickou relaxaci. Základním požadavkem adagia au milieu, vedle získání stability a technické dovednosti, je koordinace pohybu, dosažení plynulého, vázaného, citlivého pohybu, který musí vycházet z vnitřního pocitu tanečníka. Úkolem není vytvářet pouze krásné linie a formu, ale je nutné tyto linie a pohyby vytvářet pomocí určité „vnitřní energie“, která oživuje a dává pohybu tu správnou kvalitu.

1. etapa výuky (2.- 3.r.)

adagio se skládá z jednoduchých forem tvorby velkých póz pomocí relevé lent a développé, zařazuje se demi-plié i grand plié, porté - demi rond de jambe en l´air z jedné pózy do druhé, používají se základní varianty port de bras, základní formy temps-lié. Vše se provádí ve velmi pomalém tempu a na celé noze. Cílem je především získání stability, správné cítění jednotlivých póz klasického tance a jednoduché použití práce paží a hlavy.

foto_053
Adagio I (Video ukázka)

2. etapa výuky (4.- 5.r.)

zvyšuje se náročnost o obraty ve velkých pózách, tzn. že se klade velký důraz na výuku promenades (tour lent), přechody z jednotlivých póz jsou obtížnější, zařazuje se grand rond de jambe en l´air, grand soutenu, développé ballotté, obraty fouetté, grand fondu, preparace pro grand pirouettes, grand temps-lié, zapojuje se více vazebných prvků, flic-flac z velké do velké pózy, pas tombé z velké pózy, pas failli, pas de bourré, pas glissade – glissé, pas balancé, port de bras je mnohem rozvinutější a tanečnější. Tempo je stále pomalé, ale nesmí být „utahané“ a bez dynamiky, většina prvků se provádí na pološpičce.

foto_055
Adagio_II (Video ukázka)

3. etapa výuky (6. – 8.roč)

vedle všech dosud probraných prvků se zařazují nejobtížnější adagiové prvky a vazby, jako jsou všechny typy grand fouetté, renversé, složité varianty promenades, vkládají se různé kombinace točení, grand pirouettes, všechny možné druhy port de bras, včetně port de bras ve velkých pózách. Je možné zařadit i některé velké skoky jako např. grand sissonne ouverte, jeté renversé, jeté passé, pas de ciseaux. Cílem je dovršit výuku adagiových prvků v té nejobtížnější formě, rozvíjet smysl pro vytváření a vedení pohybu ve složitých vazbách, dovršit schopnost již scénického vnímání pohybu a samozřejmě cítění a vnímání hudebního doprovodu, který by měl vyprovokovat k vyšší a citlivé umělecké interpretaci.

foto_056
Adagio_iii_s_grand_pirouettes_en_attitude_tour_lent_renverse_grand_fouette_par_terre (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky