m2 m1

Baletní příprava XIV. - Technika sur les pointes

 

Technika sur les pointes (technika na špičkách) je jedním z hlavních specifik klasického tance. Vyžaduje speciální vyztuženou obuv ve které je tanečnice schopna udržet rovnováhu na velmi malé ploše. Tradičně je to technika určená a vyvinutá pro ženy, ale i muži jsou schopni tančit na špičkách, ať už z důvodu požadavku choreografa nebo pro zdokonalení práce chodidla a nártu.

Studium techniky sur le pointes začíná až po dosažení správného držení těla, je nutná dostatečná síla v nohách a chodidlech –„pevné kotníky“. Teprve až po výuce základních prvků na pološpičkách je vhodné přistoupit k výuce na špičkách. Výuka musí být pravidelná a metodicky správně vedená, minimálně třikrát v týdnu, jen tak je možné dosáhnout optimálního a zdravého vývoje. Je tedy určena pro profesionální taneční školy. Není to technika pro amatéry, kteří mají možnost praktikovat tanec na špičkách např. jen jednou týdně a nemohou systematicky tuto techniku rozvíjet. Riziko zranění je pak veliké. Proto je velmi diskutabilní používání této techniky na Základních uměleckých školách nebo v privátních baletních studiích.

V osnovách osmiletého studia na tanečních konzervatořích se začíná s výukou již ve druhém pololetí 1.ročníku, kdy je dívkám průměrně 11-12 let. Tato věková hranice je přiměřená, ale není žádným problémem, pokud se s výukou začne i později. Profesionální tanečnice, pokud nezkouší nebo nemají právě představení kde pracují na špičkách, by měly alespoň sami denně provést určitou dávku relevé na špičkách. Nejideálnější je, když tanečnice pracují ve špičkách během tréninku a jejich nohy jsou zvyklé na špičkovou obuv při provádění celé škály prvků, které se jinak provádí na pološpičkách. Je potřeba, aby se pro tanečnici stala špičková obuv přirozenou součástí techniky sur le pointes, nikoli nepohodlnou těžkopádnou obuví. Tanec na špičkách by měl vzbuzovat dojem, že není potřeba žádného velkého úsilí a špičková obuv je přirozeným prodloužením celé nohy. Všechny způsoby, jak se dostat na špičky-relevé a jak sejít dolů ze špiček-abaissé, by měly být prováděny kontrolovaně, měly by působit hladce, plynule, měkce, téměř „neviditelně“. Allegrová enchainements by měla působit velmi přesným, virtuózním dojmem, naproti tomu adagiové vazby by měly být provedeny měkce a plynule. K dosažení takového mistrovství je potřeba dlouhá systematická výuka a praxe.

Začáteční výuka techniky sur les pointes začíná velmi pozvolně, průměrně tak 10 – 15 min. na konci hodiny klasického tance. První jednoduchá relevé, échappé na dvou nohách se provádí čelem k tyči ve velmi pomalém tempu. Později po získání stability a větší síly se stejná cvičení provádí na volnosti v postavení en face a později v épaulement. Rozvíjí se také výuka pas de bourré včetně pas de bourré suivi a běhu na špičkách – pas couru.

Ve střední etapě výuky se již doba práce na špičkách prodlužuje cca na 30 min. a začínají se učit těžší prvky včetně mnoha relevé na jedné noze a pirouettes. Provádějí se jednoduché vazby a zvyšuje se náročnost co do počtu např. relevé či échappé. V nejvyšších ročnících by měla výuka probíhat nejméně 45 – 60 min., nejideálnější je pokud je na výuku techniky sur le pointes vyčleněn zvláštní čas a nemusí tato výuka probíhat v rámci hodin klasického tance. Probírají se již nejnáročnější prvky včetně různých grand fouetté, grand pirouettes, skoků na špičkách, vytváří se náročná enchainements, která obsahují mimo jiné i prvky a vazby z tradičního klasického repertoáru. Dovršuje se mistrovství v této technice.

Způsoby postavení na špičky a scházení ze špiček:

Na špičky se lze postavit způsobem relevé - „vskokem“ nebo tahem. Další možností je piqué - nastoupení, které se provádí z místa do dálky (např.jeté z místa) nebo také na místě (např. coupé). Scházení ze špiček se provádí způsobem abaissé – „seskočením“ nebo plynule a také způsobem tombé nebo coupé.

1) „vskokem“ - začíná z demi-plié odrazem od celých chodidel a mírným nadskočením se provede postavení na špičky za současného propnutí kolen. Zpravidla dochází k malému podtažení prstů, ale mohou zůstat i ve stejné vzdálenosti jako v demi-plié. „Vskok“ je pouhé nadlehčení nad zemí, v žádném případě se nesmí dopadat na špičky zvrchu, nejedná se o skok (proto uvozovky při použití termínu „vskok“). Zpět ze špiček se schází mírným „seskočením“ do demi-plié, které je pružné a zadržované, nesmí působit jako spadnutí ze špiček.

2) tahem (roll up) - provádí se z demi-plié i z dopnutých kolen, kdy se chodidla plynule odvíjí a prochází přes vysoké pološpičky na špičky s pocitem „odtlačování“ se od podlahy. Prsty zůstavají na stejném místě jako na celých chodidlech (nepodtahují se). Abaissé (roll down) probíhá opět plynulý spouštěním chodidel přes pološpičky na celá chodidla, případně do demi-plié.

3) nastoupením (piqué) - nastoupení na špičku se provádí většinou z místa do některého ze tří směrů. Důležité je rychlé přenesení váhy ze stojné na kročnou (budoucí stojnou) nohu. Nastoupení musí být do dálky za prsty kročné nohy a druhá noha musí určenou polohu zaujmout co nejrychleji. Druhá noha se přitahuje do V.pozice (např. glissade), přikládá do polohy sur le cou de pied nebo retiré (např.tour piqué) nebo se zvedá do otevřené polohy (např.jeté piqué do pózy arabesque). V některých případech probíhá nastoupení na špičku na místě (např.petit jeté na místě) nebo přechody způsobem coupé (např.coupé ballonné).

 

foto_060
Sur les pointes roll up vskok (Video ukázka)

 

foto_058
Pique sur les pointes pas de bourree (Video ukázka)

 

foto_059
Sissone ouvert coupe passe sur les pointes (Video ukázka)

Postavení nohy na špičce:

nárt je plně propnut, pata se protlačuje nahoru, kotník je držen pevně ve vertikální poloze, nesmí se svažovat na vnější ani vnitřní stranu. Svažuje-li se na vnitřní stranu, váha se přesouvá na palec, svaly vnitřní strany se nepřiměřeně zatěžují a vzniká nebezpečí zánětu (hallux valgus). Naopak svažuje-li se noha na vnější stranu, může dojít velmi lehce k podvrtnutí kotníku. V případě velkého nártu je důležité uhlídat vertikální polohu, aby nárt „nepřepadával“ dopředu přes prsty. V opačném případě malého nártu nedovolit, aby pata klesala k zemi.

Základní prvky techniky sur le pointes:

 • relevé v I., II., V. a IV.pozici, pas sus-sous vpřed a vzad
 • échappé do II. a IV.pozice, échappé double do II. a IV.pozice, échappé s ukončením na jednu nohu
 • assemblé soutenu (dessus, dessous)
 • glissade (stranou, vpřed, vzad), glissade stranou en tournant (po přímé lince)
 • pas couru
 • pas de bourrée simple, ballotté, dessus-dessous, suivi
 • jeté na místě a z místa (stranou, vpřed, vzad), jeté fondu
 • sissonne simple (bez výměny, s výměnou)
 • pas polka
 • changement sur le pointes

2.etapa výuky (4.- 5.roč.)

 • échappé en tournant do II. a IV.pozice
 • assemblé soutenu en tournant
 • glissade vpřed en tournant ( (po diagonále)
 • pas de bourrée en tournant - simple, ballotté, dessus-dessous
 • jeté z místa do velkých póz, jeté z místa stranou en tournant o půl obratu
 • sissonne simple en tournant
 • petite sissonne ouverte na místě (stranou, vpřed, vzad)
 • grande sissonne ouverte na místě a z místa (stranou, vpřed, vzad)
 • coupé-ballonné stranou
 • ballonné vpřed a vzad na místě a z místa
 • rond de jambe en l air (en dehors, en dedans)
 • pirouette z V. a IV. pozice, pirouette fouetté en dehors (4-8 otáček)

3.etapa výuky (6.- 8.roč.)

 • rond de jambe en l air double
 • rond de jambe en l air sauté s postupem vpřed (po diagonále)
 • pirouette způsobem piqué a tombé
 • pirouette en dehors z V.pozice s postupem vpřed po diagonále
 • tour dégagé en dehors (po diagonále)
 • tour piqué en dedans (po diagonále)
 • tours chainnés (po diagonále)
 • grand fouetté en effacé a z kroku do I. a II. arabesque, „Italské“ grand fouetté
 • sauté na jedné noze v malých pózách
 • renversé (en dehors, en dedans)
 • grandes pirouettes

 


 

Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

 


Podobná témata

Suchá příprava příprava obecně
1 Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky