m2 m1

Pojem pád a pádová technika v oblasti sportu

 

S pády se setkáváme v mnoha oblastech života. Nejenom ve sportu a v tělesné výchově, ale i v běžných situacích v práci (ve škole) i v mimopracovním (mimoškolním) životě. Navzdory tomu, že pro každého člověka je pojem pád (s ohledem na tělesný pohyb) intuitivně jasný, není jeho definice jednoznačná.

 • procesu definování pojmu pád v oblasti tělesné výchovy a sportu musíme vycházet z několika faktorů, které jsou limitující pro vznik a průběh pádu. Předpokládáme, že jednotlivé faktory tvoří obecný teoretický základ pro definování pádové techniky v jednotlivých sportech, stejně tak i pro pád jako příčinu úrazů v kterékoliv oblasti lidského života.

Je třeba rozlišovat pojem pád v jeho různých sémantických významech. Zejména v jeho přenesených významech můžeme najít různé konotace:

Pád jako pojem

 • fyzikální
 • filozofický
 • lingvistický
 • medicínský
 • politologický
 • sportovní:

nebo, jako gymnastický, či hráčský:

 • volejbalový
 • fotbalový
 • házenkářský
 • hokejový

nebo taky úpolový

Mnohovýznamovost pojmu pád (i jako pohybu lidského těla) nás ujišťuje, že je potřeba rozlišovat pojmy:

 • pád (jakýkoliv pohyb těla jako celku i jeho segmentů ve směru gravitační síly)
 • pádová technika (naučená pohybová dovednost)

Na základě našich teoretických analýz problému (jakož i zjištění z praxe, navrhujeme definovat pádovou techniku jako náhlou změnu pohybové struktury způsobenou ztrátou rovnováhy, ve směru gravitační síly. Pohybová struktura pádové techniky je naučená pohybová dovednost, která se projeví bezpečným obnovením rovnováhy vytvořením nové plochy opory i jinou částí těla, než chodidly.

Pády ve sportu jsou způsobeny:

 • úmyslně padajícím jako součást pohybové struktury konkrétního sportu, nebo součást taktického jednání
 • neúmyslně, příčiny mohou být exogenní, nebo endogenní

různých sportech jsou pády nejenom významnou pohybovou dovedností ovlivňující sportovní výkon, ale i prostředkem k zatraktivnění sportovní disciplíny. Například ve volejbalu jsou považovány pády jako součást hry za divácky nejvíce vzrušující části zápasu. Pády nejsou ve volejbalu základními technickými činnostmi. Umožňují však například vybírání i v herních situacích, ve kterých by byl jinak soupeři přiznán bod. Za nejdůležitější součást techniky je považována schopnost hráče zachovat hybnost získanou pádem a využít ji na odvalení těla po podložce a na opětovné zaujetí střehu. Tak hráč rychle získá polohu, ve které může pokračovat ve hře. Podobně je tomu i u lyžování, kde je strach z pádu a jeho následků limitující pro sjíždění náročnějších svahů.

Každý pád ale znamená zvýšení rizika vzniku úrazu. Je nevyhnutelné, aby byly jako součást jednotlivých sportů, které jsou ohroženy úrazy způsobenými pádem:

 • vyučované správné pádové techniky,
 • zařazen silový trénink pro vytvoření ochranné vrstvy svalů,
 • zařazení vzdělávacího programu prevence úrazů.

Pády jako mechanizmus úrazů

Pády jsou ve sportu nejčastějším mechanizmem vzniku úrazů. lépe jsou zaevidovány pády, u kterých osoba utrpěla úraz. Příčiny pádů, následkem kterých vznikl úraz, rozdělujeme na:

 • endogenní -(způsobený vnitřními podmínkami - úrovní rozvoje pohybových schopností a dovedností, psychickou odolností, únavou, nemocí a podobně)
 • exogenní (způsobený vnějšími podmínkami - náčiním nebo nářadím, jinou osobou, povrchem, klimatickými podmínkami, osvětlením a podobně)

Toto rozdělení je však jenom teoretické, protože ve skutečnosti se příčiny s různým podílem často kombinují.

Ne vždy je tedy možné zranění úplně zamezit. Riziko zranění se zvyšuje například u hromadných pádů (v davu), u pádů ve velkých rychlostech (při běhu, cyklistice, bruslení), na nebezpečném terénu (kluzký, nerovný), při omezené pohyblivosti (dané celkovou tělesnou připraveností, případně výstrojí a výzbrojí) a podobně. Riziko úrazu pádem se podle některých sledování zvyšuje u různých sportovních aktivit, zejména tam, kde se sportovci pohybují větší rychlostí, případně ve vyšších výškách. Vážné úrazy, které mohou být i s následkem smrti, hrozí cyklistům, při jízdě na koni a podobně.

Pádovou úrazovost ovlivňují různé okolnosti. Za nejdůležitější považujeme připravenost k pádu, celkovou tělesnou zdatnost, obtížnost a prudkost pádu, jeho úmyslné uplatnění, nebo nečekaný výskyt. Sledování souvislostí výskytu pádů s pádovými úrazy se provádí stanovením vzájemného poměru četnosti pádů k úrazům, jejichž byly mechanizmem. Z uvedeného plyne, že sledování úrazů pády je mnohem jednodušší, než sledování četností pádů. Na základě četnosti pádových úrazů můžeme usuzovat o ještě početnějším výskytu pádů v běžném životě i sportu, i když statistiky se tímto explicitně nezabývají. Myslíme tím pády, které skončily bez následků, nebo jen s lehkým poraněním, které nevyžadovalo odborné ošetření a s ním související evidenci.

Podle rozboru výskytu úrazů způsobených pády usuzujeme, že význam pádové techniky v protiúrazové zábraně se u různých věkových skupin významně liší.

 


Podobná témata

Pády obecně
1. Jak padet vpřed
2. Jak padat vzad
3. Úrazy z pádu
4. Pád jako pojem
5. Biomechanika pádových technik
6. Pádová technika v systematice úpolů
7. Systematika pádových technik
8. Pády vpřed
9. Pády vzad
10. Pád stranou
11. Kombinované pády
12. Průpravná cvičení

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky