m2 m1

Pádová technika v systematice úpolů

 

Domníváme se, že pádové techniky byly v minulosti jen implicitně přítomné v obsahu úpolů jako systému. V sokolském chápání úpolů nenajdeme podtřídu zabývající se pádovou technikou. Později, s přibývajícími informacemi o džúdó (džúdžucu), se někteří autoři přikláněli k zahrnutí pádové techniky k systematice úpolů.

 • taxonomické systematice úpolů vycházíme především z vlastního výzkumu z předešlých let.

Definice úpolů: Úpoly jsou pohybové aktivity zacílené na kontaktní fyzické překonání partnera. Do úpolů zařazujeme i specifická cvičení, které jsou přímou průpravou na kontaktní překonání partnera.

 • I když je hlavním znakem úpolů kontakt alespoň dvou lidí, kdy je kontakt cílem, kterého chceme dosáhnout, pro vztah s pádovou technikou je důležitější druhá část definice. Do úpolů zařazujeme
 • specifická cvičení, která jsou přímou průpravou na kontaktní překonání partnera. Pádová průprava je nevyhnutelnou pro mnoho úpolových sportů, jejichž technické prostředky jsou zaměřené na hození, či povalení soupeře. I když některé pádové techniky znají i jiné, neúpolové sporty, v žádném z nich se jim nevěnují tak široce, jako v úpolech. Znalosti pádové techniky z úpolových sportů můžeme pro některé cílové skupiny použít pro protiúrazovou zábranu ve sportu i v každodenním životě.

Systematika úpolů je sestavena taxonomicky, podle složitosti, hierarchie jednotlivých prvků, ze kterých se skládá. V první úrovni systematiky úpolů jsou nejjednodušší, elementární prvky, ve druhé složitější, v poslední, třetí, jsou nejsložitější prvky. Taxonomie současně sleduje didaktické otázky. První úroveň obsahuje cvičení, která jsou průpravou pro další úroveň, a ta je průpravou pro úroveň třetí.

Taxonomie úpolů

 • 1. úroveň úpolových předpokladů

Průpravné úpoly

2. úroveň úpolových systémů

Úpolové sporty

3. úroveň úpolových aplikací

Sebeobrana


Průpravné úpoly

Průpravné úpoly jsou relativně jednoduchými cvičeními, které je možno cvičit i odděleně od ostatních úpolových cvičení. Kromě širokého použití ve školní tělesné výchově a v různých druzích sportu se využívají i pro rozvoj pohybových předpokladů pro jednotlivé úpolové sporty (zahrnujících i některá bojová umění) a sebeobranu. Průpravné úpoly jsou základem pro jednotlivé úpolové systémy. Průpravné úpoly proto rozdělujeme na základní úpoly a základní úpolovou techniku.

Základní úpoly postihují základní úpolové vztahy. Nacvičují se s jedním, nebo více partnery a často mají soutěžní povahu.

Nácvik základní úpolové techniky se provádí zpravidla bez partnera. Při cvičení s partnerem není cílem přemoci ho, ale zdokonalit základní prvky techniky. Jde především o úpolové:

 • polohy (postoje, kleky, lehy...),
 • přechody (mezi polohami),
 • pohyby paží (zejména údery),
 • pohyby nohou (zejména kopy),
 • obraty těla (kolem svislé osy),
 • přemístění (různými směry vzhledem k předchozímu postavení i vzhledem k soupeři),
 • navázání kontaktu (dotykem, úchopem, objetím),
 • zvedání, nošení a spouštění živého břemene (partnera),
 • pády (různými směry).

Pády jsou v úpolech způsobeny nejen hozením soupeře, ale často i po úderu, nebo kopu. I některé základní úpoly často končí v pádu, například různá cvičení pro rozvoj rovnovážných schopností. Nácvik základů pádové techniky má ale význam nejenom pro cvičení úpolů.

 


Podobná témata

Pády obecně
1. Jak padet vpřed
2. Jak padat vzad
3. Úrazy z pádu
4. Pád jako pojem
5. Biomechanika pádových technik
6. Pádová technika v systematice úpolů
7. Systematika pádových technik
8. Pády vpřed
9. Pády vzad
10. Pád stranou
11. Kombinované pády
12. Průpravná cvičení

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky