m2 m1
 

Rytmická schopnost

 

Rytmická schopnost je označována jako koordinačně motorická schopnost člověka, která umožňuje správnou představu, a tím i pochopení rytmů obsažených v pohybové činnosti.

Schopnost pohyb rytmízovat má významný vliv na kvalitu a úspornost tělesných pohybů. Zřejmě jde o pohybově ekonomický princip, a proto je nezbytné ho neustále zdokonalovat. U některých druhů sportu, např. různých druhů běhu, není otázka rytmu natolik obtížnou záležitostí jako třebas u cvičení na hrazdě. To se skládá z cyklických i acyklických pohybů v různém tempu a rytmu, proto je otázka nácviku rytmu pro sportovce značně náročná.

Definovat rytmickou schopnost jako schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku daný (akustické podněty), nebo v samotné činnosti obsažený (žonglování, tanec). Podrobněji ji vnímáme jako časově-dynamické členění pohybu a rytmickou předlohu využíváme jako předlohu pro řízení vlastního pohybu. Jedná se o rozdělení pohybu do rozeznatelných rytmických celků pomocí akcentů, a tím vytvoření typického časově-dynamického průběhu pohybu.

Rytmus lze chápat jako jev dynamický i statický. Projevuje se nejenom v přizpůsobení do daného rytmu, ale také v iniciování a změně vlastního rytmu pohybu (např. individuální rytmus rozběhu při skocích, vlastní rytmus oblouku a pozvolná změna ve sjezdovém lyžování).

Je to pravidelné opakování rytmických celků, v nichž se ve stejném sledu a stejných časových intervalech řadí za sebou doby akcentované a neakcentované.

Rytmická schopnost dovoluje udržet, zapamatovat, tvořit a realizovat ohraničenou, časově-dynamickou strukturu cyklických a acyklických pohybů. Projevují se v přizpůsobení pohybů do daného vnějšího rytmu nebo přijetí vlastního rytmu.Udržení a vytvoření rytmu v pohybech cyklických je jednodušší než v pohybech acyklických, jejichž časově-dynamická struktura se mnohokrát opakuje, což přeje procesu rytmu pohybu.

Stupeň rozvoje této schopnosti závisí na kvalitě procesů přetváření akustických a vizuálních informací rozhodujících o motorické efektivnosti. Nejmarkantnější je to v takových sportovních disciplínách, jako je akrobatické lyžování, sportovní a moderní gymnastika, veslování, kanoistika.

Obecně lze říci, že tato schopnost je důležitá pro rychlé a přesné uskutečnění dovedností ve všech sportovních disciplínách.

Rytmická schopnost dává v soulad pohyb s vnějšími původci rytmu. Znamená to vnímání rytmu a rovněž jeho provádění. Rytmická schopnost je stimulována podněty sluchovými, zrakovými nebo taktilními.

Rytmus je důležitý pro racionálnost pohybu, schopnost pohyb řídit, přeorganizovat a přizpůsobovat. Rytmická schopnost je výrazně geneticky podmíněna.

V každém jednotlivém cviku lze vysledovat pohybový rytmus, což lze vnímat jako relativně správné rozložení úsilí v prostoru a čase, relativně správné střídání svalového napětí a uvolnění.

Rozložení úsilí v prostoru a čase, relativně správné střídání svalového napětí a uvolnění.

Již v počátečních fázích učení jsou podstatné informace o časových relacích pohybu (akustické signály akci, jak dlouho trvá - timing) podávané trenérem. Pokud vynaložené síly pohybového aktu optimálně časově rozložíme a efektivně je využijeme, finální pohyb je pak snáze zapamatovatelný, a tedy i naučitelný. Osvojení pohybového rytmu nové dovednosti má pozitivní vliv na korektní odhad pohybové reakce (anticipace) a přizpůsobení se vnějším podmínkám.

Při plnění pohybového úkolu nikdy „necvičí“ lidské tělo jako celek, ale jeho jednotlivé segmenty se střídají v pohybové aktivitě v přesně definovaném rytmu (plynulost, gradace a akcentace pohybu - důraz na uzlové body). Na více experimentech bylo prokázáno, že akustické informace podávané v průběhu pohybu zefektivňují proces učení (např. jedna skupina se učila rozběh a přeskok přes koně podle zvukové předlohy podávané z magnetofonu, druhá klasicky, výsledky zněly jednoznačně pro první skupinu).

  • V procesu rozvoje rytmických schopností jsou dominantní dvě složky:
  • Percepce a identifikace - vnímání pohybových rytmů v souladu s vnějším průvodcem pohybu, například při skákání na trampolíně musíme synchronizovat své pohyby s pohybem plachty.
  • Reprodukce či realizace - schopnost koordinovat pohybové akty a operace v daném pohybovém rytmu, například dle ukázky a hudební předlohy. Rytmická realizace je velice důležitá v technicko- estetických sportech, jako je moderní gymnastika, tance, atd. kde je velice důležité plynulé a rytmické provedení pohybu. V poslední době se však na tuto schopnost klade důraz i ve sportovních hrách, kde například správná rytmizace a načasování kladených pohybů je základem úspěchu při obcházení soupeře.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Rytmická a pohybová teorie v krasobruslení
2. Rytmus
3. Rytmická schopnost
4. Tempo
5. Počítací doba
6. Takt
7. Dynamika
8. Melodie
9. Příklady - Tempo
10. Příklady - Koordinačni cvičeni
11. Příklady - Vedené pohyby paží
12. Příklady - Počítací doba
13. Příklady - Základní taneční kroky
14. Příklady - Skoky, rovnováha a obraty
15. Přiklady - Dynamika
16. Přiklady - Přiklady - Pohybova improvizace
17. Tance
18. Společenské tance
19. Současné tanečni styly

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky