m2 m1
 

Skladba - metodické poznámky

 

Postupů, které autor využívá, je velmi mnoho. Získáváním zkušeností je autor schopen volit pro něj nejvýhodnější postupy a ztvárnit svoji základní myšlenku.

Nejdůležitější je „dostat nápad“, poté vybrat základní myšlenku a zvolit realizaci námět, který je jasný a zřetelný.

V realizaci pohybového obsahu má autor možnost výběru formy a stylu. Hudební předlohu vybírá tak, aby odpovídala jeho základní myšlence a inspirovala ho k pohybové odpovědi.

Tím se dostává do fáze kompozice hudby a pohybu. Hudební předlohu je potřeba rozebrat, zaznamenat členění a strukturu, určit metrické, melodické a rytmické akcenty. Části hudby mohou vyvolávat různá pohybová řešení a výběr hudby je velmi důležitým krokem, který ovlivňuje celkový dojem.

Vhodnost pohybových nápadů je ovlivněna inspirací hudebního doprovodu, který vede k pohybové reakci. Autor se může inspirovat nejen vlastními pohybovými reakcemi, ale také vycházet z pohybové improvizace kolektivu, s kterým tvoří pohybovou skladbu.

Prostorová řešení – choreografie – je dalším krokem a má úkol zvýraznit ostatní složky pohybové tvorby. Obměny prostoru a plošných útvarů by měly odpovídat návaznosti na hudbu a pohyb. Choreografické změny lze opakovat a měly by probíhat plynule, nenásilně a logicky.

Při zpracování jednotlivých částí skladby je nutno se zaměřit na vytváření hudebně pohybových motivů, to znamená nejmenších základních kompozičních útvarů.
Každá skladba může mít svůj charakteristický motiv, který se rozvíjí, opakuje, obměňuje, spojuje do větších celků. Pohybové motivy se skládají z různých pohybů a dobře volené změny dávají pohybům výraz a vyvolávají emoce.
Technika provedení a její rozbor následuje po vytvoření pohybového obsahu. Pohyb je nutno provádět správně, přesně a účelně. To by mělo být u částí pohybové průpravy i samotného nácviku. Kde je to možné přistoupíme k individuálnímu projevu, ale jindy je nezbytné sjednotit provedení tak, aby vytvářelo pocit dokonalé jednotnosti.

Autor by měl respektovat principy tvorby, což je důležité pro celkový dojem.
Nácvik skladby sice zdánlivě nesouvisí s tvůrčím procesem, ale pro předvedení skladby je délka nácviku velmi důležitá. Autor může podle toho reagovat například jednodušším pohybovým obsahem nebo provádí různé změny a vylepšení, která jsou výhodnější pro interprety.

Svoji důležitost má i oblečení, které dotváří estetickou a výtvarnou stránku skladby a ovlivňuje diváka.

Shrnutí metodického postupu:

Nápad ----- Námět
Myšlenka ----- Volba formy a stylu
Výběr hudební předlohy ----- Kompozice hudby a pohybu
Pohybová improvizace ----- Choreografie
Hudebně pohybové motivy ----- Upřesnění pohybů
Naplnění principů tvorby ----- Úprava kompozice
Nácvik ----- Předvedení

Většina choreografů v umělecké sféře neuvádí své postupy, chrání si svá autorská pojetí a teprve předvedené kompozice ukazují záměr a řešení projektu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky