m2 m1
 

Principy pohybové tvorby

 

Skladba, která má působit jako celek a umožnit divákům vnímání souvisle, od začátku do konce, a pochopit záměr autora, musí dodržovat určité zásady. Tyto zásady je nutno respektovat při tvorbě skladby. Jejich dodržování ovlivňuje výběr pohybového obsahu.

Princip CELISTVOSTI

Při zachování tohoto principu působí skladba jako celek. Má systematicky uspořádané hudebně pohybové motivy, splňuje hudebně pohybový soulad, má typický charakter pohybu, vyjadřuje pohybem zajímavé hudební momenty, respektuje hudební dynamiku a výrazné akcenty.

Tento princip v sobě zahrnuje i ostatní principy, využívá je tak, aby nešlo o pouhé řazení pohybových celků, ale aby převládaly logické spoje a souvislosti.

Princip GRADACE

Gradace pohybu i choreografie je součástí dynamické linie hudby. Je-li hudební předloha bez síly, napětí a tempa, odpovídá tomu i pohybová reakce. Proto je hudební předloha skutečně dů ležitá.

Rozlišujeme dva druhy gradace - VZESTUPNOU a SESTUPNOU. Při vzestupné gradaci postupně narůstá napětí, síla a energie. Pohyb může mít vrchol v prvku obtížnosti či pohybu skupiny, v originalitě nebo jiné zajímavosti. Skladba může obsahovat několik vrcholů, ale důležitý je vrchol před závěrem.

Sestupná gradace vede opačným směrem, k postupnému zklidnění, které má výrazové či emociální podněty. Výraz dodáme pohybu vnitřní dynamikou nebo pohyby mohou být formovány do dynamického oblouku.

Gradace může probíhat i v prostoru, čase a síle.

Pohybové vazby mají větší rozsah, provádějí se v nich tempové náhlé změny, zvětšuje se svalové napětí, střídá se napětí a uvolnění.

Princip KONTRASTU

Využití kontrastu je velmi široké a umožňuje sdělit to nejpodstatnější, to čím chce autor zaujmout.

Nejvýrazněji se uplatňuje princip kontrastu:

  • v prostoru;
  • v síle.

Z hlediska prostoru se jedná o pohyby na místě a z místa a hlavně jejich střídání. Vysoké a nízké polohy, stahování se do středu a směrem ven, zastavení jednotlivce nebo skupiny v určité poloze, pohyb do všech směrů, po přímce, oblouku, kruhu a různé pohybové role dvojic či trojic - to jsou momenty odpovídající principu kontrastu v prostoru.

Kontrasty v čase jsou založeny na rytmicko - metrické stavbě hudební předlohy, což je zpomalování a zrychlování, které je vyjádřeno pohybem. lze ovšem postupovat i tak, že na pomalou hudbu provádíme rychlý pohyb a obráceně. Můžeme tak zdůraznit ztvárnění základní myšlenky.

Změny a kontrasty vedou k zamezení určitého stereotypu, který neudrží pozornost diváka. Proto je nutné využít změn a kontrastů vzhledem k celkové kvalitě pohybového obsahu.

Princip OPAKOVÁNÍ

Opakování pohybových motivů a témat se objevuje již v hudební předloze, např. opakování refrénu v písních. Stavebnost hudby využíváme i v pohybu.

Opakování můžeme zařadit:

  • v jiném útvaru;
  • s jiným počtem cvičenců;
  • v kánonu.

Tím se pohybový motiv stane charakteristický pro určitou část nebo celou skladbu a divák je schopen si ho zapamatovat.

Princip VARIACE

Jde o obměny motivů, ale při zachování charakteru a stylu. Variace vedou k tomu, aby skladba působila celistvě. Variace nacházíme v hudbě a obměňovat lze pohyb i choreografii v prostoru.

Princip FRÁZOVÁNÍ

Tento princip podporuje potřebu střídání napětí a uvolnění pro vytváření pohybových frází. Někdy se fráze shoduje s hudebně pohybovým motivem, může být i kratší nebo delší. Frázováním lze oddělit jednotlivé pohybové nápady a jejich rozvíjení. Fráze musí mít přirozenou délku a musí podporovat rozčlenění skladby do určitých charakteristických částí vyjadřujících myšlenky skladby.

Kromě uplatnění principů tvorby pohybové skladby jsou používány specifické motivy, které dotvářejí kompozici hudby a pohybu. Pohyb vyjadřuje myšlenkovou představu inspirovanou hudební předlohou a mezi interprety vzniká komunikační motiv, který je založen na vzájemné koordinaci cvičenců mezi sebou.

Jedná se o spolupráci, spoluúčast a dopomoc interpretů mezi sebou při provádění pohybového úkolu.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky