m2 m1
 

Základy hudební teorie

 

Hudba, pohyb a výběr hudebního doprovodu

Hudba má v oblasti tělesné výchovy a sportu specifickou podobu. Přispívá k vnitřnímu řádu a harmonizaci lidského těla. Hudba je jednou z výchozích komponent pohybové skladby. Propojení hudby a pohybu má společného jmenovatele, který se promítá v řadě technických termínů, jako je počítací doba, metrum, takt, rytmus, tempo a další.

Počítací doba

Předpokladem k tomu, aby došlo ke splynutí hudby a pohybu, je vytvoření časového řádu v obou složkách (hudební a pohybové). Základem hudebně-pohybového členění je počítací doba. Umožňuje organizovat skupinový pohybový projev z jednoho zdroje. Pedagog, cvičitel, autor odpočítáváním jednotlivých dob ovládá jakkoli početnou skupinu interpretů.

Rozložení pohybu na počítací doby dovoluje analyzovat složitý pohybový celek a sjednotit simultánní pohyb kolektivu. Autor pohybu může správně a účelně rozvrhnout pohybové činnosti a rozvíjet svůj tvůrčí projekt.

Metrum a takt

je abstraktní tvar počítacích dob uvnitř taktu.

Počítací doby tvoří řadu a seskupují se do přehledných celků. Tyto celky se nazývají metra. Pro potřeby pohybové skladby rozlišujeme takty sudé a liché. Základní dvojici sudých taktů je takt dvoudobý a čtyřdobý. Základem lichých taktů je takt třídobý. Pro využití v tělesné výchově a sportu je podobou počítací doby čtvrťová nota.

Pohybový obsah je většinou tvořen z pohybových článků, které jsou při správné technice navzájem souměřitelné v čase. Metrické struktury jsou pak společné oběma složkám - pohybové i hudební.

Metrický celek tvoří pohybový takt, který má své specifické zvláštnosti. Pohybové a hudební takty se u pohybové skladby nemusí shodovat. Nebývá výjimkou, že jedna počítací doba v pohybu neodpovídá jednomu hudebnímu taktu.

Rytmus

Počítací doba, metrum a takt vyúsťují do dominantního pojmu hudebně pohybových vztahů a to je rytmus. Je chápán jako určitá organizace časového průběhu. Hudební rytmus vyjadřuje logiku kinetického dění uvnitř taktu. Pohybový rytmus je časově vymezený systém impulzů vyvolaných střídáním svalového napětí uvolnění.

Soulad mezi hudbou a pohybem je vázán na časové rozměry vymezené počítacími dobami hudební předlohy a schopností organizmu do této časové struktury zasadit pohyb.

Tempo

Počet počítacích dob za minutu udává tempo pohybu. Základní tempo je odvozeno od volné chůze. Střední tempo je dáno asi 72 kroky za minutu.

Každá hudebně pohybová skladba si většinou zachovává stálé tempo.

V hudební teorii se označují tempa italskými názvy platnými i v pohybové tvorbě:

  • largo široce;
  • lento, adagio, pomalu;
  • allegretto - mírně rychle;
  • allegro - rychle, vesele;
  • vivace živě;

Individuální tempo se uplatňuje hlavně v sólových pohybových formách, kde je pohyb komponován pro individuální projev jedince. Často je zcela potlačena pulzace počítacích dob a změny tempa mohou být náhlé i postupné.

Skupinové tempo je typické pro menší celky a je podřízeno tempu skupiny. Při výběru hudebního doprovodu je vhodné vybírat takové tempo, které respektuje věk, pohlaví, technickou vyspělost atd. Skupinové tempo je odlišné od tempa individuálního. Interpreti nemohou uplatnit plně svůj individuální projev a jsou nuceni přizpůsobit se tempu střednímu.

Společné tempo však vede k účelnému rozvržení fyzických i psychických si l.

Hromadné tempo je typické pro hromadná vystoupení a je nenahraditelným zážitkem pro diváka, vnímajícího jednotně cvičící celek. Při hromadných skladbách je nutné přísné dodržování metronomického tempa, jedinec se stává členem velké skupiny a podřizuje se společnému cítění a myšlence.

Funkce hudby při pohybové tvorbě je nejenom motivační, ale závisí na ní úspěch či neúspěch vystoupení. Ve většině případů hledáme hudbu již hotovou, kterou je možno stříhat nebo kombinovat dle záměru a potřeby. Hudba by měla být vhodná pro interprety a jejich technickou úroveň.

Autor by měl být schopen vybrat hudbu, která se bude líbit interpretům i divákům, která bude podněcovat tvořivost a která dokáže kultivovat.

Výsledná úroveň je dána čistotou žánrovou i stylovou, která je podtržena jednotou hudby a pohybového vyjádření.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky