m2 m1
 

Choreografické aspekty pohybové tvorby

 

Choreografie je slovo řeckého původu a vyjadřovalo písemné zaznamenání tanečních prvků. Později byl význam slova změněn na označení taneční kompozice.

V praxi se pod pojmem choreografie v pohybové skladbě míní jen její prostorové řešení, volba útvarů a jejich změny. Ipři respektování širšího pojetí významu slova choreografie se budeme v této části zabývat pouze aspekty prostorového řešení.

V kompozici pohybové skladby pracujeme s prostorem:

 • jednotlivce;
 • páru;
 • skupiny;(synchro)
 • volným prostorem.

Prostor jednotlivce je omezen výškou a šířkou těla, délkou končetin kloubní pohyblivostí. Pohybuje-li se jedinec z místa, pohybuje se s ním i jeho prostor. Nejvýrazněji je vykreslení prostoru jednotlivce zřejmé u sólových vystoupení. Každá změna prostoru a detail je vnímán divákem. Prostor jednotlivce může být zvětšen náčiním, zvýrazní se tak prostorové změny.

Prostor skupiny vzniká spojením nejméně dvou jedinců. Výškové, šířkové a hloubkové rozměry jsou dány, kompozičním záměrem a umístěním v prostoru. Lze vytvářet tvar obrazce, který může být sevřený, otevřený nebo volný.

Sevřené spojení vytváří dojem kompaktní skupiny, která má kolem sebe volný prostor.

Otevřené spojení vzniká bodovým dotekem končetin, křížením, uchopením v čelných i bočných útvarech. Jedná se o vázané celky, vytvářející pravidelné i nepravidelné obrazce.

Volné spojeníje sumací individuálních prostorů nespojených interpretů. Seskupení je tvárné, ale je poněkud omezena plastičnost.

Půdorysné řešení pohybu vychází z velikosti prostoru. Pro stadiony je směrodatný středový bod. Od něho se odvíjí půdorysné řešení a tento bod je průsečíkem diagonál.

Typy půdorysných útvarů:

 • obdélník a čtverec;
 • trojúhelník;
 • pruh;
 • kruh;
 • ostatní typy.

Tyto půdorysné typy tvoří geometrické obrazce, které jsou plasticky proměnlivé. Při všech choreografických řešeních jsou platné dva principy:

 • princip symetrie;
 • princip asymetrie.

Symetrie

Pravidelné seskupení útvarů podle středové osy, která může být předozadní, pravolevá nebo diagonální. Symetrické tvary jsou přehledné a srozumitelné pro diváka. Působivost je násobena tehdy, když autor dokáže plynule a náhle změnit charakter útvaru.

Asymetrie

Nesouměrnost podle jedné nebo obou hlavních os. Asymetrie přináší pocit napětí a narušení něčeho standardního a nějaké neočekávané změny.

Prostorová choreografie by měla být funkční nikoli samoúčelná, měla by korespondovat s pohybovým obsahem. Estetickou hodnotu plošné choreografie má také výběr kostýmu či cvičebního úboru, zejména jeho střih a barva.

Řešení pohybu podle směru je dáno svalovou kloubní pohyblivostí, která umožňuje provést pohyb v různém rozsahu a rozpětí. Rozpětím je míněna schopnost vykonat pohyb o různé amplitudě - rozsahu.

Autor - choreograf pracuje s danými prvky, jako je celkový počet cvičenců, velikost a struktura základního celku, rozměry prostoru. Prostor je řešen jak z pohledu cvičence, tak z pohledu diváka, který může sledovat skladbu z jednoho nebo více směrů, z nadhledu i podhledu.

Zásady u vizuálního působení pohybové skladby:

 • postup po diagonále zezadu dopředu;
 • nejúčinnější akce v prostoru provádět asi dva kroky před přední stranou;
 • střed prostopuje tzv. místem bez výhrad;
 • nemá se zůstávat ve středovém bodu;
 • pocit jistoty vzbuzuje symetrická formace ve středu prostoru;
 • dramatické napětí stoupá pohybem ze středu ploch vpřed;
 • plocha od zadní části ke středu je vhodná ke zvýraznění dění;
 • při pohybu po kruhu se navozuje idea kontinuity a radosti.

Pro orientaci interpretů na ploše je vhodné označit středový bod a přední portál. Při nácviku je třeba naučit cvičence vnímat prostor.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky