m2 m1
 

Fáze tvořivého procesu

 

Tvorba je považována za schopnost člověka vytvářet nové hodnoty a řešit nové situace novými způsoby. V pohybové skladbě, kde spolu působí dvě složky - hudba a pohyb - jde o práci mnohotvárnou, spontánní, ale řízenou tvůrčími principy.

Tvořivý autor má potřebu neustále něco vymýšlet, měnit a zlepšovat. V tělesné výchově a sportu je pohybová tvorba aspirující v některých případech do umělecké sféry.

Srovnáme-li hudebně pohybovou skladbu s jinými sportovními výkony, je zřejmé, že tvůrčí momenty se v oblasti esteticko-koordinačních aktivit prosazují velmi nápadně, protože samo pojetí směřuje k pohybové tvorbě.

Vstupní fáze

K základním předpokladům patří také umístění diváků, materiální podmínky, termín a rozpočet. Skladba vzniká se zaměřením na určitý cíl, nebo na objednávku.

Účel příležitost: soutěž, exhibice atd.

Složka a věková kategorie: ženy, muži, žácí, junioři, senioři smíšené skupiny.

Počet bruslařů (synchro): určen pořadatelem, prostorem, rozpisem.

Druh skladby: bez náčiní, s náčiním, na nářadí, s rekvizitami atd.

Žánrový typ: klasická, lidová, taneční, pop atd.

Výkonnostní stupeň: dle rozpisu soutěží.

Inkubační fáze

Inkubační fáze začíná od chvíle, kdy se pro autora stane závazným úkolem. Je navozen problém a hledají se řešení. Pokud jde o týmovou práci, je nutné diskutovat a improvizovat. Na plné obrátky pracuje tvůrčí fantazie, eliminují se neúčinné postupy, dobrá řešení se rozvíjejí.

Fáze vzhledu, iluminační

Iluminace znamená přesně - osvícení, tedy autorský záblesk poznání, vedoucí ke zrodu vlastního nápadu. Autor se blíže seznamuje s vybranou hudební předlohou, analyzuje a vniká do její tektoniky. Vymezí počet částí, určí členění, posoudí momenty kontrastu, gradace repríz. Práce s hudbou je pro autora nutností k vymezení časových úseků pro dílčí chorografický plán.

Fáze elaborační

Elaborace je vypracování, to znamená, že od dílčího námětu skladby pokračuje tvůrčí proces k detailnímu postupu. Obrysy celkové koncepce se soustřeďují na detaily a prověřuje se každá součást pohybově hudební složky. Hudební nahrávka má mít definitivní podobu a autor ověřuje své postupy při nácviku. Není vždy nutné začínat od prvního taktu, může být využita hudební část nejvíce inspirující vyvolávající spontánní tvůrčí reakce. Autor se osobitě vyjadřuje k uznávaným tvůrčím principům opakování gradace, kontrastu a variace.

Tady je nutno vrátit se a podtrhnout důležitost rozhodujícího kroku, a to je výběr hudby.

Fáze verifikační

Ověření výsledku tvůrčí práce v pohybové skladbě je veřejné vystoupení nebo soutěž. Kritéria hodnocení posuzuje odborná porota nebo odezva diváků. Úspěch či neúspěch je do určité míry subjektivní kategorií, ale prověření účinku skladby umožňuje provádět eventuální korekce, a tím tak dovršit tvůrčí akt.

V pohybové skladbě je tvůrčí proces spojen s hledáním a nacházením inspirace v aktuálně se rozvíjejících pohybových formách. V současnosti jsou to zejména esteticko-koordinační sporty jako sportovní gymnastika, moderní gymnastika, krasobruslení, estetická gymnastika, Teamgym. Tradiční postupy tvorby jsou uplatňovány v etapách od pohybové přípravy až po etapu předvedení a pohybová činnost je kultivována k podání daného specifického výkonu.

Cíl je dán vytvořením a předvedením skladby. Interpret prochází dlouhým obdobím pohybové přípravy, osvojováním si nových dovedností, spojování prvků do motivů a věnuje se nácviku správné techniky pohybu.

V závěrečné přípravě a při vlastním předvedení dochází k intenzivnímu pohybovému prožitku, jenž se přetváří do výrazu, a tyto pocity jsou pak přeneseny na publikum.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky