m2 m1

Buslení jednotlivců

 

Soutěže jednotlivců, mužů i žen, sestávají z krátkého programu a volné jízdy. Na některých otevřených seniorských závodech bývá zařazena i interpretační volná jízda, při níž je kladen důraz zejména na bruslařské dovednosti, vyjádření hudby a umělecký dojem s limitovanými technickými prvky.

Krátký program

Krátký program jednotlivců se skládá ze sedmi požadovaných prvků a dalších spojovacích prvků nebo pohybů, jejichž pořadí v jízdě může být libovolné. Délka krátkého programu je pro seniory i juniory maximálně dvě minuty a padesát sekund, může však být i kratší. Všechny prvky započaté po uplynutí určeného maximálního času jsou v hodnocení považovány za vynechané. Hudební doprovod může být libovolného žánru, avšak vokální hudba se slovy není dovolena.

Volná jízda

Volná jízda jednotlivců je složena z dobře vyváženého programu prvků volné jízdy, tzn. skoků, piruet, krokových variací a ostatních spojovacích prvků nebo pohybů mezi nimi, provedených v souladu s hudbou podle výběru závodníka. Vokální hudební doprovod není dovolen. Závodník má při výběru prvků, které budou tvořit jeho program, volnost, musí však brát zřetel na dodržení některých základních požadavků. Zvláštní pozornost musí být věnována choreografii jízdy, výrazu, vyjádření hudby, nápaditosti a originalitě.

Požadavky vyváženého programu volné jízdy seniorů (mužů) jsou následující:

 • max. osm skokanských prvků; z toho alespoň jedna skoková kombinace nebo sekvence skoků (počet skoků je libovolný, ne však více než tři); jedna ze skokových kombinací nebo sekvencí musí obsahovat Axel-Paulsenův skok;
 • max. tři piruety; z tohoto počtu musí být jedna kombinovaná pirueta, jeden skok do piruety nebo pirueta začínající skokem, jedna pirueta provedená pouze v jedné pozici;
 • max. jedna kroková sekvence;
 • max. jedna choreografická sekvence.

 

U seniorek je povoleno maximálně sedm skokanských prvků.

Délka volné jízdy je určena následovně (platí rozmezí plus nebo minus deset sekund):

 • Senioři
  • muži 4 ½ min
  • ženy 4 min
 • Junioři
  • muži 4 min
  • ženy 3 ½ min

Hodnocení soutěžních programů

Hodnocení všech soutěžních programů je rozděleno na dvě části: – body za techniku a body za komponenty programu.

Pro hodnocení programů v jednotlivých krasobruslařských disciplínách platí stejná pravidla, pouze rozšířená o specifika charakteristická pro bruslení jednotlivců, sportovních dvojic, tanců na ledě nebo skupin synchronizovaného bruslení.

Body za techniku

Bodování za techniku je odvozeno z tabulek hodnot (SOV) jednotlivých prvků sólového a párového bruslení, tanců na ledě a prvků synchronizovaného bruslení vydaných Mezinárodní bruslařskou unií (ISU). Tabulky určují základní hodnoty jednotlivých prvků a jejich modifikace, závisející na kvalitě provedení. Základní hodnoty jsou uvedeny v číselných bodech a zvyšují se v závislosti na obtížnosti prvků. Obtížnost je pak dána určenými charakteristikami vztahujícími se k jednotlivým prvkům. Například při hodnocení skoků zařazených do programu rozhoduje zejména druh provedeného skoku a počet otáček. Při hodnocení zvedaných figur u sportovních dvojic záleží na skupině a stupni obtížnosti figury (jsou rozděleny do pěti úrovní obtížnosti). Taktéž ostatní prvky, jako piruety nebo krokové a spirálové sekvence, jsou charakterizovány úrovní obtížnosti (level) v pěti stupních: úroveň základní – neprovedena žádná požadovaná varianta zvyšující obtížnost, úroveň 1 – provedena 1 varianta zvyšující obtížnost, úroveň 2 – provedeny 2 varianty obtížnosti, úroveň 3 – provedeny 3 varianty obtížnosti, úroveň 4 – provedeny alespoň 4 varianty zvyšující obtížnost.

Název a úroveň obtížnosti každého zařazeného prvku, formace nebo úseku v programu určují při soutěžích techničtí specialisté. Jednotliví rozhodčí sboru pak hodnotí v závislosti na charakteristikách provedení a chybách kvalitu každého předvedeného prvku jedním ze sedmi stupňů provedení (GOE) +3, +2, +1, základní hodnota, -1, -2, -3. Každý stupeň, ať plusový, či minusový, má svou zápornou, respektive kladnou číselnou hodnotu, která je připočtena, případně odečtena k základní hodnotě prvku, nebo hodnoceného úseku programu.

Kombinace a sekvence skoků zařazených v programu jsou hodnoceny jako jeden celek.

U kombinace skoků jsou sečteny základní hodnoty jednotlivých skoků a hodnota stupně provedení (GOE) pak odpovídá hodnotě nejtěžšího skoku předvedeného v kombinaci. U sekvence skoků se sečtou základní hodnoty dvou nejvýše oceněných skoků, součet se vynásobí faktorem 0,8, a poté je aplikována hodnota provedení (GOE) vztahující se k hodnotě nejtěžšího skoku.

Za nepovolené prvky jsou v soutěžních programech považovány například saltové typy skoků, zvedané figury provedené v chybném držení nebo partnerem rotované o více než tři a půl obratu, dále pohyby, při nichž partner krouží partnerkou ve vzduchu kolem sebe a přitom ji drží za ruku nebo nohu, twisty nebo rotační pohyby, při nichž je partnerka převrácena hlavou dolů a současně její jedoucí noha opustí led, skoky jednoho z partnerů směrem na druhého partnera, ležení nebo prodloužené klečení na ledě na obou kolenou bez pohybu apod. Jestliže závodníci předvedou unikátní, zvláštní a inovující prvky, mohou získat bonus, který je identifikován technickým specialistou a verifikován technickým kontrolorem a ten o něm musí okamžitě informovat sekretariát Mezinárodní bruslařské unie.

Body za komponenty programu

Druhou částí, kterou rozhodčí po udělení bodů za techniku dále hodnotí, je celkový výkon v předvedeném programu. Toto hodnocení je u jednotlivců a sportovních dvojic rozděleno do pěti programových komponent:

 • bruslařské dovednosti – celková kvalita bruslení, bruslení v mnoha směrech, rychlost a síla, čistota a jistota pohybu v hranách, skluz a plynulost, vyrovnanost bruslařských dovedností obou partnerů (sportovní dvojice);
 • spojovací prvky – obtížnost a kvalita kroků spojujících jednotlivé prvky, kreativita a originalita kroků spojujících jednotlivé prvky, originalita a obtížnost nájezdů na prvky a výjezdů z nich, soulad (sportovní dvojice);
 • předvedení / provedení – provedení, styl, držení těla, změny rychlosti, soulad a vyrovnanost partnerů týkající se předvedení (sportovní dvojice);
 • choreografie – harmonická skladba programu, kreativita a originalita, vhodnost rozložení prvků, kroků a pohybů ve vztahu k hudbě, obtížnost a různorodost skladby programu, rozložení nosných prvků programu, využití prostoru celé ledové plochy, soulad;
 • interpretace – lehkost a jistota pohybu v souladu s hudbou, procítěnost a nuance ve vyjádření hudebních frází, vyjádření stylu a charakteru hudby, cítění a imaginace struktury hudby vybrané bruslařem, vhodnost rozložení prvků, kroků a pohybů ve vztahu k hudbě.

Hodnocení komponent programu

Jednotlivé programové komponenty hodnotí rozhodčí stupnicí známek v rozmezí od 0,25 do 10,00 s odstupňováním po 0,25 bodech. Toto odstupňování se při hodnocení odvíjí od charakteristik odpovídajících určitému stupni, zároveň však i od rysů charakterizujících vyšší stupeň. Maximální bodový zisk za všech pět komponent programu je celkem 50 bodů. Bodování odpovídá následujícím stupňům:

Nižší než 1 velmi špatné
1 špatné
2 slabé
3 přijatelné
4 průměrné
5 lepší než průměrné
6 dobré
7 velmi dobré
8 výborné
9-10 vynikající

Změny pravidel

Je potřebné sledovat změny pravidel, které v současné době jsou skoro každý rok obměňovány. Aktuální informace jsou na webových stránkách:

http://www.czechskating.org/index.php?menu=pravidla

http://www.czechskating.org/dokumenty/pravidla-isu

http://www.isu.org/en/about-isu/isu-statues-constitution-and-regulations


Podobná témata

Buslení jednotlivců
Náplň bruslení jednotlivců podle kategorii

Související témata

Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení