m2 m1

Trojkový paragraf vpřed

 

Složená kombinace prvků: Trojka - Vlnovka - Trojka vpřed


Je to další složená figura. Jednoduché cviky spojíme do dvou navzájem se dotýkajících kruhů, tedy do osmy.

trojkovy_paragraf_vpred1
Grafické schéma stopy trojkového paragrafu vpřed 1.část

Jsme připraveni na odraz a nasazení na pravou nohu vpřed - ven (1). Průběh celého prvého kruhu již dobře známe, je to normální trojka vpřed - ven (2 - 5). Rovněž výjezd z trojky obloukem vzad - dovnitřje stejný jako u běžné trojky. Rozdílné je jen držení volné nohy po obratu; nevysunujeme ji tak daleko vzad, nýbrž ji ponecháme vytočenou v zanožení a vedeme ji těsně nad stopou blízko jedoucí nohy (6). Tím si prodloužíme dráhu jejího pohybu ve směru vzad při přechodu vlnovkou do dalšího kruhu (8). Současně s tímto pohybem se vytáhneme z kolena jedoucí nohy, zatlačíme levé rameno a paži hodně vzad nad stopu, pravou paži máme nad stopou vpředu (9). Hrudníkem a obličejem jsme otočeni do původního právě projetého kruhu. Ve vrcholu, tj. v místě nasazení kruhu, vrátíme zanoženou levou nohu těsně podél jedoucí nohy do přednožení, ramena a paže zůstávají ve stejné poloze, jedoucí noha je opět pokrčená v koleně (10). Provedli jsme přechod, kterému jsme se naučili při osmě vzad na jedné noze nebo vlnovce vzad. Nyní již jedeme připraveni na další trojku (11), tj. trojku vzad - ven, kterou umístíme přesně do poloviny kruhu naproti prvé trojce. Kruh dojíždíme obloukem vpřed - dovnitř (13 - 16). Bezprostředně před odrazem do dalšího kruhu přejdeme do podřepu na pravé noze, aby byl odraz pružný a mohl být proveden hranou pravé brusle (nikoliv špičkou). Podřep na pravé a následující mohutné a rychlé přenesení váhy těla na druhou nohu ve směru pohybu umožní získání dostatečné počáteční rychlosti, nezbytné k dojetí všech složených figur (17). Nasadíme oblouk vpřed - dovnitřna levé noze se stejným držením jako při trojce vpřed - dovnitř (18). Po výjezdu z trojky však nasadíme opačné držení ramen a paží (21). Nevytočíme se hrudníkem ven z kruhu, nýbrž ponecháme pravé rameno a paži vpředu, levé rameno a paži vzadu, volnou nohu zanožíme a vedeme těsně nad stopou. Stopu sledujeme vnitřkem kruhu pod levou paží (22). S tímto držením vjedeme do přechodu, který je stejný jako u osmy vzad na jedné noze (24). O práci v koleně u protizvratu vpřed, platí zde ve zvýšené míře. Z protizvratu vzad jsme tedy vyjeli obloukem vpřed - dovnitř se stejným držením jako u kruhu vpřed - dovnitř (16). Jakmile dojedeme celý kruh, ihned se připravujeme na nasazení dalšího oblouku vpřed - dovnitř, kterým se celá figura opakuje.Na závodech se tento cvik jede třikrát. To znamená, že na kresbě musí být tři protizvraty vpřed a tři vzad, a to podle vylosování buď na pravou, nebo na levou nohu.

 

400
Grafické schéma stopy trojkového paragrafu vpřed 2.část

 

vi_kruh_vzad_ven
Provedení trojkového paragrafu vpřed (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

odrazem špičkou, což závodní řád nedovoluje, se bruslař snaží získat větší rychlost (odraz musí být proveden celou hranou brusle, proto je nutno nacvičovat samostatné odrazy i z nepatrné rychlosti); při obratech jsou chyby stejné jako u vnějších i vnitřních trojek; nerovnosti v kresbě (boule) před přechody (chyby popsány v připomínkách i: osmě na jedné noze vzad); velká chyba Bezprostředně před obratem trojkou vzad - dovnitř.

Před obratem trojkou vpřed - ven. je ztráta rychlosti v obratech (bruslař musí umět v obratech rychlost získat a nikoliv ztrácet); učíme se tomu tak, že děláme trojky v nepatrné rychlosti a snažíme se v nich získat rychlost bez křečovitého trhání volnou nohou, což narušuje pravidelnost kresby;

Celou práci musíme provést vedle dopomoci volné nohy, trupu, boků a paží také kotníkem, a to tak, že bezprostředně před obratem hodně zatlačíme na chodidlo, jako bychom se jím chtěli k ledu přisát (u trojky vpřed jeho přední částí, u trojky vzad spíše střední a zadní částí), a ve vrcholu obratu nadzvedneme celé tělo vytažením z kotníku (nácvik tohoto pohybu je velmi důležitý i u proti-trojek); jde o skutečný odraz, protože v okamžiku obratu (ať u trojek nebo protitrojek) dochází k výhodnému postavení brusle jedoucí nohy — k jakémusi vzpříčení, takže volná noha může vhodným pohybem pomoci získat rychlost, aniž dojde k narušení kresby;

Špatné dodržování hlavní osy, trojky neleží proti sobě nebo jednotlivé poloviny kruhu nejsou stejně velké (což odstraníme důslednou kontrolou po projetí prvých dvou nebo tří cviků); změna hrany nebo přisazená druhá hrana obvykle v druhé trojce nebo v dojezdu celého paragrafu (většinou následkem malé rychlosti a s tím obvykle spojeného nedokonalého držení trupu, boků, paží a hlavně volné nohy), což odstraníme jednak tím, že se naučíme získat větší rychlost v obratech, jednak pečlivým a pevným držením i v malé rychlosti a neustálou kontrolou stopy.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Trojkový Paragraf obecně
Trojkový paragraf vpřed
Trojkový paragraf vzad
Chyby v paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace