m2 m1

Kombinace kroků 2

Kroky mohou být provedeny tzv. ve stínových a zrcadlových variantách. Jsou součástí kroků bruslení jednostlivců a sportovních dvojic, nebo jeich kombinací.

V krátkém programu se krokové kombinace provádějí po přímce, po kruhu, nebo formou oblouků. Při výběru kroků je důležitě respektovat soulad jich náročnosti s technickou připraveností krasobruslařem, charakterem zvolené hudby. Důležitá je mnohotvárnost a originálnost kroků. Je nutno definovat čelní stranu krokové kombinace a správně ji umístit vzhledem k rozhodčí komisi.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzájemným vazbám každého kroku. Kroky, předvedené tímto způsobem, dovolují rychle nabírat a pomáhat požadované rychlosti skluzu.

U krokú je velmi důležitá vzájemná skluznost partnerů. Pod vzájemnou skluzností partnerů je třeba chápat vzájemnou koordinaci pohybů, který vytváří dojem jediného celku. To vyžaduje přesné provedení pohybů stejným způsobem (poloha těla, sklonu, odrazu, kmihu volné nohy, amplitudu a rychlost pohybu nohou a rukou, hlavy atd.) Vzájemná skluznost partnerů se formuje též účinné za účasti zraku, zejména periferního vidění. Partneří si sledují pohyb navzájem, když se nachází ve vzájemném zorném poli. Pokud je partnerka ve skluzu zády k partnerovi, nevidí ho, tak funkce "sledování" plně přechází na partnera a opačně. Sledování se uskutečňuje nenápadně vůči rozhodčí komisi a divákům.

Kroková kombinace po přímce se umísťuje podél plochy, nebo v diagonále, přičemž se kroky provádějí převážně tváří k rozhodčí komisi. Rozjezd se začíná z levého horní úhlu překládáním vpřed - vlevo, nebo vzad - vlevo, aby se kroky umístily do přímky rovnoběžně a nejbíže ke straně rozhodčí komise. Pokud jsou kroky umístěny v diagonále z horního levého do dolního pravéhp úhlu, tak rozjezd provedeme překládáním vzad - vpravo.

Rozběh zahrnuje v průměru 5 -7 kroků s překládáním. Typickým příkladem krokové kombinace po přímce je sekvenční rozmístění krasobruslařů, partner vpředu, držení ruka v paži. Nejpoužívanějším je držení za předloktí a po provedení obratu následuje uvolnněí držení. S paralelním uspořádáním partnerů se setkáváme zřídka. Kombinace obvykle zahrnuje v průměrně jednu serii na 16 dob, nebo dvě série na 8 dob v trvání 10 - 12 sekund. Tempo provedení kroků je rychlé.

Příklad kombinace kroků po přímce ukazuje obr.51.

Kombinaci kroků s oblouky ukazuje (obr . 52), obsahující společnou kresbu « ZMEJKI », kterou uskutečňuji krasobruslaři v ostrých obloucích podél podélně osy kluziště. Provádí se s jistotou, v souběžně, bez zastávek a ztráty tempa, nepoužíváme drobné zvedání na úrovni částí těla, ramen, atd. Je třeba vyvarovat dlouhému oríznutí kroků do přímky, nebo zoubky brusle u skokových prvků. Kombinace se musí skládat z nejrůznějších kroků. Stejně vysoké požadavky v krokových kombinacích se předkládají ve skluznosti partnerů. Mnoho pozorností vyžaduje estetičnost pozic těl krasobruslařů v celé délce provedení kombinace.

kombinace_kroky_51
Schéma kombinace kroků po přímce
kombinace_kroky_52
Schéma kombinace kroků po přímce

Pro rozjezd se v krocích s oblouky použije několik kroků s překládáním vpřed, nebo vzad v kombinaci s jinými kroky. Obvykle partnerka jede v popředí vůči straně rozhočí komise, kdy zdánlivá linie spojuje krasobruslaře, rovnoběžně s bočním mantinelem kluziště. Možné je taková rozmístění partnerů, kdy zdánlivá linie, je spojuje, rovnoběžně se stranou rozhočí komise. Vzdálenost mezi partnery během krokůvé nesmí být delší než je vzdálenost natažených rukou.

Zřídka se setkáváme s variantou krokových oblouků, kdy se partneři vzájemně drží.

Obvykle je v obloucích 3 - 5 otočení. Šířka otočení je rozdílná (8—18 m)a je závislá na počtu otočení. Tempo provedení je též rozdílné, v průměru trvá 18 - 20 sekund.

Kruhová kroková kombinace se umísťuje ve střední třetině plochy, souměrně na její střed, nicméně je možný posun k jejímu bočnímu mantinelu plochy. Tyto kroky se provádějí odloučeně. Nejvíce je rozšířeno takové umístění, kdy zdánlivá linie, spojuje partnery, rovnoběžně s bočním mantinelem. Setkáváme se s umístěním partnerů, při kterém zdánlivá linie, která je spojuje, je rovnoběžně se stranou s rozhodčí komisí. Zřídkavé jsou případy provedení krokové kombinace kdy dochází ke spojování a oddělování partnerů.

Kombinace se sestává z jedné, nebo několika sérii kroků. Tempo krokových kombinaci je velmi pestré, převážně rychlé. Délka krokové kombinace bývá v průměru 17 sekund.

Rozjezd partnerů se provádí odloučeně, nebo společně. Skládá se kroků v překládání v kombinaci s jinými kroky.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace