m2 m1

Kroky obecně

 

Správně provedené kroky musí jednak plnit funkci vazby mezi jednotlivými prvky volné jízdy (mezi skoky a piruetami), jednak splňovat požadavek vyjádření hudby pohybem. kroky sestavujeme ze všech prvků povinné jízdy (oblouků, vlnovek, trojek, protitrojek, protizvratů, zvratů, a kliček) a jejich kombinací. Při tvorbě kroků musíme vždy hledat souvislosti s povinnou jízdou. Dokonalé provedení jednotlivých kroků a možnost vytváření různých kombinací jsou podmíněny dokonalým osvojením prvků povinné jízdy. Obtížnost kroků se určuje podle stupně výkonnosti bruslaře. Při provádění kroků je důležité dbát na švih, skluz, plynulost a soulad s hudbou. Bruslař si musí uvědomit, že kroky nemají sloužit k odpočinku, ale že mají být sportovním výkonem, při němž je třeba zapojit do práce všechny části těla, aby bylo dosaženo co největšího efektu. Každý krok má být nepřímým odrazem bez ohledu na to, je-li to oblouk, vlnovka, obrat, nebo klička.Technicky správně provedené kroky pomohou bruslaři v několika okamžicích získat značnou rychlost. Taková jízda působí lehce, plynule a splňuje i estetické požadavky.

ZÁKLADNÍ KROKY.

Základní kroky jsou prvky, z kterých vážeme celé sestavy kroků. Používáme částí povinných cviků a zjednodušujeme si nejobtížnější momenty (změny směru a hrany) tím, že získáme oporu v druhé noze a přenášíme na ni váhu těla. V tomto okamžiku máme zároveň možnost obnoviti kmih, a to přímým odrazem nebo nepřímo jinými pohyby, které zásadně známe ze školy.

Přenesení váhy těla s jedné nohy na druhou může se státi: přešlápnutím, přeložením nebo podložením volné nohy.

Přešlápnutím rozumíme přenesení váhy těla s jedné nohy na druhou, při čemž zůstávají nohy vedle sebe. (Volná noha nezkříží stopu.)

Přeložením (překládáním) rozumíme přeložení nohy volné přes nohu jedoucí, j ejí postavení na led a přenesení váhy těla na ni, takže se stane nohou jedoucí. (Volná noha zkříží stopu před nohou jedoucí.)

Tabulka ukazuje jednotlivé varianty pokládání nohou v krokových sekvencích

zakl_postaveni Pravá noha - černá stopa, levá noha - bílá stopa.
prestoupení_1 Přestoupení z pravé nohy na levou s jejím překřížením zpředu
(překládání) při jízdě vpřed.
prestoupení_2 Přestoupení z pravé nohy na levou s jejím překřížením zezadu
(překládání) při jízdě vpřed.
prestoupení_2

Přestoupení z pravé nohy na levou s jejím překřížením zezadu
(překládání) při jízdě vzad.

prestoupení_2_vzad Přestoupení z pravé nohy na levou s jejím překřížením zezadu
(podložení) při jízdě vzad.
182 Přestoupení z pravé nohy na levou s jejím překřížením zezadu
(překládání) při jízdě vzad.
185 Přestoupení z pravé nohy na levou s jejím překřížením zezadu
(podložení) při jízdě vzad.

1.Taneční kroky

zahrnují tyto kroky:

  • Základní krok
  • Obloukový krok (roll)
  • Kroky v překládání
  • Křížený oblouk (cross- roll)
  • Chassé (Šasé)
  • Křížený krok
  • Skluzový krok
  • Široký krok

a) Základní krok - se provádí prakticky na dvou hranách brusle, nebo na velmi ploché části vnější, nebo vnitřní hraně brusle. Hlavními částmi jsou: odraz, práce kolene stojné nohy a držení těla.

Dříve než změníme stojnou nohu, je nutno uskutečnit přípravu k odrazu. Proto koleno budoucí odrazové nohy lehce uvolníme a váhu těla přeneseme nad stojnou nohu. Mezitím volnou nohu spolu s trupem přesuneme vpřed. Pohyb nohy vpřed - je velmi důležitý - začíná od bedra, v opačném případě ramena a koleno nové stojné nohy jedou vpřed, a pánev prodlévá vzadu a držení těla se výrazně zhoršuje.

Začátek pohybu stojné nohy vpřed je žádoucí provádět ve třetí pozici. Během pohybu nohy vpřed koleno stojné nohy mírně uvolníme, ale jen natolik, aby uvolnění nebylo znatelné « pokles kolena » a jen tehdy, když je mezi stojnou a odrazovou nohou maximální reálná vzdálenost, čímž se nezhoršuje postoj, provedeme se odraz vnitřní hranou brusle.

Přitom je nutno sledovat, aby odraz byl veden vzad, ne strany a po odrazu byla volná noha držena nízko nad ledem, stehno, bérec a chodidlo volné nohy byly vytočeny ven. Pro správné držení těla jsou ruce rozloženy do strany,  a dlaně otočeny k ledu. Brada je zvednuta, zrakem se díváme vpřed a mírně nahoru. Záda jsou rovná, bez znatelného prohnutí. V této pozici se bruslař pohybuje požadovaným směrem. Pro přechod k následujícímu kroku nutno: neměnit držení těla, lehce se nadzdvihnout v koleni stojné nohy, přitom volná noha prodlévá vytažena vzad. Horní bod pohybu kolena není omezený, v této fázi koleno zvolna uvolňujeme začíná znovu měknout a v tom též okamžiku se volná noha začíná pohybovat vpřed, přičemž je tento pohyb kontinuální bez jakéhokoliv zastavení kolem stojné nohy, těsně ji mine v šesté pozici. Následující pohyb volné nohy v odrazu vpřed musí být stejný, jak je popsáno výše, pohyb z vnitřní hrany brusle, tak aby nebylo znatelné vytočení chodidla po odrazu, a odtažení chodidla po odrazu od ledu nebylo doprovázeno dotykem zoubků o led.

Základní krok vzad se provádí analogicky s předchozím krokem vpřed. Zejména je třeba si povšimnout odrazu, aby bezprostředně po odrazu a během něj nebyla silně vytočena chodidla, stehna a koleno volné nohy vytažené vpřed. Brusle je mírně nad ledem, téměř parallelně s ledem.

b) Obloukový krok (Roll) - se provádí v ostrých vnějších, nebo vnitřních hranách brusle, jako jednoduchý, nebo kmihový pohyb.

Začátek provedení obloukového kroku je analogický se základním krokem, ale stojná noha musí ihned stát na vnější, nebo vnitřní hraně brusle, a trup těla má má náklon do středu kruhu, nicméně, je nutno sledovat, aby stehno stojné nohy nebylo « vtlačováno » do kruhu, ale činilo jednu pomyslnou čáru s bércem a tělem. Tohoto je třeba si zejména  všímat na vnějších obloucích. Práce kolena stojné nohy je analogická se základním krokem. Při vyměně stojné nohy s volnou, jde noha energicky vpřed, probíhá těsně vedle stojné nohy v šesté pozici. V tom okamžiku vzniká změna sklonu těla. Směr každého následujícího kroku je při provedení vnějšího oblouku pokračováním předcházejícího, jenom v jiném kruhu, tj. stopa těchto dvou kroků představuje vlnovku provedenou na jedné noze.

Kmihový oblouk můžemé provést jak s napnutým kolenem stojné nohy, tak i na pokrčené stojné noze. Volná noha míjí stojnou nohu vedle ní.

Provedení vnějšího kmihového oblouku:

V prvním případě oblouk se začíná na dobře propruženém koleně stojné nohy. Volná noha je vytažena vzad a nad stopou. Současně s tím se napne stojná noha v koleni, volná noha se pohybujeme vpřed v takovém odstupu, aby v momentě napnutí stojné nohy, proběhla volná noha vedle stojné v šesté pozici a pokračuje vpřed nad budoucí stopou. V počátečním a v koncovém bodě kmihového pohybu je nutno zafixovat polohu kmihové nohy, přičemž v konečné pozici není třeba se zajímat silným rozvinutím bedra a chodidla. Zejména je třeba si povšimnout volného bedra při kmihu, které je zvednuto natolik, aby nebyl znatelný úhel tělem a bedrem volné nohy. Také je nutno, aby v konečné fází kmihu "nešly" ramena vzad. Potom volná noha začíná pohyb zpět ke stojné, současně s tímto pohybem je koleno uvolněné a v okamžiku přiblížení volné nohy ke stojné se chystá k odrazu do následujícího kroku. Na celé délce kmihu vpřed a vzad, je nutno viditelně zachovat jízdu ve venkovní hraně brusle a dbát na to, aby v okamžiku míjení volné nohy vedle stojné nedošlo ke změně křivosti oblouku (zploštění). V samém posledním momentu navracení volném nohy ke stojné vzniká nevelká, ale rychlá vlnovka doprovázející změnu sklonu těla pro přípravu k následujícímu kroku. Volná noha je po celou dobu kmihu vpřed a vzad napřímena, s lehce uvolněným kolenem, aby v samém posledním momentu návratu ke stojné noze bylo možno ohnout koleno tak, aby bylo stejně tak ohnuté, jako koleno stojné nohy.

V druhém případě je první fáze analogicky shodná s výše popsaným prvkem, ale bezprostředně potom míjí volná noha, mimo stojnou nohu, koleno stojné nohy je ohnuté a volná noha jde kmihovým pohybem vpřed, tak aby brusle byla téměř nad ledem. Při návratu volné nohy ke stojné, se koleno stojné nohy napřimuje, aby v okamžiku návratu volné nohy byla obě kolena uvolněná pro přípravu do následujícho kroku. Vše ostatní je shodné, jako v prvním případě.

V obou případech volná noha bezprostředně míjí mimo stojnou nohu v lehce uvolněném koleni, ale neohnutou v okamžiku míjení - nemění kmih v kop podobný úderu do fotbalového míče. .

U kmihových oblouků je práce stojné nohy analogicky stejná, jako u vnějšího oblouku, ale práce volné nohy je odlišná.

Bezprostředně po odrazu jsou bedro a chodidlo volné nohy otevřeny. Chodidlo je vytočeno do kruhu, a špička skloněna mírně k ledu. V této pozici volná noha jde vedle stojné nohy vpřed nad stopou, mírně do kruhu. Příprava k následujícímu kroku: volnou nohu přitahujeme k stojné noze do třetiny postoje, kolena lehce rozevřené, pánev zvednuta, stehno volné nohy rozevřené, koleno stojné nohy uvolněno. Bezprostředně po odrazu následuje změna sklonu těla - do středu kruhu. Na začátku kroku v okamžiku odrazu je souhlasná odrazová noha a rameno odvedeny vzad. Na konci oblouku jsou ramena kolmo na kluzovou čáru, a při vracení volné nohy k stojné noze do následujícího kroku je souhlasná volná noha a rameno lehce natočeny vzad.

c) Kroky v překládání — překládání vpřed se provádí na pružných kolenou, ale přitom bez znatelného zvednutí a poklesu těla dolů. Rameno a bedra jsou lehce natočeny do středu kruhu, volné ruce jako by objímaly kruh, dlaně směřují k ledu a jsou ve výši, nebo sotva výše beder. Hlava je otočena lehce do kruhu. Tělo je napřímeno. Váha těla je na stojné noze.

Při jízdě vlevo: Levá noha, prochází vedle stojné nohy ze šesté pozice na vnější hraně, spolu se stehnem jde vpřed. Tělo je odrazovou nohou, tlačeno také vpřed a teprve když mezi novou stojnou nohou a odrazovou nohou dosahneme maximální vzdálenosti, provedeme odraz. Odraz provedeme vzad a mírně stranou. Odraz provedeme vnitřní hranou brusle, přitom, na konci odrazu špička nohy lehce opouští led. Odraz zoubky brusle je nepřípustný. Stehno a chodidlo volné nohy je lehce otevřeno. Brusle volné nohy je mírně nad ledem. Volná noha jede vpřed skluzovým pohybem, bez znatelného postavení brusle na led. Potom pravá noha jede vpřed, těsně, až ke stojné noze a lehce protíná zdánlivou stopu.

Nový odraz, avšak nyní levou nohou, je prováděn při maximální vzdálenosti mezi bruslemi. Odraz se provádí vnější hranou. Holeň, bedro a chodidlo jsou vytočeny mírně z kruhu, chodidlo směřuje mírně k ledu. Odraz zoubky je také dovolen. Držení těla zpříma, zde je zejména nutno dbát, aby bedra "neujížděla" vzad.

Proto, aby se kruh u Progresivního kroku neměnil v malé kroužky, je potřeba sledovat, aby levá nohy při průchodu vedle stojné nohy byla přesně v šesté pozici v ostré hraně, ale nejela stromečkem do středu, a prává noha nedělala silné křížení, i když přechází na vnitřní hranu. Po každém odrazu volná noha dodržuje akcent. Při pohybu volné nohy vpřed není znatelné zastavení kolem stojné nohy. Směr odrazu je téměř nad stopou, mírně ven z kruhu.

Kroky v překládání - kroky vzad jsou základní prvky podobné krokům v překládání vpřed, nicméně sám odraz a pozice volné nohy za odrazu vyžadují následující pozornost. Při pohybu vpravo (ve směru pohybu) pravá noha probíhá těsně, až k stojné noze přesně v šesté pozici. Přitom se nesmí pozastavit u stojné nohy. Krok je natolik dlouhý, aby následující krok levou nohou, nevytvářel dojem « kulhání ». Odraz levou nohou je prováděn z vnitřní hrany brusle, lehce rozevřenou do kruhu, aby odraz nevypadal « šmajdavě ». Levá volná noha zůstává nad stopou v ustálené pozici, a potom se pohybuje vedle stojné a lehce protíná pomyslnou stopu.

Tyto pohyby volných nohou, musí být při průchodu v opoře zvláště měkké a ve skluzu, aby bylo obtížné ze strany spatřit, kdy byla přenesena váha na novou stojnou nohu. Odraz právou nohou je prováděn vnější hranou brusle a též bez znatelného vytočení chodidla. Držení těla u Progresivních kroků také vyžaduje zvláštní pozornost, stejně jako u jiných kroků. Je třeba sledovat, aby pánev neutíkala dozadu.Pro kompenzaci, ramena zpravidla vysouváme vpřed a zoubky začínají škrábat led a brzdí skluz. Ramena není třeba odvádět vzad. Závěr - záda musí být rovná. Tělo, stejně jako u Progresivního kroku vpřed, je lehce natočeno do kruhu, hlava je také otočena do kruhu. .

d) Cross - Roll.(Kros) jeho podstata provedení je stejná jako u roll kroků. Dříve než začneme následující krok, je nutno uvolnit koleno stojné nohy, aby bylo možné se odrazit. Volná noha se stehnem je vpředu. Brusle musí přetnout pomyslnou stopu už na vnější hraně. Při přechodu na novou stojnou nohu je potřeba uvolnit koleno stojné nohy a setrvat v této pozici při odrazu a po celou periodu pohybu do nového cross - roll. Odraz uskutečníme stejně tak, jako u prvku roll při maximální vzdálenosti mezi bruslemi. Odraz je prováděn vnější hranou brusle, přitom není třeba spěchat s otevřením chodidla, v obavě «šmajdání» při odrazu. Teprve poté, co bude ověřené s jistotou klouzání na REBRE - chodidlo a kyčel odrazové nohy jsou otevřeny, ale natolik, aby následujíící krok byl připraven jet do nového cross - rollu na vnější hraně. Před následujícím krokem koleno stojné nohy lehce napřimíme, a potom vzápětí znovu uvolníme se současným pohybem nové stojné nohy vpřed. Nicméně je třeba sledovat, aby v momentě míjení volné nohy vpřed, byla kolena lehce otevřená, bedro zůstává kolmo k čáře skluzu.

V dlouhých krocích lze využít změny sklonu těla v každém cross - roll, ale jen ve směru ke středovému oblouku, ale ne ve směru vpřed - vzpad. Proto, aby cross-roll byly více hluboké (více hranové), je více uvolnit koleno stojné nohy, a volná noha, která jde vpřed, byla pod velkým úhlem ke stojné noze.

Cross - roll vzad se zásadně neodlišuje od cross - roll vpřed, nicméně, při odrazu vnější hranou brusle je nutno sledovat, abychom chodidlo odrazové nohy neotvíralo přespříliš. Zakřivení obou oblouků musí být stejné, totéž platí i pro cross - roll vpřed. U pohybu vzad je tomuto třeba věnovat zvláštní pozornost.

e) Chasse. - může mít jednoduché křížení, nebo otevřené (skluzové).

Jednoduché chasse - tak jako ostatní druhy chasse, není odrazovým krokem. Předchozí oblouk, začíná měkkým kolenem. Při pohybu vlevo to je oblouk na vnější hraně. Potom se chasse provádí na vnitřní hraně. Volná noha, je v pozici vzadu, a přesunujeme ji ke stojné noze, kdy je téměř napřímená. Pravou nohu pokládáme na led tak, aby špičky byly na stejné úrovní a mezi botami nebyla velká vzdálenost. Současně s postavením pravé nohy na led, levou zvedáme od ledu, děláme to ne kvůli ohnutí kolena, ale kvůli « zkráceníí » bedra. Nohy zůstávají přitom v těsně pozici. Až po určité době obě kolena uvolnímě, zůstávají jak špičky, tak i boty v jedné úrovni mezi sebou, čili koleno volné nohy nesmí být vpředu vůči kolenu stojné nohy. Až po tomto uvolnění kolena stojné nohy, lze přejít do následujícího kroku. U Chasse je zejména třeba dodržovat svislou pozicí trupu. Malý náklon jenom v bočním směru, zvýrazní hranu kroku, což je chyba.

U chasse na druhé hraně, nebo při pohybu vzad, je způsob provedení tentýž.

Zkřížené chasse se začíná stejně tak, jenže volná noha (s ještě ne plně napřímeným kolenem) přichází zezadu ze zkřížení, stojná noha ještě zůstává ne plně napnutá v koleni. Teprve v okamžiku postavení brusle na led se současně s usměrněním kolena stojné nohy, plně napřimuje koleno volné nohy, a bota volné nohy vychází vpřed, ale tak, aby pata byla za špičkou nové stojné nohy, a hned se vrátila k stojné noze z její vnitřní strany. Špičky jsou ve stejné úrovni. Stehno volné nohy je kratší, vše ostatní je stejné tak, jako u jednoduchého chasse.

Otevřené nebo prokluzovou chasse se odlišuje od jednoduchého chasse tím, že v okamžiku postavení brusle stojné nohy na led , je volná noha vynesena vpřed rovnoběžně s budoucí stopu stojné nohy.

Otevřené nebo prokluzovou chasse se odlišuje od snadného tím, že v moment postavení na led brusli stojné nohy, volnou noha vynáší vpřed rovnoběžně budoucímu stopu stojnou. Pro přesně provedení otevřeného chasse, musí být volná noha zvednuta z ledu, bez skluzu po ledu do zvednutí. Ale pro provedení libovolného následujícího kroku volnou nohu zvedáme vpřed, a pak musí být vrácena ke stojné noze. Nutno sledovat, aby při vynášení volné nohy a její vrácení ke stojné noze, tělo zůstává napřímeno, ale ne zvráceno zpět.

Výše uvedené chasse se musí při pohybu vzad provádět analogicky stejně jako při pohybu vpřed.

f) Křížené kroky.Křížené kroky tak jako i křížené chasse, jsou neodrazovými kroky. Můžeme je odlišovat podle křižování zepředu, nebo zezadu, a také směru - vpřed, nebo vzad. Kromě toho křížené kroky můžeme provádět jak se změnou směru skluzu (například jako u tanga, nebo argentinského tanga),nebo beze změny skluzu (romantické tango, nebo westminsterský waltz).

Charakteristickou zvláštností provedení křížového kroku je odlišnost od cross-roll, v tom, že se volná noha klade na led shora - dolů, tedy není zde kluzný pohyb.

U kříženého kroku vpřed, volná noha prochází přes šestou pozici s nadzvednutím stojné nohy a postavením na led z vnější strany stojné boty, kterou v ten okamžik opouští led, bez změny pozice vzhledem k nové stojné noze. Zved se uskutečňuje úplným napnutím kolena nové stojné nohy a « zkrácením » volné nohy po zvednutí bedra. Brusle volné nohy musí zůstat rovnoběžně k ledu.

Při jízdě vzad volná noha míjí v šesté pozici vzad, ale tak, aby její špička byla za patou stojné nohy a hned se vrátila maximálně vpřed, ale k botě stojné nohy. Teprve pak, když bude uskutečněný úplný kontakt mezi holeněmi, pokládáme nohu na led. Stojnou nohu hned zvedáme z ledu. Ale tady, na rozdíl od kroku kříženého zepředu, u volné nohy existují různé interpretace kroku v nejrůznějších tanečních pozicích. Tak, při provedení kroku u takových tanců, jako je tango, může být pohyb nohy více ostřejší i s ohnutím kolena, nebo « měkké » u tance např. blues, může jít plavně vpřed, čili zde se už objevují se některé individuální zvláštnosti.

Nakonec, u kříženého kroku se změnou směru hrany ven - ven (tango), a u kroku beze změny směru skluzu pobřežní pláni na rozdíl od sousedních krocích (např. blues a paso doble) vnější - vnitřní.

a papíru z - z И наконец при выполнении скрещенного шага со сменой направления реберность наружу - наружу (танго), а при выполнении шага без смены направления скольжения реберность разноименная на соседних шагах (например, в блюзе или пасодобле) наружу - внутрь.

g) Skluzový krok - hlavní odlišnost skluzového kroku od všech ostatních výše popsaných, je skluz na obou nohách, a také skluz na obou hranách, kterého je třeba docílit na vrub dodržení svislé polohy těla. Poloha těla, a tak i hmotnost těla je rozdělena mezi nohy, nebo přenesena nad stojnou nohu, která se nachází zezadu (při skluzu vpřed - passo doble, samba), ale v obou případech sejmutí nohy, pohybující se vpřed, a oddálení od ledu musí být dokončeno jenom v krajní pozici.

h) Široký krok - u širokého kroku je volná noha odvedena do strany a klademe ji na led na vzdálenost 40 - 50 cm od stojné nohy. Přitom je nutno sledovat, aby potom špička stojné nohy a noha, která opouští led byly na stejné úrovni vzhledem ke směru skluzu. Toho se dosahuje na úkor, buď neodrazového kroku, nebo za úkor provedení odrazu zpět a do strany. Při realizaci je velmi důležitá poloha těla. Hned se začátkem pohybu volné nohy do strany, se za ní musí pohybovat i trup, tak, aby při postavení nohy na led byla skoro na úrovni nové stojné nohy, lehce do kruhu. Pohyb volné nohy do strany je třeba dělat na ledě, tak aby brusle byla parallelně k ledu a v průběhu celého pohybu se vzdálenost vzhledem k ledu neměnila, zejména na konci

K tomuto kroku lze přidat zvláštní efekt, pokud na jeho konci trošku « do vykročíme ». Koleno nové stojné nohy při postavení brusle na led je třeba lehce uvolnit, volná noha je napřímena do strany bez zjevného vytočení chodidla. Na konci kroku, pro přechod k jinému kroku je nutno následující volnou nohu vrátit ke stojné noze ze šesté pozice.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace