m2 m1

Pirueta obecně

 

V arzenálu krasobruslařů je velké množství rotačních pohybů. Vznikají přirozeně a provádí se poměrně lehce. K takovému pohybu patří rotace s oporou - pirueta. Jejich mnohotvárnost dovoluje bruslaři předvést schopnost udržet rovnováhu i v těch nesložitějších pozicích. Pirueta představuje rotační pohyb těla okolo jeho svislé osy. Podle rotace rozlišujeme piruetu vpřed, kdy otáčení vzniká stranou stojné nohy, a vzad, prováděný stranou volné nohy. Z pohledu pozic rozdělujeme piruety na tři základní skupiny.

 • • pirueta v stoje,
 • • pirueta v dřepu,
 • • pirueta ve váze,
pirueta_49
Tři základní skupiny rotací: a) v stoje, b) v dřepu, c) ve váze

Další kategorií jsou piruety v záklonu. Za základní znak záklonu se považuje charakteristické prohnutí, nebo spletení těla při rotaci. Další piruetou jsou piruety s uchopením nohy.

pirueta_50
Piruety s uchopením nohy.

 

Rozlišujeme na jednoduché piruety jejichž otáčení spočívá na jedné noze, a piruety se směnou nohy. (Například, s přechodem z pozice ve stoje do polohy v sedě), nebo se směnou stojné nohy po dobu rotace. V krátkém a volném programu důležitě místo zaujímají kombinace rotací se směnou pozic i stojné nohy. Tyto piruety můžeme provést na jedné i dvou nohách. Poslední pojmem je směr otáčení (vpřed, nebo vzad)

Základy techniky rotace.

Jednotlivé fáze piruety.

 • • z nájezdu
 • • vjezdu
 • • rotace
 • • výjezdu

na obrázku níže je zobrazeno schéma stopy piruety vpřed.

 • • 1, 2, 3 = Oblouky
 • • 4 = Nájezdový oblouk
 • • 5 = Vjezdový oblouk
 • • 6 = Bod rotace
 • • 7 = Oblouk
 • • 8 = Oblouk výjezdu

 

pirueta_51
Schéma stopy piruety vpřed (a) , vzad (b)

Nájezdový oblouk.

Je několik variant nájezdového oblouku. Nejvíce vhodné a proto účelné pro základního nácvik je spojení trojky vpřed - ven s překládáním vzad. Použití nájezdu ve formě trojky vpřed - dovnitř, také vzad - ven, nebo vpřed - ven. Při nájezdu je důležité zachovat plynulost skluzu a dobré držení těla, aby rotace byla přirozená a příprava na ni nenápadná.

Vjezdový oblouk

je nejnáročnější a nejdůležitější částí piruety. Právě zde vzniká rotace. Stopa, kterou zanechá brusle při vjezdu, je čarou s plynule se měnící křivostí. Vjezd provedený na pokrčené noze neusměrňuje do té doby, dokud nevznikne rotace.

Rotaci tělu lze dodat dvěma způsoby: odrazem nohy od ledové plochy, při průjezdu nájezdovým obloukem do vjezdového oblouku, nebo také na kruhu setrvačností, získanou volnou nohou a rukou. Při rotaci v stoje, nebo v podřepu se používají oba způsoby. Při rotaci ve váze není rotace získaná setrvačností efektivní. Zde může dojít k vyvedení volné nohy vpřed a po přechodu do pozice váhy bude nucen krasobruslař na konci vjezdu ostře odvádět volnou nohu zpět.

Tento pohyb pak vyvolá ztrátu rovnováhy. Spolehlivě zde patří vjezd se zanoženou volnou nohou vzad a volnou rukou.

Při vjezdu do nízké piruety je velmi účelný a efektivní kruhový kmihový pohyb rukou. Kmih, tj. vyvedení ruky a nohy vpřed, tento pohyb je třeba začít teprve, když oblouk nabývá nejvyššího zakřivení. Vjezd do vstoje se neliší od vjezdu do podřepu, ale stojná noha zde usměrnění rotaci víc. Usměrnění rotace volnou nohou musí být citlivé, jinak vede ke ztrátě rovnováhy.

Pro stabilitu rotace je velmi důležité správné provedení konečného úseku vjezdového oblouku. V piruetě vpřed na konci vjezdu, kdy oblouk dosáhne nejvyšší křivosti, provedeme obrat trojkou vpřed-ven, a poté kružnici o průměru 20 - 30 cm, a teprve začíná rotace.

Rotace.

V této fázi je důležitá přesnost pozice těla, stálost poloh os a středu rotace. V pozici ve váze je nutno rotovat na ploše brusle, netýká se zoubků brusle. Začínající krasobruslař často ztrácí rovnováhu už na začátku rotace, protože přespříliš přemístil těžiště těla vpřed. Abychom se tomuto vyhnuli, je nutno v průběhu rotace, zejména na jejím začátku, odtáhnout volnou nohu zpět.

Rotace v podřepu vzniká na přední třetině brusle. Pro zvýšení stability na začátku rotace, je dovolen letmý dotyk zoubků s ledovou plochou. Nejvíce chyb se vyskytuje právě zde - padání vzad. Abychom se tomu vyhnuli, je třeba rozbalit volnou nohu a ruce vytáhnout vpřed. Stojná noha je přitom pokrčená, ramena pokleslá. Rotace vstoje také vzniká na přední třetině brusle s letmým dotykem zoubků s ledovou plochou.

Náročné společné piruety vyžadují spojení těl. Posuďte, jak se provádí společná pirueta ve stoje zvaná šroub (vrtule). Při rotaci na levé noze vytahujeme pravou nohu vpřed, nespouštíme k ledu, ale ohýbáme v koleni. Levou nohu na které rotujeme, mírně pokrčíme. Mezitím pravou nohu spouštíme, sklouzává po zadní straně holeně levé nohy. Současně s tím, nebo o něco později spojujeme ruce. Ve finálních fázi ruce tiskneme těsně k tělu, a lehce ohnutou stojnou nohou usměrňujeme, tak že dostaneme dodatečně zvětšení rychlosti otáčení. Zde je potřeba sledovat společnou symetrii, neboť nestejné pohyby naruší celkovou rovnováhu. V této piruetě je rychlost nejvyšší - od 2 a více otáček za vteřinu.

Výjezd.

Jeho provádění vždy předchází zpětný pohyb - rozpojení. Tím se sníží rychlost rotace, a odlehčení provedení výjezdu. Důležité je, aby rozdělení bylo zakončeno mírným pokrčením stojné nohy.

Obvykle se výjezd doprovází směnou nohy: předtím volná noha předstupuje před stojnou nohu a rotace končí odrazem, analogicky odrazu vzad - ven v dané figuře. Tato varianta výjezdu je nejrozšířenější, doporučuje se při nácviku piruety. V programech mistrů se setkáváme se stále náročnějšími výjezdy (například, vpřed - ven se směnou nohy, vzad - dovnitř bez směny nohy, vjezd do skoku) Při každé variantě musí všechny pohyby směřovat k takovému provedení, při kterém je výjezd přirozeným pokračováním rotace.

Záklony.

Vyznačují se výrazným vychýlením vzad, nebo do boku s hlavou zvrácenou dozadu. Rotace v neobvyklé situaci komplikuje prostorovou orientaci, která způsobuje ztrátu koordinace pohybů, někdy doprovázenou závratí. Současně záklony - jsou velmi cenná cvičení na zlepšení rovnováhy. Než prozkoumáme záklony, musí se bruslař naučit s jistotou správně držet tělo bez bruslí.

Nájezd a vjezd je stejný jako u běžných piruet. Pozice záklonu je považován za začátek rotace. Dále se doporučuje zvýšit prohnutí (nenápadně pro pozorovatele) Zkušený krasobruslař leckdy zvedne jednu ruku nahoru, nebo spustí dolů, aby její poloha souhlasila s pozicí osy rotace: to je zajistí že se oráčky znásobí.

Piruety vzad

Pro další osvojení skoků je ideální pirueta vzad. Její póza je shodná s piruetou vpřed. Má však některé zvláštnosti. Třebaže směr otáčení těla u piruety vzad a vpřed, je vnímán stejně, je potřeba se naučit oba chody provedení. Pirueta vzad nejpřesněji imituje pohyb těla za letu při provádění skoků, proto jsou důležitá průpravná cvičení.

Při učení rotace vzad se doporučuje nacvičit vjezd do piruety viz obr. Schéma stopy piruety vzad (b), kde je ostrý nájezdový oblouk vpřed - dovnitř (oblouk 1). Vjezd do piruety je na oblouku vpřed - dovnitř na druhé noze (oblouk 2). Nyní si popíšeme jak krasobruslař provede energický otáčivý pohyb volnou nohou a rukama Rotaci (bod 3) lze provést v těchto pozicích (ve váze, v podřepu a ve stoje). Výjezd (oblouk 4) nejlépe je trénovat na téže noze, na které vznikla rotace: pomáhá to zdokonalovat výjezd z spirálových skoků.

Osvojení si pirueta vpřed a vzad poskytuje velké možnosti pro nácvik nejrůznějších kombinací: pirueta ve váze se změnou nohy, nebo varianty piruet se změnou položení těla a nohy.

Výuka piruet. Pro úspěšné osvojení piruety je důležitě definovat pro krasobruslaře vhodnou stranu rotace. Většina z nich zkouší formou metody pokus omyl. Nejjednodušší a přesný způsob určení « vlastní » rotace - provedení piruety vzad s výjezdem bez výměny nohy. Pokud je pirueta a výjezd jistý - lehce ji točím na pravé noze, varianty Vašich piruet jsou do leva a naopak.

Důležitým směrem v tréninku mimo led je práce s pružností těla. Přitom je nutno spojit cvičení s rozvojem pasivní pružností (cvik "špagát" apod.) Cvičení pro rozvoj aktivní pružnosti. Například, pro zdokonalení pozice váhy je účelné používat závaží, připevněné k chodidlu volné nohy: To je také jeden z prvků pasivní pružnosti - udržení volné nohy v požadovaném postoji.

Tentýž způsob je efektivní i v učení na ledě. Dobrým způsobem zdokonalování pozice těla při rotaci ve váze, je nácvik tak zvané vlaštovka - střídavě na obou nohách. 

Pro zdokonalení přesnosti pózy a smyslu pro rovnováhu je vhodné využití trenažéru «Grácie». Ke zvyšování úrovně celkové odolnosti krasobruslařů v rotačním zatížení pomáhá speciální trenažér ve formě rotačního disku s elektrickým pohonem, u kterého lze plynule regulovat otáčky od 3otáček za vteřinu a více.

grace

Při výcviku na ledě je třeba hlavní pozornost zaměřit na hledání optimálního způsobu vjezdu do rotace a analýze charakteru stopy na ledě, čistotě stopy, aby nebyla poškrábána zoubky brusle.

Další způsob pro zdokonalování vjezdu do rotace, zvyšování stability je nácvik se zavřenýma očima, nebo použití neprůsvitných brýlí. Těmito způsoby dosáhneme zvýšené činnosti vestibulárních, dotykových a sluchových smyslů. Nácvik piruet vpřed a vzad v nejrůznějších pozicích pomáhají připravit organismus bruslaře rotačnímu zatížení.

Dělení piruet

V současné době existuje několik kritérií pro dělení piruet do skupin podle jejich charakteru.

Každou z uvedených piruet lze kombinovat

 • přešlápnutím na druhou nohu
 • přeskočením na druhou nohu
 • skokem do piruety
z nájezdu vpřed - ven(otáčení v kroužcích vzad - dovnitř) vzpřímená na špičce rychlá
na ploše brusle pomalá
ve váze na špičce rychlá
na ploše brusle pomalá
nízká na špičce
na ploše brusle

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Pirueta obecně 10. Pirueta na dvou nohách
2. Pirueta na jedné noze 11. Polonízká pirueta
3. Nízká pirueta 12. Pirueta vzad (Libela)
4. Křížová pirueta 13. Křížová pirueta vpřed
5. Pirueta vpřed se záklonem 14. Vysoká pirueta vpřed na jedné noze a celé brusl
6. Vysoká špičková pirueta na jedné noze vpřed 15. Vysoká pirueta vpřed se změnou polohy trupu nebo hlavy
7. Skok do piruety 16. Skok do piruety na jedné noze vpřed
8. Skok do piruety na jedné noze vzad 17. Skok s vahou do nízké piruety na jedné noze na celé brusli
9. Chyby v piruetách 18.  

 


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace