m2 m1

Prvky sportovních dvojic

Skoky. se volném programu provádí skoro všechny s 1,5, 2, 2,5 a 3 obraty samostatně. (axel, vnitřní axel, salchow,toeloop, flip,lutz, euler, špagát. Skoky bez obratu, nebo do půlobratu používáme jen jako spojovací, které okrášlují program.

Technická stránka programu umožňuje použití dalších prvků, jako jsou kaskády a kombinace skoků. V párovém bruslení se používá omezené množství kaskád a kombinací. Zvýšení náročnosti volného programu ve skocích bude narůstat na účet vkládání náročnějších trojitých a čtverných skoků, ale také kaskád a kombinací. Rytmičnost je odůvodněním pro vkládání kaskád a kombinací s méně složitými skoky.

Skoky s dopomocí partnera.K těmto patří figury, v nichž jeden partner provede skok o 0,5 - 2,5 obratu a za pomoci druhého partnera je vyzdvižen jednou, nebo oběma rukama. Během skoku se může držení druhého partneta uvolnit, v jiných skocích jsou ruce v trvalém držení. Prvky toho typu nepředstavují velkou náročnost a slouží spíše pro okrášlení programu. Například, partnerka přitahuje partnera za ruce a poté on provede axel o 1,5 nebo 2,5 obratu; partnerka provede axel o 1,5 obratu, v držení partnera ruka v ruce, kterou on napřahuje nad svou hlavou, a podrži takto partnerku; partneři střídavě kombinují skoky motýlek, ve vzájemným držením za zápěstí oběma rukama.

Samostatné piruety a skoky do piruety.volný program párového bruslení zahrnuje samostatné piruety a skoky do piruety: nízké, nízké se směnou nohy, piruetu ve váze se směnou nohy, skok do piruety ve váze a další kombinace piruet, např. nízká pirueta s přechodem do standardní piruety.

S piruetami se u párového bruslení na rozdíl od bruslení jednotlivců setkáme zřídka. Jsou vyjádřením technické zralosti bruslařů, ale i náročnosti vzájemné synchronizace. Pro zvýšení složitosti programu je účelné zahrnovat kombinované piruety, nebo zvyšovat jejich složitost mnohotvárností pozic těla s počtem otáček.

Společné piruety a skoky do piruet. Ve volném programu se setkáváme se společnými piruetami a skoky do piruet: nízká pirueta, ve váze a jejich klony, u skoků do společné nízké piruety, ve váze, nebo kombinací složitých piruet sestavených z několika piruet, které jsou efektní a zajímavé. Předpisy závodů neomezují množství směn pozic nebo stojné nohy.

Skoky do společné piruety se provádí zřídka. Velmi komplikované je utvořit piruetu kolem celkového středu po dokončení skoku obou partnerů. Směrnice závodů zakazuji piruetu, v nichž partner otáčí partnerku za ruku, za nohu, nebo další části těla, pokud se přitom nedotýká ledu.

kružitko je společným prvkem, v němž partner, dokončuje spirálu v pozici kružítko a obkružuje kolem sebe partnerku, která je může být ve skluzu v jednom ze čtyř základních oblouků. Varianty držení partnerů mohou být různé: za ruku, pod rukou, za paži, loket, v pase, nebo kombinované, například za ruka a v pase. Varianty póz partnerky v obvodovce jsou také mnohotvárné. Nejčastěji provedenou obvodovkou je vzad - ven. V obvodovce vpřed partnerka jede vpřed, v obvodovce vzad - dovnitř - okolo partnera, který je zakloněný vzad, nízko v podřepu. Musi zde uplatnit značně úsilí, aby udržel partnerku. U správně provedené kružitka musíte citlivě vnímat přirozené odstředivé napětí mezi partnery. Správná kružitko se vyznačuje harmonii, čistotou a rovnoměrností rychlosti skluzu partnerky v hraně brusle. Použití kružitka ve volném programu má kompoziční úlohu a mírně oddechovou.

Spirála smrti. Obvykle volný program zahrnuje jednu, nanejvýš dvě spirály smrti, které jsou odlišné od spirály smrti v krátkém programu.

Do 1980 let byly ve volném programu snahy a pokusy o mnohotvárnost spirál smrti, které spočívaly v odtržení brusle partnerky od ledu. Současné úpravy smernic zakazuji takové to spirály smrti. Při vyhledávání netradičních řešení je třeba pozornost zaměřit ve výrazových pózách ve spojení s dalšími bruslařskými prvky.

Spirála. Vyjmenovat všichny spirály prakticky není možné, jelikož jejich kombinací lze vytvořit nepřeberné množství. Spirály rozlišují:

1. Podle vzájemné pozice partnerů:

a) přímá čelo skluzu je shodné, volné nohy partnerů jsou v souhlasném nebo rozdílném směru; b) obrácená - skluzu je rozdílné, volné nohy jsou v souhlasném nebo rozdílném směru.

2. Podle držení partnerů v čase provedení spirály:

a) držení - za jednu ruku, oběma rukama, ruka v ruce, za pas, ramena, předloktí, boky atd., nebo kombinované (např. partner jednou rukou drží partnerku za pas, druhou za ruku). Přitom volné ruce partnerů zaujímají různé polohy;

b) odloučeně partneři jedou souběžně, nebo za sebou.

3. Z pozice partnerů:

shodné, nebo rozdílné. Spirála předpokládá skluz obou partnerů po ledě. Směrnice zakazují partnerovi pohyb partnerkou po ledě bez trvalého dotyku.

Ve spirálách oba partneři jedou na obou nohách, na jedné noze, nebo druhý jede na obou nohách, jiný - na jedné. Partneři mohou měnit směr a čelo skluzu.

V kombinovaných spirálách je dovoleno současné nebo rozdílné střídání pozic oběma partnery, ale také jedním z partnerů v liboovoné fázi provedení spirály. Ve stejnou dobu, nebo rozdílně se může provést směna nohy, směru a čela skluzu.

Zvedačky. se dělí do šesti skupin náročnosti. Náročnost zvedačky učuje způsob držení. V následujícím pořadí: držení v podpaždí, v pase. Vyšší náročnost představuje zvedačka s držením ruka v ruce a zvedčka s drženín za boky. Největší náročnost představuje zvedačka na rukách lasového typu, a zvedačka na jedné ruce.

Výsledná poloha partnerů před zvedačkou může být přímé (čelo skluzu partnerů je stejné, oba jedou vpřed, nebo vzad), nebo obrácené (čelo skluzu je rozdílné - partner jede vzad, partnerka - vpřed, tváří k partnerovi.

Držení v základním stádiu zvedu: stenými rukami(pravá ruka partnerky vpravé ruce partnera, levá ruka drží levou), nebo rozdílné (křížové) držení(pravá ruka partnerky je v levé ruce partnera, za boky - jedna ruka v boku, nebo obě ruce v obou bocích partnerky, za pas - jedna, nebo obě ruce jsou v pase, držení v pod podpaždí - jedna, nebo obě ruce jsou v podpaždí, míšené - držení je kombinací výše uvedených držení například, prává ruka partnera drží partnerku v podpaždí, a levá ruka za bok za záda, za paže atd.

Existují dva způsoby odrazu partnerky od ledu: z hrany(jako u skoků axel a klička) a ze špičky (jako u skoků flip, lutz,toeloop a špagát).

Úroveň zvedu partnerky u zvedačky múže být vysoká, střední nebo nízká. U vysokých zvedaček jsou obě ruce partnera otevřeny. Sem patří zvedačky na jedné i obou rukách. V horizontální pozici na jedné, nebo obou rukách partnera, se může partnerka nacházet vůči ledu tváří, zády, pravým, nebo levým bokem. U středních zvedaček je jedna ruka partnera ohnuta a druhá natažená. U nízkých zvedaček jsou obě ruce partnera ohnuté.

Změna polohy částí těla partnerky v opoře. Partnerka může křížit nohy, roznožit nebo mít přtisknuty k sobě, přehmátnout na jednu ruku v opoře zároveň s bokem, měnit chvat, překládat nohu, nebo obě nohy do rukou partera atd.

Partner může spustit partnerku na led: bez rotace kolem sebe se zachováním držení za ruku; rotace kolem sebe od 0,5 do 1 otáčky se zachováním držení, například výjezd z lasové zvedačky laso na ruku v postavení proti sobě (0,5 otáčky), nebo v postavení vedle sebe, bok po boku ve směru vzad - ven (1 otáčka); rotace kolem příčně osy se zachováním držení. Partnerka provádí sestup vpřed nebo vzad z opory na ruku s rotací z vysoké zvedačky kolem podélně osy se zachováním držení (například, před sestupem partnerky na led z lasové zvedačky na rukou, partner otočí partnerku o 540° kolem její osy; rotace kolem podélné osy se zachováním držení (například po kličkové zvedačce na rukou, partnera otočí partnerku o 1-2 obraty).

Vzájemná poloha partnerů po dokončení zvedačky může být přímá (směr skluzu je shodný) a obrácená (směr skluzu je rozdílný.

Další obměny vychází z osmi kritérií, hledání nestandardních provedení, některých fází zvedačky - aktivní cesta pro hledání novinek v párovém bruslení. Nabízí se tak mnohotvárnost kombinací zvedaček s rotací, letu a zadržení parnerky různými způsoby.

Twistované skoky.se skáčou z hrany, jako u axelova skoku. U twistovaného axelova skoku se provede 1,5, 2,5 nebo 3,5 obratu. Směr skluzu u partnerky je na rozdíl od partnera odlišný. Podobným způsobem se provádí kličková zvedačka s 1, 2 nebo 3 obraty. Při odrazu partnerka i partner jedou vzad.

Skáče se ze špičky:(během odrazu partnerky oba dva jedou vzad) provedou twistovaný lutzúv skok - špagát s 1, 2, 3 nebo 4 obraty. Tento twistovaný skok je možné také možné provést s 0,5, 1,5 a 3,5 obraty s dopadem partnerky do směru jízdy vpřed.

Toreticky je možné provést twistované skoky toeloop, kličku a flip s 1, 2 a 3 obraty.

Provedení twistovaných skoků s držením ruka v ruce je velmi perspektivní; neboť znásobuje výšku letu partnerky a zdůrazňuje zralost provedení prvku. Musí se, ale, uvážit, že se při tomto držení zvyšuje riziko nebezpečí úrazu.

Odhazované skoky. Podle způsobu odrazu partnerky od ledu rozlišujeme odhazované skoky axel, salchow, loeloop, flip. Směr skluzu odrazu partnerky u odhazovaného axelova skoku s 1,5 a 2,5 obraty je rozdílný: partner jede vzad, partnerka - vpřed. U odhozeného salchova, toeloop a kličkou s 1, 2 a 3 obraty je směr skluzu stejný - před odrazem bruslaři jedou vzad.

Zastavení. je pomocným prvkem. Použití několika zastávek zpomaluje dynamiku programu. Zastavení ke konci programu je určeno k završení programu a k provedení finálové pózy, ale uprostřed programu k oddělení jedné hudební části od druhé, nebo k rychlé změně směru pohybu. Tento pomocný prvek je typický pro párové bruslení. V programu nebývají více než dvě - tři zastavení, neboť následující výdej sil do opětovného zrychlení programu je velmi neúčelné.

Po čas zastavení jsou partneři v držení za sebou, nebo jsou od sebe vzdáleni. Společné zastavení otvírá bruslařům tvůrčí prostor v podobě různých způsobů brzdění, a době zastavení měnit vzájemné postavení, směr skluzu. Zastavení musí taktéž obsahovat choreografickou formu zakončení programu.

Kroky. Kroky hrají bruslední důležitou roli. Zejména k vazbě mezi jednotlivými prvky a pohybu po ploše. Zároveň jsou jedním ze základních prostředků, nápomocně vyjádřit charakter hudebního doprovodu. V poslední léta načrtávají tendenci ke zvyšování role krokových sekvencí. Jejich mnohotvárnost najde uplatnění v tancích na ledě, pozicích a ve vzájemném držení partnerů.

Krokové techniky je nutno zdokonalovat, v souladu s tradicemi párového bruslení a tanců na ledě, jako další přístup k samostatným, nebo společným bruslařských prvků.

Způsoby provedení novinek. Arzenál prvků párového bruslení je nepřeberný. Předpokládá se, že každý program přinese nový prvek, nebo novou kombinaci. Pravidla závodů taktéž podporují předvedení nových prvků.

Další cestou je spojení několika prvků v jeden, nebo z jednotivých fází vytvoření nového prvku. Například,přechod ze zvedačky do spirály smrti, nebo role partnerky v twistované části zvedačky.

Nové nápady může např. poskytnout film puštěný pozpátku. Např. spirála smrti vpřed - dovnitř vznikla ze zpětného chodu filmového záznamu spirály smrti

Stojí za to si všimnout že i v důsledku učitého chybného pohybu, se může vyvinout nový prvek. Tak tomu bylo např. u spirály smrti vzad - dovnitř. Partnerka prováděla spirálu smrti vzad - ven, nedržela volnou nohu zepředu nohu zepředu a byla nucena ji posložit zezadu stojné nohy tak, aby v průběhu čtvrtiny kružnice byla v pozici, která je typická pro současou spirálu smrti vzad - dovnitř. Tento zpozorovaný pohyb byl pak následně upraven. Tak se rodí nové prvky.

Nápady pro realizaci nových prvků lze čerpat z praxe baletu, gymnastiky a akrobacie. Právě prvky přejaté z jných druhů sportů, nebo baletu, získávají na ledě úplně jinou podobu a novou kvalitu.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Společné piruety
Samostatné piruety
Spirály a kružitka
Spirály smrti
Odhazované skoky
Twistované skoky
Nošené figury a zvedačky

Související témata

Sportovni dvojice obecně
Pravidla pro sportovní dvojice
Prvky sportovních dvojic