m2 m1

Spirála smrti

 

V základní pozici krasobruslaři jedou za sebou. Partner - se točí ve spirále na pravé noze vzad - ven, partnerka se točí ve spirále podle požadované spirále smrti (vzad - ven, vzad - dovnitř, vpřed - dovnitř). Partner vede svou pravou rukou partnerku za pravou ruku do spirály smrti vzad, nebo za levou ruku u spirály smrti vpřed, viz obr. níže. Dopomoc druhou rukou není dovolena.

 

todes_drzeni_rukou
Spirála smrti vzad - držení 1,2, Spirála smrti vpřed - držení 3,4,5
Možné polohy partnerky u spirály smrti vzad - ven

 

Když partner ostře zvětší zakřivení oblouku, přechází do polohy kružítka, partnerka silně ohýbá stojnou nohu v kolením a holením kloubu, v kyčelním kloubu (u spirály smrti dovnitř) a podepírá (u spirály smrti ven. Přitom zakřivení oblouku krasobruslařky je zachováváno. Díky tomu se partnerka vysouvá nepatrně do strany od partnera, a mezi nimi vzniká odstředivé napětí, které je charakteristické pro správně provedenou spirálu smrti. Ruce partnerů jsou maximálně natažené. Tímto natažením partnerka získává polohu pod určitým úhlem k čarám skluzu svých bruslí. V momentě zapření partnerovy brusle volné nohy zoubkem do ledu, upevnění svou pozici k ploše a partnerka přechází do nízké polohy, při které hlavu zvrátí vzad, jen několik centimetrů od ledu. Dotek hlavou, nebo volné ruky o led, při rotaci se považuje za chybu. Pozice trupu krasobruslařky a spojení rukou partnerů se umísťuje podél rádiusu kružnice, po kterém klouže hrana brusle partnerky. Spirála smrti se považuje za provedenou, pokud partner s partnerkou obkrouží neméně 1,5 otáčky (počítá se od momentu zachycení se partnera zoubkem brusle v pozici kružítka, do zahájení zvedání partnerky) Spirálu smrti musí partnerka provést na vnější hraně (u spirály smrti ven), nebo vnitřní hraně (u spirály smrti dovnitř) brusle stojné nohy. Partner u samotné spirály smrti, kdy je v pozici kružítka, drží kolena silně ohnuté do té doby, dokud není figura dokončena. Skluz partnerky kolem partnera nesmí prudce klesat, aby nedocházelo brzdění zoubky brusle, nebo škrábání hranou brusle. Výjezd ze spirály smrti musí partnerka i partner provést na jedné noze. Při provedení všech částí spirály smrti je nutno zachovávat rovnováhu. Pózy partnerů ve všech fázích prvku musí být estetické.

Spirála smrti vzad - ven.

Obvykle umísťujeme spirálu smrti na podélnou osu, procházející středem plochy. Vytváříme tak dobré podmínky jak pro oko sudích tak i pro diváky. Nejčastěji spirálu smrti uzmísťujeme do střední třetiny plochy, značněji ke kraji třetiny plochy. Kroky potřebné k vytvoření spirály smrti se pohybují od 2 do 7. Pro rozjezd do spirály smrti používáme dvě varianty.

Varianta 1 . Rozjezdové kroky vzad - vlevo, v postoji ruka v paži, partnerka před partnerem.

Varianta 2. Rozjezdové kroky vpřed - vlevo, v kilíánovém držení (nebo oddělené). Skluz na P (pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), křížení, L (levá noha), v (Vpřed), D (dovnitř) zezadu, otevřený mohawk P (pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř) - L (levá noha), z (vzad), D (dovnitř), spojení partnerů do výsledné pozice před spirálou smrti, P (pravá noha), z (vzad), V (ven) v držení ruka v ruce, a nakonec vlastní provedení spirály smrti.

Ve spirále smrti může být volná ruka partnerky v poloze vzad - dolů, zvednuta nahoru, nebo položena na boku, viz. obr. Možných poloh partnerky. Další možné pozice jsou například: ruka položena vzad - dolů, přes stranu zdvížená nahoru a znovu spouštěna vpřed a vzad - dolů.

Zvedání partnerky do původní - svislé polohy

Partner začíná přitahovat pravou nohu k levé, která stojí na zoubku, napřímení nohou a ohnuté pravé ruky v loketním a lehce v ramením kloubu. Přitom se partnerka blíží k partnerovi, ohnutím pravé ruky a současně se jí přitahuje do svislé polohy k bedru pravé nohy. V tom momentě partner napřimuje pravou ruky, a partnerka napřahuje svou vpřed, tak jako když odjíždí od něj na tzv. protáženou ruku. Při napřimování pravé ruky se partner odráží na P (pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř),nebo na L (levá noha), v (Vpřed), V (Ven), volná noha je zezadu (poz.č.1)

 

todes_vyjezd
Pozice na výjezdu ze spirály smrti.1) vzad - ven, 2) vzad - dovnitř, 3) vpřed - dovnitř

Partnerka provede výjezd na P (pravá noha), Z (vzad), V (ven), levá noha je zezadu, někdy - v poloze do váhy. Výjezd ze spirály smrti se obvykle umísťuje podél podélné osy plochy. Časový sled provedení spirály smrti: Partnerka zaujímá vodorovnou polohu za 1,5 - 4 sekund počítá od momentu změny ze svislé polohy. U většiny párů je počet otáčení ve spirále smrti 1,5 - 2. Čas k provedení spirály smrti je (od s momentu zapření partnera zoubky brusle o led) 5 - 8 sekund. Průměr kružnice, opisované partnerem v pozici kružítko, je 40 - 60cm, partnerka 60 - 80cm Střední rychlost otáčení partnerky je 0,5 otáčky za sekundu.


Spirála smrti vzad - dovnitř

Umístění této spirály smrti je shodné, jako u spirály smrti vzad - ven.

schena_todes_vzad_dovnitr
Schéma umístění spirály smrti vzad - dovnitř

1. Oba partneři projedou kroky vzad - vlevo, partnerka je před partnerem, v držení ruka v ruce. Po nabrání dostatečná rychlosti, partner přechytává právou ruku partnerky do své pravé ruky, za skluzu na pravo vzad - ven, s levou zezadu, začíná provádět vjezd do pozice kružítka. V momentě, kdy se partner odráží na P (pravá noha), z (vzad), Vn (ven), partnerka, pokračuje ve skluzu na L (levá noha), z (vzad), D (dovnitř), pravou nohu umisťuje vpřed a pokrčí před levou nohou. Levou ruku, lehce ohne v lokti a v zápěstí, napřímí vpřed - nahoru (viz. obr. Schéma umístění spirály smrti vzad - dovnitř

Partneří projedou kroky vzad - vpravo, aby nabrali optimální rychlost, partnerka je před partnerem, její levá ruka je na pravé paži partnera. Po oblouku P (pravá noha), z (vzad) , D (dovnitř), se provede výpad na L (levá noha), z (vzad) , D (Dovnitř), uvolní držení rukou, mění směr skluzu a držení. Směr skluzu je vzad - vlevo. Pravou rukou drží partner, levou ruku partnerky. Po jednom, nebo několika krocích vzad - vlevo, se partner odráží vpravo vzad - ven, partnerka prodlévá na levé vzad - dovnitř s pravou nohou ze zadu. Volné ruce partnerů míří do vrchu - mimo osu těla, lehce ohnuté v loketníma zápěstním kloubu. Partnerka postupně umisťuje pravou nohu vpřed, a volnou ruku ohýbá v loketním kloubu, dotýká se prsty bedra stojné nohy.

Sportovci obměňují provedení spirály smrti vzad - dovnitř, objevují originální přístupy k figuře, mění pozice částí těla v prvku a využívají neobvyklé pózy při výjezdu z obrazce. Ve spirále smrti se tělo partnerky může otočit vpravo, nebo vlevo ve vztahu ke stojné noze. Spolu s otáčením těla partnerky se mění poloha její volné ruky, hlavy a směr pohledu. Volná noha může být jak před stojnou nohou, tak i zezadu. Partnerka může jednou, nebo několikrát změnit polohu volné ruky, hlavy atd.

Varianty položení partnerky ve spirále smrti

tělo je natočemo stranou ke stojné noze pravá noha je vpředu na vzdálenost chodidla, ruka zapažená vzad (viz obr. Varianty položení partnerky Spirála smrti vzad - dovnitř. var.1)

todes_varianty_polozeni
Varianty položení partnerky ve spirále smrti

nahoru (var.2), do strany (var.3), lehce ohnuta v loketi zapažena vzad - stranou (var.4), volné ruce partnerů spočívají v pase (var.5), tělo natočeno pravým bokem k ledu, práva noha zezadu levé, ruka stranou - vzad, volná levá ruka partnerky je natočena dlaní nahoru (var.6), tělo je natočeno vpravo, tváří k ledu, hlava skloněná, volný ruka navrchu, práva noha zezadu levé (var.7)

Na výjezdu

ze spirály smrti jede partnerka na L (Levá noha), z (vzad), D (Dovnitř) , pravá noha je zezadu, pravou rukou je v držení za pravou ruku partnera, levá ruka je od těla. Partner jede na L (Levá noha), v (Vpřed), V (Ven), nebo P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř) (viz obr. Pozice na výjezdu ze spirály smrti var. 2), po té partnerka provede vlnovku: L (Levá noha), z (vzad), D (Dovnitř), L (Levá noha), z (vzad),V (Ven), a partner se odráží na P (Pravá noha), v (Vpřed), V (Ven), volná noha vzadu, ruka od těla.


Spirála smrti vpřed - dovnitř.

V základní pozici před spirálou smrti vpřed - dovnitř, partner jeden na P (Pravá noha), Z (vzad), V (Ven), levá noha zezadu. Partnerka - jede na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), levá noha zezadu, nebo vpředu. Umístění spirály smrti na ploše a varianty rozjezdu jsou stejný, jako u spirály smrti vzad. Nezávisle od varianty rozjezdu posledního kroku partnery se provede skluz vzad - vlevo, pravá ruka partnerky je v levé ruce partnera.

Pro dosažení základní pozice po oblouku P (Pravá noha), Z (vzad), D (dovnitř), se partner odráží na P (Pravá noha), Z (vzad), V (Ven), levá noha zezadu; partnerka provede trojku na P (Pravá noha), Z (vzad), V (Ven), P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), krok, nebo skok na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), a přejde do oblouku P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), levá noha je zepředu, nebo zezadu. Při přechodu partnerky na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), partner svou pravou rukou přechytí její levou ruku. V okamžiku kdy je partner v pozici na P (Pravá noha), z (vzad), V (Ven), a partnerka - na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), oba přechází z rádiusu kružnice, kterou vytvoří oblouk partnera, partnerka je zepředu v vpravo od partnera.

Ze základní pozice, stoj na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), partnerka klesá do nízké polohy nad ledem, vzdaluje se od partnera. Mezi tím co on provádí polovinu kružnice, ona sklouzává na P (Pravá noha), z (vzad). Jakmile se partnerka dostane do nízké polohy nad ledem, partner projede polovinu kružnice, silně ohne stojnou nohu a postaví zoubky levé brusle co nejdále na pomyslný střed kružnice. V tomto okamžiku je v pozici kružítka a otáčí partnerku okolo sebe 1,5 - 2,5 otáčky. Zvedání partnerky a výjezd se musí provést ve stejném směru v jakém byla provedena poloružnice.

Čas k zaujetí nízké polohy nad ledem partnerkou se může protáhnout - zatím co partner opisuje kružnici od 1 až do 1,5 obvodu kružnice, a postavení partnerovy levé brusle na zoubek - se musí shodovat se skončením sklonění partnerky do nízké polohy.

Setkávame se s několika variantami pozic partnerek ve spirále smrti, které se rozlišuji podle polohy volné nohy, rukou, směru a amplitudě zvratu těla partnerky ve vztahu ke stojné noze. Volná, levá noha může být:

- napřímená, zakřížená zezadu za stojnou nohou, bedra stisknutá; s držením levé brusle která je ohnuta v kolení, pravou rukou;

- napřímená, zakřížená zepředu, nohy přitisknuty k sobě;

- napřímená, zakřížená zepředu, zvednut nad stojnou nohou 20 - 50cm;

- z pozice zakřížené stojné nohy zezadu, může být přeložena vpřed a křižovat zepředu;

- pravá ruka partnerky může být natažena vpřed - vlevo, nahoru - vlevo, vzad - dolů, ohnutá a přiložena k zátylku;

- tělo se může lehce natočit na vpravo, vlevo ve vztahu ke stojné noze, nebo bez zvratu silně prohnutá vzad.

Zvedání partnerky z vodorovné pozice do vertikální, stejně jako u spirály smrti vzad. Partneří vůči sobě vztáhnou ruce, kterými se uchopí, jedou na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), současně provedou odraz levou nohou na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř), levá zezadu (viz. obr. Pozice na výjezdu ze spirály smrti /3). Výjezd je orientován podél, nebo napříč ke straně rozhodčích komisařů. Čas potřebný k provedení spirály smrti od okamžiku sklonění ze svislé polohy do výjezdu na P (Pravá noha), v (Vpřed), D (dovnitř) - je 7 - 13 sekund.


V závěru si popíšeme konkrétní fáze provedení spirály smrti: jak ukazuje obrázek níže.

 

faze_todes
Jednotlivé fáze spirály smrti

 

Před vjezdem do spirály smrti jedou partneři po oblouku vzad - ven v pozici (2). Na tomto obvodu skluzu mají jejich stopy stejné zakřivení. Partnerka postupně zaklání tělo do polohy, připomínající v gymnastice "most", a udržuje rovnováhu na stojné noze. Po celou dobu partner, drží partnerku za ruku (napomáhá partnerce držení rovnováhy na její stojné noze, jeho volné rameno a ruka se připravují do pozice kružítko vzad - ven, volná noha jde vzad, kterou částečně vyvažuje odstředivou sílu při vjezdu do kružítka (3,4,5). Poté co partner zaujal polohu kružítka, partnerka přechází do spirálového pohybu. Aby zabránila doteku hlavy s ledem, musí se spolehnout pouze na svou oporu v hraně jedoucí stojné nohy. Partner musi s ohledem na tah odstředivé síly, kterou spůsobuje tělo partnerky více snížit oporu zoubky brusle v středu kružítka a více zaklonit tělo ze středu opisované spirály, aby nedošlo, k "vytržení" ze spirály (6,7). Výjezd ze spirály smrti začíná partner svým zvedáním z polohy kružítka, a zvedáním za partnerčinu ruku ji vyvádí do výjezdu vpřed,(8,9,10)


Příklady provedení spirál smrti

todes_bi
Provedení spirály smrti vzad - dovnitř (Video ukázka)

todes_bo
Provedení spirály smrti vzad - ven (Video ukázka)

todes_fi
Provedení spirály smrti vpřed - dovnitř (Video ukázka)

todes_fo
Provedení spirály smrti vpřed - ven (Video ukázka)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Spirála smrti obecně
Spirála smrti
Chyby ve spirálách smrti

Související témata

Společné piruety
Samostatné piruety
Spirály a kružitka
Spirály smrti
Odhazované skoky
Twistované skoky
Nošené figury a zvedačky