menu2 menu1

Synchronizované bruslení

 

Prvky v synchonizovaném bruslení a jejich popis

Krokové pasáže

Jednotlivé krokové pasáže v synchronizovaném bruslení jsou kombinacemi či sériemi různých obratů (trojky, protitrojky, protizvraty, zvraty, mohawky, choctaw, twizzly) a spojovacích kroků. Překládání musí být během jízdy užíváno minimálně, kroková pasáž může obsahovat pouze jedno přeložení. Pro různé formace jako kruh, blok, řada jsou definována kritéria délky trvání a tvaru krokové pasáže.

Spojovací kroky

Mezi spojovací kroky patří posuny, přísuny, crossrolly, změny hran, pohybující se špičkové kroky a poskoky prováděné na jedné noze. Jsou využívány v krokových pasážích, jako spojovací prvky mezi obraty, či v prvku „nedržený blok“.

Změna rotace v krokových pasážích

Volitelná přídavná doplňková charakteristika pro krokovou pasáž, která může být provedena obraty a/nebo spojovacími kroky.

Změna směru jízdy

Týká se směru jízdy buď vpřed, nebo vzad (např. váhy vpřed a váhy vzad).

Změna směru otáčení

Týká se změny z „po směru hodinových ručiček“ do „proti směru hodinových ručiček“ u formací větrník a kruh.

Otočka (twizzle)

Obrat s posunem na jedné noze s jednou nebo více otáčkami. Otáčení je rychlé a plynulé (nepřerušované). Pokud je narušen proces sunutí, stává se z twizzlu sólová pirueta.

Konfigurace (uspořádání/tvar)

Sestavení neboli konfigurace znamená postavení a/nebo tvar daného prvku. Postavením se rozumí, že bruslaři musejí během programu měnit člena bruslícího vedle. Tvarem se rozumí počet řad v prvku (např. bloku).

Přechody

Pasáže mezi prvky.

Pohyby volné jízdy

Jedná se o pohyby, jako jsou výpady, váhy, prvek Ina Bauer, měsíce, přenášení váhy ve vozíčku, vozíčky. V pohybu musí tým setrvat nejméně 3 sekundy, aby byl uznán.

Prvky volné jízdy

Skoky, skokové sekvence, asistované skoky, odhozené skoky, piruety, zvedané figury, spirály smrti.

Prvky v izolaci

Jsou to prvky, kdy jsou někteří bruslaři izolováni od zbytku skupiny a provádějí pohyby volné jízdy a/nebo prvky volné jízdy. Tyto prvky nesmějí odporovat celkovému vyjádření hudebního doprovodu a musejí navazovat na ostatní prvky. Prvky v izolaci jsou povoleny pouze ve volné jízdě. Skupinové zvedané figury jsou vždy považovány za prvky v izolaci.

Vyvyšování (highlighting)

Prvky, kdy jeden nebo více bruslařů provádí prvky v izolaci, a odvrací tak pozornost od zbytku skupiny. Tyto prvky nejsou povoleny.

Tvoření podskupinek

Rozdělení týmu do několika menších skupinek.

Pohyby po ploše

Sekvence prvků, která musí obsahovat pohyby volné jízdy a ostatní prvky v hlubokých hranách, které mohou být napojeny spojovacími kroky a krokovými sekvencemi.

Taneční skoky

Rotační typ pohybu s ne více než půlobratem po dobu, kdy obě brusle opustily ledovou plochu.

Sólové skoky

Rotační pohyb s nejméně jedním obratem po dobu, kdy obě brusle opustily ledovou plochu. Skoky obsahující roznožku a valčíkové skoky (kadet) jsou povoleny pouze v prvcích v izolaci ve volné jízdě. Odhazované skoky nejsou povoleny.

Asistované skoky

Skok s ne více než jedním obratem, ve kterém bruslař (bruslaři) provádí pasivní asistenci jinému bruslaři (bruslařům), ale tento není podpírán (tito nejsou podpíráni). Ruce bruslaře provádějícího pasivní asistenci nesmějí být zvednuty nad ramena. Tyto prvky jsou povoleny pouze ve volné jízdě.

Zvedané figury

Pohyb, při němž je bruslař (bruslaři) zvedán do jakékoli výšky a položen na zem zvedajícím bruslařem (bruslaři), nebo pohyb, kdy se bruslař (bruslaři) zvedá do jakékoli výšky sám za pomoci těla jiného bruslaře (bruslařů). Jsou povoleny rotace a/nebo změny pozice v průběhu zvedané figury. Zvedající bruslaři se mohou otočit max. o dvě a půl otáčky. Zakázány jsou nedůstojné pozice a prvky akrobacie. Zvedané figury jsou povoleny pouze v seniorské volné jízdě. V synchronizovaném bruslení se objevují párové zvedané figury a skupinové zvedané figury.

Váhy

Váha je dlouhá jízda vpřed nebo vzad ve vnitřních nebo vnějších hranách v arabesce, ve které je volná noha zvednuta do úrovně nebo nad úroveň boků.

Piruety

Točivý prvek s nejméně třemi otáčkami, který je prováděn na jedné noze a na jednom místě. V synchronizovaném bruslení se objevují sólové piruety a párové piruety.

Párová spirála

Pohyb, kdy je jeden z bruslařů v pozici pivota a druhý bruslař se otáčí okolo (obvykle ve váze nebo v arabesce) minimálně o 360°.

Párové prvky

Jsou to prvky, kdy všichni bruslaři v osmi párech provádějí stejné krokové pasáže, pohyby volné jízdy a/nebo prvky volné jízdy.

Párový pohyb

Jde o pohyb volné jízdy, při němž jsou dva bruslaři spojeni držením za ruce nebo drží jeden druhého jednou nebo oběma rukama.

Spirála smrti

Jeden z bruslařů je v pozici pivota (kružítka), druhý bruslař jede na čisté hraně se svým tělem a hlavou těsně nad ledovou plochou, ale nesmí se ledové plochy dotknout. Oba bruslaři musejí provést ve finální poloze nejméně jednu otáčku. Jsou možné různé varianty držení a pozice pivota.

Mírné pohyby těla

Mírný pohyb těla je viditelné užití částí těla (paží, nohou, hlavy, trupu) do rytmu hudby v průběhu provádění obratů a kroků. Rovina v prostoru je rozdělena do vysoké, střední a nízké úrovně.

Pád

Pád je definován jako bruslařova ztráta kontroly, která má za následek, že většina váhy těla je na ledové ploše podporována některou další částí těla, jinou než nože bruslí, např. ruka (ruce), koleno (kolena), záda, hýždě nebo některá z částí paže.

Základní skupinová formace - Držení
Základní skupinová formace - Blok
Základní skupinová formace - Formace
Základní skupinová formace - Kroky
Základní skupinová formace - Kruh
Základní skupinová formace - Přechody
Základní skupinová formace - Prolínání
Základní skupinová formace - Řada
Základní skupinová formace - Spojování
Základní skupinová formace - Transformace
Základní skupinová formace - Větrník