m2 m1

Pravidla - Taneční pár - originální tanec (před změnani pravidel ISU)

 

Stručný výtah

B. ORIGINÁLNÍ TANEC
Pravidlo 509
1.Originální tanec

provádí pár podle vlastní tvorby na hudbu společenských tanců, kterou si zvolil pro předepsaný rytmus. Rytmus tohoto tance, povolený rozsah tempa a jakékoliv možné změny určí každoročně taneční komise ISU na dva roky dopředu a zveřejní instrukce / viz též pravidlo 512 odstavec 2/.

2.Omezení - je třeba dodržovat tato pravidla:

a/ Nesprávný výběr hudby na vybraný rytmus musí rozhodčí přísně penalizovat. Orchestrální hudbě je dávána přednost. Vokální hudba se slovy není dovolena, avšak toto nevylučuje hudební efekty v pozadí, které jsou považovány za výrazové prostředky určitého typu lidové hudby.

b/ Může se použít pouze hudba s konstantním taktem /beatem/, jsou povoleny menší variace tempa v rámci dovoleného rozsahu. i«* možno použít dvě různé hudby. Každá z nich může mít různé tempo, ale musí být v povoleném rozsahu.

c/ Tanec bude trvat 2 minuty /+ / - 10 sek. Čas se počítá od okamžiku, kdy se pár začne pohybovat nebo bruslit.

d/ Obsah tance musí odrážet charakter společenského tance určeného rytmu. Všechny kroky, obraty, otočky a změny pozic jsou povoleny za předpokladu, že odpovídají určenému rytmu a zvolené hudbě. Obtížná, originální a složitá práce nohou se vyžaduje od obou partnerů. Program, který se skládá hlavně z přísunů a klusových kroků /překládání/ se považuje za méně obtížný než ten, který obsahuje vlnovky, zvraty, protizvratové překroky a jiné podobní kroky. Špičkové kroky nejsou dovoleny, pokud je taneční komisi nepovolí pro vyhlášený rytmus. Po celou dobu tance musí mít oba partneři alespoň jednu brusli na ledě

e/ Partneři se nesmí oddělovat s výjimkou změny tanečního držení Jakákoliv změna tanečního držení nesmí přesahovat trvání 1 taktu hudby. Další oddělování může být povoleno taneční komisí pru vyhlášený rytmus.

f/ Nijak se neomezuje taneční držení, pohyby paží, tleskání rukama i podobné pohyby, které vyjadřují hudbu. Držení ruku v ruce s napjatými pažemi není dovoleno.

g/ Není povoleno více než 1 zastavení, pokud taneční komise nedovolí pro stanovený rytmus více. Přehnané revuální pózování na místí není dovoleno.

h/ Kostýmy - na mistrovstvích ISU, zimních olympijských hrách a mezinárodních soutěžích musí být kostýmy závodníků skromné, důstojné a vhodné pro sportovní soutěž. Kostýmy mohou však vyjadřovat charakter zvolené hudby. Doplňky a /nebo/ rekvizity nejsou povoleny. Kostýmy, které nesplňují výše uvedené požadavky, musí rozhodčí penalizovat ve známce za předvedení.

3. Hodnocení

- originální tanec se hodnotí 2 známkami v rozsahu 0 až 6 bodů v souladu s pravidlem 306. Pro další rozlišení hodnoty známek je dovoleno používat desetin bodů.

a/ První známka je za "skladbu", ve které se posuzuje:

i /obtížnost, originalita a rozmanitost tance

ii / čistota a jistota

iii / bruslení v hlubokých hranách a skluz

iv / využití ledové plochy.

b/ Druhá známka je za "předvedení" , ve které se hodnotí:

i / správný výběr hudby ve vztahu k určenému rytmu,včetně rozsahu tempa

ii / soulad pohybu páru s rytmem hudby /správný timing/

viii / harmonická skladba programu jako celku a jeho soulad s vybranou hudbou /choreografie/

iv / interpretace charakteru hudby /vyjádření/

v / držení, styl a soulad partnerů ve vztahu k hudbě.

 

4. Srážky - rozhodčí musí snížit známky za porušení pravidel takto:

Ve skladbě:

porušení technických omezení /viz odstavec 2/: 0,1 za každé porušení

V předvedení:

nesprávný timing nebo nevhodný výběr hudby 0,1 -0,4<
nesprávný timing - viz odstavec 3b /iii/ 0,1 - 0,4
nedostatečný výraz 0,1 - 0,4
nevhodné kostýmy 0,1 - 0,2

Podobná témata

Pravidla pro poviné tance
Pravidla pro volné tance
Pravidla pro originální tance

Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Volný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců