m2 m1

Pravidla - Taneční pár - povinný tanec (před změnani pravidel ISU)

 

Stručný výtah

A. POVINNÉ TANCE
Pravidlo 500
Povinné tance jsou bruslenímm podle předepsaných kresb na hudbu se stanoveným rytmem a tempem. Pravidlo 501

Dloubá osa je přímka, která rozděluje ledovou plochu podélné na dvě poloviny.

1) Krátká osaje přímka, která rozděluje ledovou plochu příčně na dvě poloviny.

3) Průběžná osatance je myšlená čára, která probíhá kolem kluziště a je pomůckou umístění sestav tanečních kroků. Skládá se obvykle ze dvou rovnoběžných přímek, které jsou na obou koncích kluziště spojeny půlkružnicemi. Přímky probíhají rovnoběžně s podélnou osou kluziště přibližně v polovině její vzdálenosti od dlouhých stran kluziště. Obě Půlkružnice jsou v některých tancích hodně zploštělé. V kruhových tancích jako je např. Kilián má průběžná osa tance přibližně tvar kružnice. Pro Paso Doble je její tvar vejčitý.

4) Příčná osaje myšlená přímka, která protíná průběžnou osu vždy v pravém úhlu.

Pravidlo 502

Vzorec stop tance - kresba tance na ledě. Diagram tance obsahuje všechny informace potřebné k provádění jednoho celého vzorce stop tance.

Tanec s předepsaným vzorcem stop - tanec, jehož umístění na ledové ploše, směr a hloubka oblouku, které se mají provádět jsou určeny diagramem. Je třeba tento diagram co nejpřesněji dodržet.

Tanec s doporučeným vzorcem stop - tanec, jehož vzorec stop se může pozměnit, ovšem původní krokové sekvence, pozice a rytmus. musejí být dodrženy. Každé opakování pozměněného vzorce stop se musí provádět stejným způsobem.

Okrajový tanec - tanec, jehož sestava kroků má větší nebo menší délky než je průběžná osa tance v jednom okruhu kluziště. Opakování proto nezačíná na místě původního začátku tance.

Půlkruhje jakákoliv sekvence kroků na jedné straně průběžné osy, tzn., že má přibližně tvar polokruhu.

Pravidlo 503

Rozjezdové (zahajovací) kroky - všechny tance se mohou zahájit libovolnými rozjezdovými kroky. Pro oba partnery je to nejvýše sedm kroků. Za první rozjezdový krok se považuje první pohyb nohy jednoho z partnerů. Teatrální pózy jsou zakázány. Je třeba se vystříhat nápadných odrazů. Nedbání tohoto pravidla má za následek snížení známky.

Zahájení tance první krok po rozjezdových krocích. Vrchní rozhodčí může oznámit přibližné místo na kterém musí tance začínat.

Sekvence kroků - pořadí kroků, které tvoří jeden vzorec tance, nebo jakoukoliv jeho část.

Pravidlo 504

Krok na ledě viditelná stopa, která byla provedena na jedné noze. Může to být oblouk, nebo obrat jako je trojka, nebo protizvrat.

 • Otevřený odraz - krok, který se nasazuje těsně vedle jedoucí nohy bez překřížení vpředu nebo vzadu. Je třeba poznamenat, že při jízdě vpřed se volná noha před přitažením k jedoucí noze a před nasazením na další krok drží vzadu. Při jízdě vzad se volná noha před přitažením k jedoucí noze a nasazením na další krok drží vpředu.
 • Překřížený odraz- krok začínající s překříženýma nohama, přičemž švih se získává odrazem vnější hranou brusle příští volné nohy. /poznámka - nohy se kříží nad koleny /.
 • Vpředu překřížený krok - krok začínající nasazením volné nohy podél vnitřní hrany brusle jedoucí nohy s volnou nohou překříženou před jedoucí nohou. /poznámka:nohy se kříží pod koleny /.
 • Vzadu překřížený krok - krok začínající nasazením volné nohy podél vnější hrany brusle jedoucí nohy s volnou nohou překříženou za jedoucí nohou. /poznámka - nohy se kříží pod koleny /.
 • Přísun - chassé - čti: šasé/ - sled kroků začínajících nasazením volné nohy nikoli před jedoucí nohou, ale vedle jedoucí nohy, která se pak jako volná noha zvedne z ledu přímo od jedoucí nohy.
  • a) Překřížený přísun - přísun začínající nasazením volné nohy před křížené za jedoucí nohou při jízdě vpřed a překřížené před jedoucí nohou při jízdě vzad.
  • b) Klouzavý přísun - přísun, při kterém volná noha sklouzne z ledu vpředu, když bruslař jede vpřed a vzadu, když bruslař jede vzad.
 • Klusový krok /zkrácený klus/ - sled kroků začínající nasazením volné nohy poněkud před jedoucí nohou ve směru jízdy, přičemž se příští v •.líni noha zvedne od ledů za stopou nové jedoucí nohy.
 • Protioblouk / roll - čti: roul/je krátký, nebo dlouhý oblouk vpřed nebo vzad, který má opačný smysl než předcházející oblouk a tak tvoří valivý pohyb, který dává kroku jméno.
  • a/ Překřížený protioblouk / cross-roll - čti: krosroul/ - protioblouk s volnou nohou překříženou vpředu při jízdě vpřed a s volnou nohou překříženou vzadu při jízdě vzad, švih se získá odrazem z vnější hrany brusle nohy, která se stane volnou nohou;
  • b/ Oblouk s kmihem /swing-roll - čti: swingroul/ - dlouhý po více části taktu trvající oblouk, při němž se volnou nohou kmihne kolem jedoucí nohy ve směru jízdy nejprve vpřed a pak vzad, dříve než se nasadí vedle jedoucí nohy.
 • Klouzavý krok / slip-step/ - krok prováděný na přímce, při kterém jsou obě brusle na ledě. Váha je na jedoucí noze, která je v koleni dobře ohnuta, zatímco volná noha klouže vpřed po ledě až do plného propnutí.
 • Obrat - rotační pohyb, při kterém se bruslař otáčí zepředu dozadu nebo zezadu dopředu.
  • a/ trojka - obrat prováděný na jedné noze z vnější hrany do vnitřní nebo z vnitřní hrany do vnější, přičemž nájezd i výjezd se provádějí na stejném oblouku;
  • b/ Přenesená trojka - trojka, ve které je váha téměř okamžitě přenesena volnou nohu, která se stává jedoucí nohou dalšího kroku;
  • c/ Rychlá přenesená trojka - rotační pohyb prováděný tak rychle, že s uskuteční téměř na stejném místě nebo na jednu dobu hudby. Obrat se provádí z trojky vpřed - vendo oblouku vzad - ven na opačné noze pak bruslař přejde okamžitě dopředu na původní nohu. Taková sekvence se může provádět s trojkovými obraty vpřed, nebo vzad - dovnitř, nebo ven;
  • d/ valčíková trojka - trojkový obrat prováděný s volnou nohou napnutou těsně nad ledem a špičkou a bokem dobře vytočenými a nad stopou. Při provádění obratu se pak přitáhne nárt volné nohy těsně k patě jedoucí nohy, po obratu se volná noha propne a drží vpředu a pak se dá dozadu vedle jedoucí nohy a je připravena na nasazení na nový krok;
  • e/ zvrat nebo protizvrat s kmihem - zvrat nebo protizvrat, při kterém volná noha kmihne plynule těsně kolem jedoucí nohy před obratem a po obrátě jde buď kolem jedoucí nohy a drží se vzadu nad stopou, nebo kmihne vpřed.
 • Měsícový překrok /mohawk - čti: mohok/ - obrat z jedné nohy na druhou, při kterém nájezdový i výjezdový oblouk je plynulý a stejně hluboký. Změna nohy se provádí z vnější hrany na vnější hranu nebo z vnitřní hrany na vnitřní hranu.
  • a/ Otevřený měsícový překrok - mohawk , při němž se volná noha nasadí na led s patou na vnitřní straně jedoucí nohy. Osy obou nohou svírají při nasazení libovolný úhel. V souladu s přenesením váhy při překroku je poloha nové volné nohy bezprostředně po změně nohou za patou nové jedoucí nohy /např. kroky 8 a 9 u muže a kroky 12 a 13 u ženy u čtrnáctikroku/;
  • b/ Uzavřený měsícový překrok - mohawk, při němž se volná noha nasadí na led za patou jedoucí nohy. V souladu s přenesením váhy při překroku je poloha nové volné nohy bezprostředně po změně nohou před špičkou nové jedoucí nohy /např. kroky 11 a 12 u zvratového foxtrotu/;
  • c/ Měsícový překrok s kmihem - otevřený nebo uzavřený mohawk, při kterém volná noha kmihne těsně vedle jedoucí nohy vpřed a opět se vrátí k jedoucí noze k provedení obratu /např. kroky 20 a 21 u tanga/.
 • Zvratový nebo protizvratový překrok /choctaw - čti: čoktó/ - obrat z jedné nohy na druhou, při kterém se výjezdový oblouk provádí v opačném smyslu než nájezdový oblouk. Změna nohy je z vnější hrany do vnitřní hrany nebo z vnitřní hrany do vnější hrany. Pokud není v popisu tance uvedeno jinak, nasazuje volná noha těsně u nohy jedoucí. Nájezdový a výjezdový oblouk mají stejnou hloubku,
  • a) Otevřený zvratový nebo protizvratový překrok - choctaw, ve kterém se volná noha nasazuje u vnitřní strany jedoucí nohy. V souladu s přenesením váhy při překroku je poloha nové volné nohy bezprostředně po změně nohou za patou nové jedoucí nohy /např. v kroky 9 a 10 u kiliána/;
  • b) Uzavřený zvratový nebo protizvratový překrok - choctaw, při němž se volná noha nasazuje za patou jedoucí nohy, a to nárt volné nohy u paty jedoucí nohy. V souladu s přenesením váhy při překroku je pata nové volné nohy bezprostředně po změně nohou před špičkou nové jedoucí nohy /např. kroky 12 a 13 u blues/;
  • c) Zvratový nebo protizvratový překrok s kmihem - otevřený nebo uzavřený choctaw, při němž volná noha kmihne těsně vedle jedoucí nohy vpřed a opět se vrátí k jedoucí noze k provedení obratu /kroky 5 a 6 - první část - quickstepu/.
 • Otočka /twizzle - čti: twizl/ - obrat sestávající z jedné nebo více celých toček, které jsou provedeny tak rychle, že stopa je téměř na místě, obrat může být proveden buď ve smyslu trojky nebo ve smyslu protizvratu, váha zůstává na jedoucí noze. Volná noha se při obratu drží těsně u nohy jedoucí a je připravena na výjezdový oblouk / např. krok 23 u ženy v argentinském tangu/.
Pravidlo 505

Držení za ruku- partneři jsou vedle sebe a jsou obráceni týmž směrem, (ruce mají volně napjaty a drží se za ruce. Žena stojí vpravo od muže, není-li jinak stanoveno v popisu tance.

Uzavřené - valčíkové držení - partneři jsou přesně proti sobě, jeden jede vpřed a druhý současně vzad. Pravá ruka muže leží pevně na lopatce ženy, paže je ohnuta a loket zvednut tak, aby partneři byli těsně sebe. Levá ruka ženy leží na pravém rameni muže, přičemž její paže spočívá pohodlně na pravé paži muže /loket na lokti/. Levá paže muže a pravá ženy jsou volně napjaty ve výši ramen. Ramenní osy jsou rovnoběžné.

Otevřené - foxtrotové držení - držení rukou a paží je podobné jako u valčíkového držení, avšak partneři se poněkud pootočí, aby mohli jet týmž směrem.

Vnější- tangové držení - partneři jsou proti sobě, jeden jede vpřed a druhý vzad. Avšak na rozdíl od valčíkového držení partneři stojí stranou, muž napravo, nebo nalevo od partnerky tak, aby přední část boku muže byla v jedné linii s přední částí příslušného boku ženy! Držení bok těsně na boku je nežádoucí, protože brání skluzu.

Kiliánové držení - partneři jsou obráceni týmž směrem, žena je vpraví od muže, pravé rameno muže je za levým ramenem ženy. Napjatá levá paže ženy je před mužem a drží jeho levou ruku. Pravá ruka muže uchopí za zády ženy její pravou ruku a obě se položí na bok ženy ve výši pasu.

Obrácené kiliánové držení - základní držení je stejné jako u kiliánového držení, avšak žena je vlevo od muže;

b/ otevřené kiliánové držení - muž drží levou rukou levou ruku ženy jeho pravá ruka spočívá na jejím levém boku nebo na zádech. 2eni má pravou paži napnutou. Toto držení může být též obrácené;

c/ překřížené kiliánové držení - napjatá levá paže ženy je před mužem a uchopí jeho levou ruku, mužova pravá paže je napjatá před ženou a uchopí pravou ruku ženy před jejím pravým bokem.

Pravidlo 506
 • Doba / beat - čti: bít/ - přesně vymezuje pravidelně se opakující rozdělení hudebního kusu.
 • Tempo - rychlost hudby, to je počet dob, nebo taktů za minutu.
 • Rytmus - pravidelně se opakující sled důrazných /těžkých/ a nedůrazných /lehkých/ dob, které dávají hudbě její charakter.
 • Takt /measure (bar) - čti: mežr bar/ - hudební jednotka, která je určena periodickým opakováním důrazu. Tyto jednotky mají stejnou délku.
 • Provádění tance na menší důraz /lehkou dobu/ může být technicky správné, avšak výsledná interpretace a vyjádření charakteru hudby není správné a známky musí být sníženy.
Pravidlo 507

Tato část obsahuje diagramy a popisy sestav kroků následujících povinných tanců pro mezinárodní a mistrovské soutěže ISU a zkoušky:

1. Čtrnáctikrok (Fourteensten)
2. Foxtrot (Foxtrot)
3. Zvratový foxtrot (Rocker Foxtrot)
4. evropský valčík (European Waltz)
5. Americký valčík (American Waltz)
6. Westminsterský valčík (Westminster Waltz)
7. Vídeňský valčík (Viennesse Waltz
8. Valčík Světla hvězd (Starlight Waltz
9. Ravensburský valčík (Ravensburg Waltz
10. Kilián (Kilian)
11. Americká polka (American Polka)
12. Quickstep (Quickstep)
13. Paso Doble
14. Rumba (Rhumba
15. Tango
16. Argentinské tango (Argentine tango)
17. Romantické tango (Romantica Tango)
18. Blues (Blues

 

V kresbách tanců je vyznačeno pořadí kroků, jejich vztah k hudbě a k osám tance, aby bylo možno co nejzřetelněji ukázat směr a zakřivení každého oblouku a  jeho relativní délku. Směr zakřivení a délka kroku však nemusí být tak přesně dodržována. V tomto směru se může skutečné provedení tance poněkud odlišit od tištěného diagramu. Pro snadné pochopení jsou jednotlivé kroky tance číslovány. Vztah hudby ke krokům každého tance je uveden číslem vyznačeným na vnitřní straně diagramu vedle každého kroku. Diagramy uvádějí rytmus, a to čísly 1 - 4 pro čtyřdobé rytmy, jako jsou foxtroty a pochody a čísly 1 - 6 pro šestidobé rytmy, a čísly 1 - 3 pro třídobé rytmy valčíků. Např. označení RPOI 4 + 2 znamená, že pravá vpřed - ven se jede na čtyři doby, pravá vpřed - dovnitř na dvě doby.
Podobně LPO3 3 + 3 znamená, že levá vpřed - ven se jede na tři doby, pak se provede trojka a levá vzad a levá vzad - dovnitř se jede na tři doby.
Všechny kroky jsou otevřené odrazy, pokud není uvedeno jinak. Označení znamená že na konci kroku je třeba provést malou vlnovku, aby se tak usnadnilo nasazení na další krok. Tato malá vlnovka se nesmí zaměňovat s normální vlnovkou /změna hrany/, která se v některých tancích užívá, protože to je pouze změna do vnitřní hrany, která se provede po přiložení volné nohy k jedoucí noze při přípravě na nasazení na další krok.

SEZNAM ZKRATEK používaných v tanečních diagramech je uveden zde.

Pravidlo 508

Požadavky na provedení povinných tanců

Požadavky - u povinných tancích je třeba sledovat:

a/ Timing - tance se musí provádět přesně v rytmu hudby a začínat na zdůrazněnou dobu, všechny pohyby musí být sladěny s rytmem hudby, tak aby kroky byly dokončeny bez přerušování.

b/ Přesnost - kroky, taneční držení, timing a pohyb tance musí být v souladu s pravidly. V rámci základních požadavků je páru dávána určitá vůle, aby mohl ukázat svůj individuální styl. Obvykle je to v použití různých pohybů paží a /nebo/ nohou. Tyto pohyby se liší od pohybů uvedených v popisu požadovaných tanečních držení. Tyto odchylky jsou dovoleny jen tehdy, když vedoucí ruka muže je v předepsané pozici. Kdyby pár tuto pozici nedodržel, musí se to projevit na známkách. Práce nohou musí být přesná a kroky je třeba provádět v hlubokých hranách, dostatečné rychlosti a skluzu. Je třeba se vystříhat bruslení na dvou nohou, při přísunech a klusech je třeba nohy zvednout nad led jen nepatrně, tak aby bylo možno provést čistý odraz. Bruslař musí mít váhu těla nad jedoucí nohou.

c/ Umístění kroků - kroky tance musí být prováděny v souladu s pravidly. Je třeba maximálně využít ledovou plochu, což vyžaduje hluboké oblouky a dobrý skluz. Získávání rychlosti by nemělo být nápadné. Oblouky nesmí být ploché a mělké.

d/ Soulad - taneční pár by měl bruslit co nejblíže u sebe a pohyby partnerů by měly být sladěny a bez zjevné námahy. Taneční držení by mělo být pevné a prsty nemají být roztaženy ani sevřeny. Taneční pozice se musí provádět podle popisu tance. Muž by měl ukázat schopnost vést a žena dát se vést. Pohyby těla, jako jsou kmihy nohou, pokrčování kolen a náklony by měly být stejné. Všechny pohyby a změny pozic páru musí být dobře sladěny.

e/ Styl - držení má být vzpřímené s hlavou nahoře, ale ne strnulé, vše se má provádět lehce a plynule. Rychlost se nesmí získávat na úkor dobrého stylu. Jedoucí noha má rytmicky pérovat v koleně. Volná noha má být vytočena a mírně pokrčena v koleně a špička propnuta.

f/ Výraz tance - tanec se musí jet plynule a rytmicky a charakter hudby musí být správně vyjádřen. Tato interpretace se projeví různým provedením tanečních pohybů, které vyjadřují hudbu. Celkový efekt by měl být takový, že každý povinný tanec má svůj typický ráz.

Hodnocení - rozhodčí musí hodnotit každý pár v každém povinném tanci jednou známkou stupnice 0-6, jak uvádí pravidlo 306. Po provedení každého tance rozhodčí ukáží své známky systémem veřejného hodnocení, jak uvádí pravidlo 368. Při posuzování povinných tanců rozhodčí musí posuzovat:

a/ Provádění kroků tance - v rytmu hudby. Správný timing v rytmu hudby tance je nanejvýš důležitý a není-li dodržen, musí být rozhodčími přísně penalizován.

b/ Dodržování kroků tance a jejich opakování podle pravidel, což zahrnuje přesnost, se kterou pár plní uvedené požadavky tance.

c/ - Umístění kroků tance na ledové ploše.

d/ - Soulad taneční dvojice včetně správných pozic těla, tanečních pohybů, držení a dobré kondice.

e/Měkké, plynulé bruslení v hranách a obraty prováděné s čistotou, jistotou a v dobrém stylu.

f/Sladěnost pohybů s charakterem hudby a jasné vyjádření povahy tance. Je možné, aby byl tanec dobře zajet, avšak může zcela postrádat vyjádření charakteru hudby. Je-li tomu tak, neměl by být považován za “dobrý”.

 


Podobná témata

Pravidla pro poviné tance
Pravidla pro volné tance
Pravidla pro originální tance

Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Volný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců