m2 m1

Pravidla - Taneční pár - volný tanec - (před změnani pravidel ISU)

 

Stručný výtah

C. VOLNÝ TANEC
Pravidlo 510
Volný tanec je tvůrčím způsobem sestavený program z nepředepsaných
tanečních kroků a pohybů, vyjadřujících charakter hudby, který si pár zvolil.

2. Volný tanec:

a/ musí obsahovat kombinace nových nebo známých tanečních pohybů, sestavených do programu vyjadřujícího vlastní myšlenky páru, pokud jde o uspořádání tance;

b/ musí být sestaven tak, aby obsažená technická obtížnost zaručovala, že sportovní hledisko tanečního výkonu jako závodního sportu je převažující;

c/ musí ukázat dobrou bruslařskou techniku;

d/ nesmí mít charakter volné jízdy sportovní dvojice, tak jak je uvedeno v pravidle 326;

e/ musí mít délku 3 minuty pro soutěže juniorů a 4 minuty pro soutěže seniorů. Čas se začne měřit v okamžiku, kdy se pár začne pohybovat nebo bruslit;

f/ kostýmy na mistrovství ISU, Zimních olympijských hrách a mezinárodních soutěžích musí být skromné, důstojné a vhodné pro sportovní soutěž. Kostýmy však mohou odrážet charakter zvolené hudby. Doplňky, nebo rekvizity nejsou dovolené. Kostýmy, které nesplňují výše uvedené požadavky, musí být rozhodčími penalizovány ve známce za předvedení.

3. Hudba pro volný tanec

pro volný tanec je dovolený jakýkoliv typ hudby. Vokální hudba používající slova není dovolena, avšak hudba může obsahovat efekty v pozadí, které se považují za výrazové prostředky určitého typu lidové hudby.

4. Technický obsah

Obsah volného tance se řídí těmito hledisky:

 • a/ všechny kroky a obraty jsou povoleny. Program, který se spoléhá na používání přísunů a klusových kroků se považuje za méně obtížný než program, který obsahuje vlnovky, zvraty; zvratové a protizvratové překroky a podobné kroky;
 • b/ pohyby z volných jízd /rozuměj sólistů, nebo sportovních dvojic/ jsou v rámci uvedených omezení povolené, když odpovídají příslušnému charakteru hudby;
 • c/ složitá práce nohou, ukazující dovednost páru, obtížnost a originalitu, musí být obsažená a prováděná oběma partnery. Oddělování partnerů k provedení nápaditých kroků je dovoleno; Počet povolených oddělení: 5, doba trvání: max. 5 sek.
 • d/ změny držení jsou povoleny. Množství a rozmanitost tanečních držení zvyšují obtížnost programu, a proto by jich v tanci mělo být co nejvíce. Bruslení páru v držení proti sobě se považuje za obtížnější než bruslení bok po boku, ruku v ruce, nebo odděleně, nebo jeden partner za druhým. Oddělování, které umožňuje změnu držení nebo pozice, je povoleno;
 • e/ ležení na ledě a /nebo/ oddělování na začátku nebo na konci volného tance je povoleno za předpokladu, že nepřekročí délku 5 metrů a /nebo/10 sek.;
 • f/ je třeba se vyhnout nadměrnému opakování nebruslařských pohybů, jako je klečení, klouzání na kolenou, nebo špičkové kroky;
 • g/ je třeba se vyhnout převaze typických pozic sportovních dvojic jako je držení ruku v ruce, bruslení vedle sebe, kdy jsou partneři vzdálení více než je délka dvou paží, bruslení jeden za druhým, nebo zrcadlové bruslení;
 • h/ krátké trhavé pohyby jsou přijatelné pouze když zdůrazňují charakter hudby;
 • i/ zastavení, při kterých pár zůstává stát na ledě a přitom provádí pohyby tělem, twistování, pózování apod. jsou dovolena; trvání: max. 5 sek.

Není dovoleno:

 • i/ stání, sezení na partnerových botách a /nebo/ nohou nebo opírání se o ně;
 • ii/ držení partnerových bruslí nebo bot;
 • iii/ sezení nebo ležení na partnerově noze, aniž by alespoň 1 noha zůstala na ledě;
 • iv/ ležení na ledě během programu.

Definice a omezení

Zahrnutí následujících prvků je neomezené kromě níže uvedených případů:

 • a/ zvedaná figura /lift/ - figura, při které partner zvedne partnerku do vyšší úrovně, přidrží ji a snese dolů. Počet otáček ve zvedané figuře nesmí přesáhnout 1,5 u každého partnera. Hybný moment při zvedané figuře vychází hlavně od muže. Při provádění zvedané figury muž nesmí zdvihnout ruce výše než do výše ramen. Partner udržuje pozici partnerky ve vzduchu po dobu celé zvedané figury. Ve všech zvedaných figurách může partner pomoci partnerce rukama nebo pažemi. Změna pozice ve zvedané figuře je dovolena. Tělo nesmí být použito jako hlavní podpora pro nesení partnerky. Zvedané figury jsou dovoleny, aby obohatily provedení volného tance a zdůraznily charakter určitých pasáží hudby. Nemají ukazovat silácké výkony nebo akrobacii. Sezení nebo ležení na partnerových ramenou nebo zádech se považuje za ukázku zdatnosti a není dovoleno. Počet povolených zvedaných figur: 5, trvání: max. 5 sek.;
 • b/ skok - jeden partner může provést skok o maximálně jedné otáčce, přičemž se partneři mohou držet za ruce nebo se pustit /ale nesmějí skok provádět současně/. Takovéto skoky nesmějí být hozené ani zvedané;
 • c/ skok s pomocí - skok, při kterém partner poskytuje pasivní pomoc bez podpůrné úlohy. Při tom dochází k jedinému plynulému vzestupnému a sestupnému pohybu;
 • d/ taneční skok - malý skok s maximálně jednou polovinou otáčky, používaný ke změně nohy nebo směru. Takovéto skoky se musí provádět v tanečním držení nebo odděleně maximálně ve vzdálenosti dvou paží. Oba partneři mohou skákat současně;
 • e/ pirueta - piruety nesmějí přesáhnout 3 otáčky.

3. Hodnocení

volný tanec se hodnotí 2 známkami v rozsahu 0 až 6 bodů v souladu s pravidlem 306. Pro další rozlišení hodnoty známek je dovoleno používat desetin bodů.

 • a/ První známka je za technickou hodnotu, ve které se posuzuje:
  • i/ obtížnost, originalita a rozmanitost tance
  • ii/ čistota a jistota
  • iii/ bruslení v hlubokých hranách a skluz a využití ledové plochy.
 • a/Druhá známka je za umělecký dojem, hodnotí se v ní:
  • i / pohyb páru v rytmu hudby /přesnost v taktu - timing/
  • ii / harmonická skladba programu jako celku a jeho soulad se zvolenou hudbou /choreografie/
  • iii / interpretace charakteru hudby /výraz/
  • iv / plynulost, držení, soulad páru /styl/.

7. Srážky - rozhodčí musí snížit známky za porušení pravidel takto:

Ve známce za technickou hodnotu:

porušení technických omezení /viz odstavec 4 a 5/ 0,1 za každé porušení
celková převaha pohybů a /nebo/ držení sportovních dvojic 0,1 - 0,2

Ve známce za umělecký dojem:

nesprávný timing, viz odstavec 6b 0,1 -0,4
nedostatek výrazu 0,1 - 0,4
nedostatek výrazu. 0,1 - 0,4
nevhodné kostýmy 0,1 - 0,2

 


Podobná témata

Pravidla pro poviné tance
Pravidla pro volné tance
Pravidla pro originální tance

Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Volný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců