m2 m1

Americký valčík (American Waltz)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Valčík 3/4 66t/3d/min, 198d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Closed 1 LFO 6 RBO
  2 RFO 3 3+3/6 LFO
  3 LBO 6/3+3 RFO 3
  4 RBO 6 LBO
  5 LFO 3 3+3/6 RBO
  6 RBO 6/3+3 LFO 3
  7 LFO 6 RBO
  8 RFO 6 LBO
  9 LFO 3 3+3/6 RBO
  10 RBO 6/3+3 LFO 3
  11 LFO 6 RBO
  12 RFO 3 3+3/6 LBO
  13 LBO 6/3+3 RFO 3
  14 RFO 6 LBO
  15 LFO 3 3+3/6 RBO
  16 RBO 6/3+3 LFO 3
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_american_waltz_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto.png
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_american_waltz_s
POZNÁMKA
Americký valčík sestává ze série polo kružnicových kreseb, které se provádějí střídavě směrem ke střední ose a směrem ke hrazení. Tyto sledy kroků se na koncích spojují v oblouky na 6 dob. Dvě půl kružnicové kresby směřují ke střední ose, pouze na kluzištích, které jsou kratší než 56 m /185 stop/, je možné provádět pouze 1 oblouk směrem ke střední ose. Toto je jediná povolená úprava vzorce.
Krokové oblouky na konci kluziště jsou umístěny tak, aby jejich konce byly co nejblíže podélné ose a aby na jejich spojení stačil jeden oblouk na 6 dob. Všechny ostatní krokové oblouky mají začínat a končit ve stejné vzdálenosti od hrazení. Všechny kroky mají mít stejný poloměr, takže každá skupina trojkových kroků vytváří velký polokruh.
Kroky jsou ve všech krokových obloucích stejné, jen s tím rozdílem, že začínají různou nohou podle toho, zda směřují ke hrazení nebo k podélné ose. Ačkoliv sestava kroků tohoto tance je nejjednodušší ze všech tanců na ledě, patří bezvadné provedení amerického valčíku k nejobtížnějším. Důvodem je velký počet obratů, které se ve dvojicích těžko zvládají. Aby obraty byly měkce plynulé, musí střed otáčení ležet mezi oběma partnery a každý z nich se musí otáčet kolem tohoto středu. Je chyba, když se muž, nebo žena při trojce otáčejí kolem svého partnera. Otáčení má působit dojmem plynulého a stejnoměrného pohybu a nesmí se provádět trhaně a s přestávkami.
Každý krok amerického valčíku trvá 6 dob /2 takty/, což dodává každému kroku značnou délku. Dvojitý kmih volné nohy zdůrazňuje délku kroku - nejprve je volná noha vzadu, poté přibližně na 4. dobu jde podél jedoucí nohy vpřed, propne se a vrátí se opět včas k noze jedoucí, neboť na dobu 1 dalšího taktu se stává jedoucí nohou. Kmih volné nohy musí vycházet z boku a volná noha se nesmí pokrčit v koleně. Vytočení kolena volné nohy směrem ven přispívá k lepšímu vzhledu tance a boky se tak zároveň dostanou do technicky správného postavení.
Při trojce musí být nohy těsně vedle sebe, avšak pohyb volné nohy nesmí být přerušen. Volná noha nesmí míjet jedoucí nohu před provedením trojkového obratu. Pohyby volných nohou obou partnerů se musí shodovat jednak navzájem, jednak hudbou. Ačkoliv tyto pohyby mohou být v obloučcích živější nebo klidnější při obratech je pohyb volné nohy ztížen obratem na dobu 4. Kmih nesmi být ani tak silný ani tak dlouhý, aby byl na překážku provedení čistého obratu.
Je-li volná noha vpředu již před obratem, vznikne trhaná trojka nebo dokonce násilný protizvrat. Proto musí oba partneři pohyby volné nohy co nejvíce sladit. Na počátku každého kroku je přechod z jedné nohy na druhou doprovázen pokrčením jedoucí nohy v koleně. Tento pohyb připadá na těžkou dobu 1 a zdůrazňuje ji. Rychlé pokrčení jedoucí nohy pomáhá bruslaři udržel stejnoměrné tempo bez nápadného odrazu. Noha se má v koleně napínat nenápadně a plynule. Jinak je taneční pohyb trhaný, bruslař ztrácí rovnováhu a skluz. Pružné pokrčování a napínání v koleně umožňuje dvojici plynulý pohyb dolů a nahoru, který, je-li časově přesně přizpůsoben hudbě, dává tanci jakýsi vzletný ráz, jinak by byl tanec bezvýrazný. Těsně před trojkovým obratem má být jedoucí noha v koleně zcela napjatá, avšak při obloucích má pozvolné napínání nohy v koleně končit teprve před dokončením oblouku na dobu 6. Partner jedoucí dopředu je na začátku každého kroku uvnitř stopy partnera jedoucího dozadu. Všechny oblouky vpřed musí začínat tak, že kříží stopu partnera a před obratem jsou s ní paralelní. Toto umožňuje sladění obratů.
Partneři musí jezdit vzpřímeně s lehkým náklonem do středu oblouku. Stejné zakřivení oblouku může být dosaženo stejným náklonem do hrany. Násilné provádění oblouků je výsledkem nesprávně prováděného náklonu. Oba partneři musí na začátku nového oblouku změnit svůj náklon do nového kruhu současně, aby dosáhli sladění náklonu a zakřivení oblouku. Taneční vyjádření valčíkové hudby spočívá především v pravidelném střídán zdůrazněných a méně zdůrazněných dob. Pohyb v zdůrazněných dobách není však příliš výrazný, spíše musí převládat plynulý skluz. Pohyby rozhodní nesmějí být tvrdé. Zdůrazněné části hudby /doba 1/ se vyznačují změnou nohy a pokrčením jedoucí nohy v koleně. Některé těžké doby jsou zároveň začátkem nového krokového oblouku a jsou také zdůrazněny změnou směru otáčení a náklonu. Málo zdůrazněné části hudby /doba 4/ se vyznačují obraty, ale nejsou jinak zdůrazněny. Proto má být provedení těchto trojek co nejméně nápadné. Zatímco pokrčení kolena k zdůraznění doby 1 je nutné, druhé pokrčení kolena na dobu 4 není dovoleno.
American Waltz SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1 st Sequence 1 - 9 1st side 2.4 1.5 0.7 3.4 -0.7 -1.5 -2.4
10 - 16 1st end 2.6 1.6 0.8 3.8 -0.8 -1.6 -2.6
2 nd Sequence 1 - 9/td> 2nd side 2.8 1.8 0.9 4.2 -0.9 -1.8 -2.8
10 - 16/td> nd end 3.2 2.0 1.0 4.6 -1.0 -2.0 -3.2