m2 m1

Romantické tango

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Valčík   3/4 45t/3d/min,  135d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Closed     1a      1b LFO RT ffot to side(Musical CT -4 LFO 3 1 RBO LT foot to side (Musical CT-4) RB03
    LBI 3 1 RFI3
  2 wide XF - RFO and LFO (both feet on ice) 2 wide XB - LBO and RBI (both feet on ice)
    LFI (feet together) 1 RBI (feet together)    RBI (feet together
  3 RFO 1 LBO
  4 LFI-Pr 1 XF-RBI
  5 RFO - sw with Tw 1 turned after 3 beat 3      / 1 + 2 LBO - sw3 opCho RBO very short
  6 LFO followed by 2 XF - LBI
  7 RFI-Ch very short   RFI very short
  8 LFO followed by very short RFI 2 LBI
  9 LFO 2 RBO
  10 CR - RFOI 1 + 1 /      2 CR - LBO followed by Tw 1
  11 LFI 4 RBI
  12 RFO 1 LBO
  13 LFI - Pr 1 RBI - Pr
  14 RFO 2 LBO
  15a LFO 1     /  1 + 1 RFI3
    clMo    
  15b LFO

1

 
  16a XF - LBI 1 XF - LBI
  16b RBO (very short) 1 RBO (very short)
  17 LFO 2 LFO
  18 XF - RFI 1 XF - RFI
  19 XB - LFO 1 XB - LFO
  20 XF - RFO 2 XF - RFO
  21 XF-LFI 1 XF - LFI
  22 XB - RFO 1 XB - RFO
  23 XF - LFO Rk 1 + 1 XF - LFO Rk
  24 XF - KBI 2 XF - RBI
  25 XF - LBI3 1 + 1 XF - LBI3
  26a RFI 1     /  1 + 1 RFI3
    opMo    
  26b LBI

1

 
  27 RBO 1 LFO
  28 CR - LBO 1 CR - RFO
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_tango_romantica_m_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_tango_romantica_l_s
POZNÁMKA
Toto je romantický tanec, který se provádí měkkými, lyrickými a vlnivými pohyby. Hluboké hrany jsou však nutné k zdůraznění tohoto tance Kroky 1 - 11 se jedou v uzavřeném držení. Žena položí pravou ruku na levé rameno muže, jejich levé paže jsou napnuty. Rozjezdové kroky by měly končit otevřeným odrazem k usnadnění provedení prvního kroku tance, který začíná na 4. dobu taktu. Muž začíná na levé noze vpřed - ven, pravou nohu má na ledě stranou, žena začíná na pravé noze dozadu ven, levou nohu má na ledě stranou. Oba partneři provádějí dvojtrojku se švihem volné nohy stranou na 2 doby. Krok 2 je překřížený vpředu, co nejvíce zeširoka, a obě nohy jsou na ledě, pravé koleno je pokrčeno. Na konci tohoto kroku provede muž oblouk levá vpřed - dovnitřa snoží. žena na dobu 1 taktu napne pravou nohu v koleně a rovněž snoží.
V kroku 5 muž provádí otočku s kmihem /twizzle/ s 1 obratem, zatímco jeho partnerka provádí trojku s kmihem, kterou zakončí otevřeným choctaw. Při kmihu položí muž na první dobu pravou ruku na levý bok ženy a žena položí levou ruku na ruku muže, volné ruce se uchopí nad hlavou. V této pozici jedou na 1 dobu. Otočka muže a choctaw ženy se provádějí současně l>o druhé době. V kroku 7 muž provádí přísun, zatímco jeho partnerka dělá otevřený mohawk. V kroku 9 žena položí pravou ruku na pravé rameno muže a levou rukou uchopí za zády pravou ruku muže. Krok 10 začíná jako překřížený protioblouk a končí vlnovkou. Na konci tohoto kroku žena provádí otočku s 1 obratem /twizzle/, aniž uvolní levou ruku z pravé ruky muže.
Při kroku 11 je levá ruka muže napjatá, kdežto pravá ruka ženy spočívá na jeho levém rameni a její levá ruka je spojena s pravou rukou muže na jejím levém boku. Volné nohy partnerů se na dobu 1 překříží, poté na dobu 2 oba partneři snoží a přejdou do vnějšího držení. Klusová sekvence je zakončena krokem 15, kdy muž provádí uzavřený mohawk a žena provádí trojku v otevřeném držení.
Kroky 16 - 27 jsou klusovým sledem kroků, jsou prováděny měkce se správnou prací v kolenou a v hlubokých hranách. Krok 16 se jede v obráceném kiliánovém držení. Kroky 17 - 20 jsou sérií překřížených kroků, prováděných v kiliánovém držení. Kroky 21 - 23 se provádějí v obráceném kiliánovém držení a končí překříženým zvratem. Kroky 24 - 26 se provádějí v kiliánovém držení. V kroku 25 partneři provádějí překříženou vnitřní trojku spolu, v kroku 26 muž dělá otevřený mohawk, zatímco jeho partnerku provádí další vnitřní trojku, ale tentokrát ne překřížené.
Kroky 27 a 28 se provádějí v uzavřeném držení na pokrčených kolenou. Krok 29 je překřížený protioblouk na 4 doby, první 2 doby se jedou v obráceném vnějším držení. Zena zaujme na 3. dobu obvyklou tangovou pozici a zdvihne své pravé koleno, až se bruslí téměř dotkne levého kolena. Muž přitáhne současně volnou nohu k jedoucí. V kroku 30 švihne žena na 4. dobu taktu pravou nohou vpřed a překročí pravou nohu muže. Současně s tůn provádí muž oblouk levá vzad - vena rychle napne pravou nohu tak, aby přitom mohl provést široký oblouk pravá vzad - dovnitř. Zena jede oblouk levá vpřed - ven na napjaté noze a oba partneři jedou na obou nohou, na jednu a muž na dvě doby. Tento pohyb musí být proveden ladně a blízko u sebe. Na dobu 2 vede žena levou nohu vpřed a na dobu 3 provede trojku, čímž se partneři dostanou do uzavřeného držení. Muž pak provádí trojku v kroku 31.
Kroky 32 a 33 se jedou v uzavřeném držení, po nich následují rychlé klusové kroky 34 a 35 v otevřeném držení. V kroku 36 jedou oba partneři oblouk levá vpřed - ven na třetí dobu taktu, pak na čtvrtou dobu žena provádí zvrat. Při zvratu položí žena levou ruku na pravé rameno muže a pravou rukou uchopí levou ruku muže na svém pravém boku. Jeho pravá ruka je napnutá. Na první dobu dalšího taktu /druhá doba jejího oblouku vzad - ven na levé noze/ žena propne svou pravou nohu vpřed, vrátí ji k jedoucí noze na druhou dobu stejného taktu doba jejího oblouku/. Na třetí dobu tohoto taktu žena provádí rychlý oblouk dozadu dovnitř a kmihne volnou nohou dopředu, zatímco muž zdvihne volnou nohu. Na 4. dobu taktu žena otočí trojku a mávne pravou rukou nad hlavou, zatímco muž provádí uzavřená choctaw.
V kroku 37 partneři jedou vzad v otevřeném držení, žena má pravou ruku na levém rameni partnera. Pak oba současně kmihnou levými pažemi, žena švihne levou nohou a muž pravou. Na 4. dobu taktu položí oba partneři levou ruku na partnerův pravý loket, přičemž mají volné nohy překříženy /žena vzadu a muž vpředu/. Krok 38 je uzavřený choctaw u ženy a vlnovka u muže. Krok 39 je překřížený vpředu.
Kroky 39 až 45 jsou přísuny a klusy prováděné v obráceném kilianovém držení. V kroku 45, který začíná na první dobu taktu, partneři napnou své pravé paže paralelně vpřed, pak žena uchopí levou rukou pravou ruku muže a přejde do otevřeného držení a provádí uzavřený choctaw. Krok 46 je výjezdem z choctaw a je ukončen dvojtrojkou. Muž provádí jednoduchou trojku v kroku 46b. Během tohoto kroku jsou partneři v obráceném vnějším držení. Během kroku 46 se volné nohy přitáhnou na druhou dobu taktu k jedoucí noze a na třetí dobu žena napne volnou nohu vpřed. Na čtvrtou dobu muž provede trojku a žena provede druhou trojku, má ohnuté levé koleno a je připravena na další krok.
Kroky 47 až 50 jsou přísuny, prováděné v otevřeném držení. Krok 50 začíná překříženým protiobloukem, na jeho konci se provede rychlá vlnovka. Zena poté provede trojku, kterou zakončí v uzavřeném držení a je připravena /iiíít další sestavu kroků tance.
Tango Romantica SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1st Sequence 1 - 16 2.0 1.4 0.7 2.9 -0.7 -1.4 -2.0
  17 - 32 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.5 -1.0 -1.5
  31 - 49 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.5 -1.0 -1.5
2nd Sequence 1 - 16 2.0 1.4 0.7 3.2 -0.7 -1.4 -2.0
  17 - 32 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
  31-49 2.0 1.4 0.7 3.1 -0.7 -1.4 -2.0