m2 m1

Mezinárodní zkratky v tanečních diagramech

 

Kód Anglicky Česky
Three-turn Three-turn Trojkový obrat
Alt. O.S. Alternating Outside position one Alternativní vnější postavení
B Back (Backward) — direction of travel Vzad (Backward) — směr jízdy
B Behind — relationship of one foot to the other za — vztah jedné nohy vůči druhé
BK Bend Knee Ohnuté koleno
BKWD Backward — direction of free or unemployed leg/foot Backward — směr volné nohy/stopy
Br Bracket Protitrojka
CE Change Edge Změna hrany
Ch Chassé Chassé (Šassé)
Cho Choctaw Choctaw
cl closed uzavřený - zavřený
clCho closed Choctaw uzavřený Choctaw
clMo closed Mohawk uzavřený Mohawk
CR cross Roll křížený Oblouk
Ctr Counter Protizvrat
Dbl Double Dvojitý
DD DD Dance Diagram/Description Taneční diagramu/Popis
DG Dance Glossary Taneční terminologie
DM Dance Music Taneční hudba
F Forward — direction of travel Vpřed — směr jízdy
F (in) Front — relationship of one foot to the other Vpředu — vztah jedné nohy/stopy vůči druhé
Ft. Foot Noha
FWD Forward — direction of free or unemployed leg/foot Vpřed — směr volné nohy/stopy
I Inside edge Vnitřní hrana
L L Left (foot) Levá noha
Mo Mohawk Mohawk
O Outside edge Vnější hrana
op open otevřen(ý)
opCho open Choctaw otevřený Choctaw
opMo open Mohawk otevřený Mohawk
opS open stroke otevřený odraz
Opt. Optional Volitelný (Nepovinný)
ov over nad
Part. O.S. Partial Outside position Částečná vnější pozice
pr Progresive Postup(ný)
Q Quick rychle(ý)
QclCho Quick closed Choctaw Rychle uzavřený Choctaw
QclMo Quick closed Mohawk Rychlý uzavřený Mohawk
qcs Quick Cross Over Slip Rychlé zkřížení během skluzu
QopCho Quick open Choctaw Rychle otevřený Choctaw
QopMo Quick open Mohawk Rychle otevřený Mohawk
R Right (foot) Pravá (noha)
R Roll – used in combination of abbreviations designating Movements. Oblouk – používá se v kombinaci s vyznačením zkratek pohybů.
Rev. Kilian Rev. Kilian Position Obrácená Kiliánova pozice
Rev. O.S. Reversed Outside position Obrácená vnější pozice
Rk/Roc Rocker Rocker Zvrat
Run Run Start
S Stroke Odraz(y)
SC Slight Change of edge Nepatrná změna hrany
Seq Sequence of steps Kroková sekvence
Size Scissors "rybičky"
sl slide skluz
slCh slide Chassé skluzové Chassé
SR Swing Roll Swingový Oblouk
sw swing houpavý (kývavý) pohyb
swCho swing Choctaw swingový Choctaw
swMo swing Mohawk swingový Mohawk
swclCho swing closed Choctaw swingový uzavřený Choctaw
swclMo swing closed Mohawk swingový uzavřený Mohawk
swCtr swing Counter swingový
swopCho swing open Choctaw swingový otevřený Choctaw
swopMo swing open Mohawk swingový otevřený Mohawk
swRk/Roc swing Rocker swingový zvrat
Twz Twizzle Twizl
Wtz 3 Waltz Three-turn Valčíková Trojka
X cross křížení
XB cross step Behind křížený krok zezadu
XBCh cross step Behind Chassé křížený krok s Šaseé ze zadu
XCh cross Chassé křížené Šassé
XF cross step in Front křížený krok v(ze)předu
XFCh cross step in Front Chassé  křížený krok v(ze)předu Šaseé
sXopCho crossed open Choctaw křížený otevřený Choctaw
XS cross Stroke křížené odrazy
XslCh cross slide Chassé křížené skluzové Šaseé
XSR cross Swing Roll křížený swingový Oblouk
XswCho cross swing Choctaw křížený swingový Choctaw
XswMo cross swing Mohawk křížený swingový Mohawk
Combination Examples Combination Examples Příklady kombinací
RFO Right Forward Outside edge Pravá vpřed - ven(PvV)
LBI Left Back Inside edge Levá vzad - dovnitř(LzD)
RFOI Right Forward Outside edge change to inside edge Pravá vpřed vnější hrana, se změnou na vnitřní hranu
LFI-slCh Left Forward Inside edge slide Chassé Levá vpřed vnitřní hrana do skluzového Šaseé
RBO-XFCh Right Back Outside edge cross step in Front Chassé Pravá vzad do vnější hrany s se zkříženým krokem vpředu, Šaseé
L Ft. Siz-R Ft. FWD Left Foot Scissors with Right Foot Forward  Levačka stříhá s pravačkou vpřed
Opt.-slCh Optional — slide Chassé Nepovinné skluzové Šaseé
Qsw opMO Quick swing open Mohawk Rychlý otevřený swingový Mohawk

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Terminologie pro tělo a pohyb
Terminologie základních prvků
Terminologie stop na ledě
Krasobruslařské zkratky
Terminologie jednotlivci
Terminologie taneční práry
Terminologie pro synchronizované bruslení
Terminologie pro taneční diagramy
Abecední přehled terminologie
Anglicko - Český slovník výrazů
Baletní terminologie