Překládání vpřed (vpravo, vlevo) - Web, který Vás naučí bruslit i krasobruslit
menu2 menu1

Překládání vpřed - vlevo)

Překládání je typickým a základním prvkem jak krasobruslení, tak i hokeje. Dobré zvládnutí je pro oba sporty velmi důležité, neboť tvoří jejich nezbytnou součást. Podle způsobu překládání rozeznáváme technickou úroveň bruslaře.

K překládání vpřed se připravujeme jízdou po jedné noze "letadélkem", jízdou po kruhu odrazem jednonož ("koloběžkou") a cvičeními s výdržovými polohami v jízdě na jedné noze. Překládání se skládá ze dvou rozdílných odrazů a ty se musíme ještě naučit. Nezačínáme z místa, ale po rozběhu několika kroky "stromečkem" nebo "koloběžkou".

Popisujeme překládání vpřed vlevo po kruhu.

Začínáme natočením trupu i paží vlevo (jako v minulém cvičení), ze snožení ve sníženém postoji levá noha protlačením kolena vpřed vyjede po vnější hraně, váha těla spočívá na ni za současného odrazu pravé nohy z vnitřní hrany brusle. Od této vnitřní hrany se odtlačíme, až odrazovou nohu dopneme v koleni, špička nohy i brusle směřuje dolů a mírně ven. Tato odrazová noha se přenáší vpřed s mírnou vnitřní rotací špičky za současného malého, plynulého a měkkého zvýšení postoje na noze levé. Pravá noha pokračuje kolem nohy jedoucí vpřed. V této chvíli provedeme opět snížení postoje, pravá noha se klade na led těsně před nohu levou mírně překřížené* váha těla se přenáší na ni a levá noha se současně odráží z vnější hrany za nohu pravou.

Překládání vpřed - vlevo po kruhu

cvičení, ale pouze "bez odrazu* Tento odraz překřížené vzadu z celé vnější hrany je nejtěžší opět se snažíme o odtlačení odrazové levé nohy až do napnutí kolena a špičky, ta směřuje v konci odrazu dolů, ale ven z jetého kruhu. Jde o vnitřní rotaci špičky, noha je nad ledem vnějším hlezenným kloubem. Po dokončení této fáze se přitahuje k jedoucí noze za současného měkkého a plynulého zvýšení postoje. Těsně od nohy ze stoje spojného začíná nový odraz. Natočení trupu i rozložení paží nad obvodem kruhu se vzpřímené držení hlavy se po celou dobu překládání nemění.  Při nácviku je nejdůležitější vyvarovat se od začátku chyb, postupovat raději pomaleji, ale správně. Postavení těla na jetém kruhu, držení paží a hlavy, protlačení pánve a kolena jedoucí nohy vpřed znají cvičenci z průpravných cvičení. Můžeme se proto zaměřit na důsledné přenášení váhy těla na jedoucí nohu a na techniku odrazu z celé hrany brusle, dále na stejnoměrnou sílu i délku obou odrazů. Snižování a zvyšování postoje musí být v jemných a plynulých vlnách. Důsledně střídáme překládání vpravo a vlevo, a nakonec spojujeme v překládání po osmě.


Překládání vpřed používáme při jízdě v zatáčkách. Získáváme nebo udržujeme jím rychlost a spojujeme jednotlivé prvky.

Pro získání správných návyků při překládání vpřed, začínáme tzv. odšlapováním po kruhu. Tento nácik nám pomůže vytvořit pocit jistoty na ledu, stability při jízdě na jedné noze.

Jízda vpřed po kružnici odšlapováním

Cvičení jízdy po kruhu vpřed odšlapováním je průpravou pro překládání vpřed. Z postoje na kruhu ve stoji spojném, s natočením levého boku do kruhu, provedeme mírný podřep a rotaci trupu vlevo směrem do středu kruhu. Pravou paži držíme v předpažení, levou v zapažení. Váhu těla přeneseme na levou nohu postavenou na vnější hranu brusle a jedoucí po obvodě kruhu. Postoj snížíme do podřepu a celou vnitřní hranou pravé brusle provedeme odraz, se současným oddálením volné nohy do unožení vzad mírně nad podložkou.

Odšlapování po kruhu v před


Překládání vpřed je poměrně složitý prvek bruslení, a má-li být proveden technicky správně, vyžaduje přesný nácvik jednotlivých fází.

Struktura pohybu překládání vpřed vlevo je následující: Odraz celou vnitřní hranou pravé brusle až do dopnutí pravé nohy v kolenu (noha směřuje ven z kruhu, přeložení pravé nohy přes levou, přenesení váhy těla na pravou nohu a současně odraz vnější hranou levé brusle do zkřížení vzadu, přitažení levé nohy do základního postoje).

Překládání vpřed vpravo

Překládání vpřed vpravo


Překládání vpřed vlevo

Pokud provedeme rozklad překládání, zjistíme, že bruslař provádí dva přímé odrazy:

  • odraz – vnitřní hranou vnější brusle(tzv. odšlapování )
    Bruslař stojí vzpřímeně na kruhu ve stoji spojném, levým bokem do kruhu. Provede mírný podřep, aniž by provedl pohyb nohou, natočí trup doleva směrem do středu kruhu.
    Pravá ruka je tedy v předpažení, levá v zapažení, ruce zhruba ve výši pasu. Váha těla spočívá po celou dobu na levé noze, která je mírně pokrčena a jede po kruhu. Odraz provádí bruslař celou vnitřní hranou pravé brusle. Při odrazu pokrčí koleno levé nohy, pravou oddálí do unožení. Ve druhé fázi se stojná noha postupně napíná, a pravá noha se přitahuje k noze jedoucí.
  • odraz – vnější hranou vnitřní brusle
    Tento odraz je velmi těžký, protože se bruslař musí odrazit celou vnější plochou vnitřní brusle. Po rozjezdu odšlapováním bruslař překříží pravou nohu přes levou a položí ji na položku těsně před levou nohu. Jede nyní na pravé noze a levou nohou provádí odraz vnější hranou do zkřížení. Po odrazu přisune nejkratší cestou levou nohu k jedoucí noze.

Překládání vpřed vlevo


Nejčastější chyby

Odraz ze zoubků bruslí, skrčení odrazové nohy v kolenu po odrazu, nestejnoměrná síla a délka obou odrazů (schází obvykle těžší odraz z vnější hrany brusle), tvrdost v kolenou, předklony trupu při odrazech.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení