m2 m1

Teorie skoku část III.

 

Jedním ze základních tréninkových úkolů skoků je zvýšení počtu otáček, provedených za letu.

Jak dosáhnout většího počtu otáček?

V čem tkví hlavní odlišnost mezi dvojitými skoky, jejichž osvojení není až tak složité, na rozdíl od trojitých a čtverných skoků - dlouhý a složitý proces?

skok36x

Jaká doporučení dodržet: « Trojitý - to je totéž jako dvojitý, jen je třeba déle podržet stav zabaleného těla », doporučení, která jsou založena na zkušenosti, a která Vás nezklamou za časů dvojitých skoků: « Dvojitý - to je totéž jako, jednoduchý,.. »

Analýza náročných skoků ukazuje, že rychlost rozjezdu, délka skoku, čas a výška letu, úhel vzletu jsou u každého dvojitého a trojitého skoku téhož názvu, přibližně stejné. Charakterizuje je prvek dopředného pohybu těla ve skoku. Proto příměr « trojitý - je jako dvojitý lze pokládat za správný a metodicky účelný. To je však málo, pro zvládnutí skoků s vyšším počtem obratů.

Skutečně, pokud u trojitého skoku jsou parametry dopředného pohybu podobné, nebo dokonce nižší, než u dvojitého, jak to, že dosáhnou zvětšení počtu obratů? Od čeho je odvislý počet obratů, který je možné provést ve skoku?

Úhel obratu těla ve skoku vzhledem k podélné ose ( φ vyjadřuje součin střední úhlové rychlosti rotace ( ω sr a doba letu ( t . Úhel natočení a let může být vyjádřen přes maximální úhlové otáčky ( ω max, zavedením činitele rychlosti zabalení, který je roven úměrně střední úhlové rychlosti k maximální.

vzorec_skok_teorie3_1

Potom výraz pro úhlel obratu bude vypadat takto:

vzorec_skok_teorie3_2

Zároveň s tím, se nejvyšší úhlová rychlost za letu rovná:

vzorec_skok_teorie3_3

kde: ( K ) = moment hybnosti, který ovládá tělo za letu; ( Imin ) = minimální setrvačná síla těla. Otáčivý pohyb tělo nabývá v odrazu, a jeho velikost může být vyjádřena jako součin momentu setrvačnosti těla ( I0 ) na úhlovou rychlost rotace ( ω0 při odtržení:

vzorec_skok_teorie3_4

Potom úhel natočení může být vyjádřen takto:

vzorec_skok_teorie3_5

Označíme vztah odstředivého momentu těla, při odtržení od ledu od nejnižší hodnoty přes ( η ) a nazveme jej koeficientem tuhosti zabalení, ukazující, kolikrát se zmenší moment setrvačnosti těla v důsledku zabalení. Potom výraz pro úhel obratu těla po dobu letu má tento tvar:

vzorec_skok_teorie3_6

A proto, množství obratů, které může být provedeno krasobruslařem, závisí na čtyřech parametrech: koeficientu rychlosti a tuhosti zabalení, úhlové rychlosti rotace a doby letu.

Na základě odvozené úměry posoudíme možné způsoby zvýšení počtu oráček ve skoku.

Prodloužení doby letu skoku v principu umožňuje provést skok s vyšším počtem otáček. S přechodem od dvojitých skoků k trojitým zvyšováním doby letu, bylo nutno zvýšit výšku skoku přibližně o 50%. Nicméně, jak jsme již řekli, u skoků jednoho a téhož typu s různým počtem obratů mají přibližně stejně výšku. A co víc, v praxi se setkáváme s trojitými skoky, prováděných ve velmi malé výšce letu zásluhou optimalizace jiných součástí techniky skoku. A přesto metodicky správný trénink skoku orientuje bruslaře k dosažení maxima výšky. Počet otáček ve skoku podstatně ovlivňuje koeficient tuhosti zabalení ( η Posun hmotnost těla od okraje k ose rotace vyvolává zmenšení momentu setrvačnosti a odpovídající narůst úhlové rychlosti rotace. Čím větší je konverze momentu setrvačnosti těla při zabalení, tím větší je rychlost otáčení, tím větší počet obratů je možno provést.

Lze předpokládat, že koeficient tuhosti zabalení v trojitém skoku a dvojitý axelu je roven 2 - 2,5 Hodnota to není maximální, nicméně možnost zvětšení je ohraničena, jednak tělesnou konstitucí bruslaře, a jednak určitou technikou skoků.

Skutečný, rozsah změn momentu setrvačnosti těla při zabalení záleží od umístění částí těla vzhledem k podélné ose během odtržení od ledu a v pozici nejvíce tuhého zabalení, tj. podmíněným způsobem provedení skoku. Obě tyto pozice těla závisí od typu skoku. Například, v axelu je poloha při odtržení od ledu širší, než u rittbergerova skoku a pozice zabalení má nejvyšší tuhost prakticky stejnou. Proto koeficient tuhosti zabalení je vyšší u axelu, než u rittbergeru.

Analýza pozice těla krasobruslaře při odtržení hovoří o tom, že nadměrné zvětšení momentu setrvačnosti těla při odtržení je neúčelné. To je může, na jedné straně,vést ke zkreslení techniky odrazu a kmihového pohybu, na druhé straně - to bude mít nevyhnutelně za následek pozdější nástup zabalení. Zároveň specifická tuhost zabalení může být zvýšena. Zpravidla, krasobruslař nedosahuje maximální tuhosti zabalení. Pokud se podíváme na kinogramy, tak je možno zřetelně vidět, že ani u špičkových bruslařů nejsou ruce často přmknuty k tělu, a nohy nejsou přitisknuty k sobě dostatečně. Jinými slovy, koeficient tuhosti zabalení může být trochu zvětšen zásluhou zmenšení momentu setrvačnosti těla.

Rozsah změny momentu setrvačnosti těla závisí také od geometrických rozměrů těla a tělesné konstituce krasobruslaře. Způsob zvýšování počtu obratů za pomocí zvyšování činitele tuhosti zabalení, je principiálně omezen maximální hodnotou toho činitele pro každého borce v konkrétním skoku. U vysokých borců, kteří mají dlouhé končetiny, je tento koeficient obvykle nízký, než u menších, proto menší bruslaři mohou dosáhnout lepších úspěchů ve skocích s velkým počtem otáček, pokud je u nich dobře vyvinuta rychlostně - výkonová složka.

Při tréninku skoků s vyšším počtem obratů je důležitě respektovat koeficient rychlosti zabalení. Čím rychleji krasobruslař provede zabalení, tím rychleji musí být rozbalení, tím má více času, kdy se nachází v pozici zabalení, tím vyšší je střední úhlová rychlosti, a tím více může provést otáček.

Na obr. (Schéma změny úhlové rychlosti rotace těla ve skoku s odlišnou hodnotou činitele rychlosti zabalení: a - malá specifická rychlost zabalení, b - velký koeficient rychlosti zabalení) je schematický, zjednodušené zobrazení křivky změn úhlové rychlosti rotace těla za letu ve skocích s různými hodnotami činitele rychlosti zabalení. Ve skoku, kterému odpovídá křivka a, krasobruslař provádí zabalení poměrně pomalu a nabývá maximální rychlost rotace přibližně u prostřed letu, a poté začíná rozbalení, které taktéž je pomalé.

U skoku, kterému odpovídá křivka b, krasobruslař vzápětí po odtržení rychle provádí zabalení už na začátku letu nabývá nejvyšší rychlost rotace. Stav tuhého zabalení musí zachovávát téměř do dopadu, a poté prudce provede rozbalení.

Porovnáním křivek a b, vidíme, že, nehledě na shodnost maximální úhlové rychlosti v obou skocích, průměrná ryclost rotace ve skoku, kterému odpovídá křivka b, je větší, než u prvního skoku. A to znamená, že koeficient rychlosti zabalení je zde větší, a v důsledku toho bylo docíleno většího počtu otáček.

Ve skocích dvojitý axel a trojitých, koeficient rychlosti zabalení nabývá hodnoty cca 0,7 - 0,8. S narůstem počtu obratů ve skoku, se zpravidla zvětšuje význam toho činitele. V současné době u nejsložitějších skoků - trojitý lutz, čtverný lutz a trojitý axel, čtverný axel - dosahuje koeficient hodnoty 0,85. Hodnota činitele rychlosti zabalení závisí i od způsobu provedení skoku. Čím méně je vyjádřeno utažení skoku, čím dříve se provede zabalení, tím větší je koeficient, tím větší je možnosti zvýšit početu otáček ve skoku. Na dalším obr. (skok trojitý lutz) je zobrazen kinogram skoku trojitý lutz. Z něj je zřejmé, že okamžitě po odtržení od ledu (pozice 7) krasobruslař zaujal polohu zabalení a zachovává ji skoro do dopadu (pozice 14).

Teoreticky maximální význam koeficientu rychlosti zabalení se rovná 1. Prakticky to znamená, že maximální otáčky krasobruslaře se vytváří již v odrazu a zachovájí se v průběhu celého letu, až do dopadu. Nicméně takováto technika odrazu a rozbalení významně komplikuje provedení dobrého odrazu vpřed - vzhůru a dopadu.

Zvětšení činitele rychlosti zabalení je také někdy v protikladu s estetickými požadavky. Čím vyšší je hodnota koeficientu, tím více deformovaně vypadá odraz. Nicméně dosažení maximálního počtu obratů není možné při nízké rychlosti zabalení. Po estetické strance lze skok vylepšit, zvyšením rychlosti rozjezdu, výšky a délky samotného skoku, kvalitu dopadu atp.

skok37x
Schéma změny úhlové rychlosti rotace těla ve skoku s odlišnou hodnotou činitele rychlosti zabalení: a - malé specifická rychlost zabalení, b - velký koeficient rychlosti zabalení

Probereme, jak úhlová rychlost ( ω ovlivňuje odtržení od ledu.

Rotační pohyb těla ve skoku. Jak jsme již psali, zvětšení pohybu těla, umožňuje zvýšit otáčky za letu. A proto, čím větší je úhlová rychlost při odtržení tím větší, nebo stejný je moment pohybu. Přiměřeně se zvyšuje úhlová rychlost rotace těla za letu a tím i počet otáček ve skoku.

Hodnoty úhlové rychlosti v různém okamžiku skoku, a charakter změnách jsou zrcadlem, v němž se názorně odráží celkový obraz odrazu, kmihový pohyb, způsob zabalení a rovněž rozbalení. Analýza průběhu změny úhlové rychlosti umožňuje posuzovat základní chyby v technice provedení, zjišťovat vyspělost a navrhovat způsoby oprav chyb.

Stručně řečeno, je třeba znovu zdůraznit dva nejdůležitější detaily. Zvyšování počtu obratů ve skocích se ubírá cestou zvětšení počáteční úhlové rychlosti rotace při odtržení od ledu, a řešení úkolu ve způsobu odrazu a v předcházejícím odrazovém pohybu. V důsledku zvětšení úhlové rychlosti v trojitých skocích, jsou větší i úhlové otáčky. Jestli jsou ve dvojitém skoku v rozmezí 3 ot./s, tak ve trojitých dosahují 4 - 4,5 a někdy 5 ot/s. Důležitý význam má dosažemí okamžiku vrcholu rychlosti. U skoků s s větším počtem obratů je nejvyšší rychlost dosažena v první polovině bezoporové periody. To je umožňuje zvětšit střední úhlové otáčky, a vyvořit možnost pro prodloužení času rozbalení a snížit úhlovou rychlost dopadu.

skok38x
Skok trojitý lutz

Skok trojitý lutz

Rychlé dosažení vrcholu úhlové rychlosti vyžaduje vysokou úroveň rozvoje specifických rychlostně-silových skupin svalstva krasobruslaře, které se podílejí na zabalení. Měření výkonových možností jednotlivých svalových skupin krasobruslařů vysokých tříd (a zejména u krasobruslařek) ukázalo na nízkou technickou úroveň přiravy skupin svalů, které ovládají přimknutí rukou a nohou k podélné ose rotace, což je vážnou překážkou ke zvládnutí trojitých a čtvených skoků.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Teorie členění plochy
Základní polohy těla
Teorie figur
Teorie odrazu
Teorie skluzu
Teorie mechaniky obratu
Teorie rotace
Teorie skoku ve smyslu trojky
Teorie skoku ve smyslu protizvratu
Teorie skoku - odraz / let / dopad
Teorie piruet
Teorie spirály smrti
Teorie zvedaček

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Solo (Jednotlivci)
Pair (Sportovní dvojice)
Taneční páry
Synchronizované bruslení
Rozhodčí a způsob rozhodování