m2 m1

Teorie zvedaček

 

Jednou z nejsložitějších skupin prvků krasobruslení jsou prvky párového bruslení. Ty rozdělujeme na prvky prováděné odloučeně a společně. Je nutno podotknout, že pod pojem « odloučené » se rozumí pouze omezený bezprostřední styk partnerů, zatím co rytmické, umělecké a prostorové ztvárnění musí vyznít jako jeden celek. Technika prvků párového bruslení prováděná odloučeně je shodná s bruslením jednotlivců.

Zastavíme se u některých prvků párového bruslení, prováděných společně, tj. za vzájemné spolupráce obou partnerů. Pro objasnění biomechanické struktury každé skupiny prvků, bude nutno zprvu rozdělit všechny pohyby párových prvků na části (periody a fáze). Pro tento účel je vhodné formulovat základní požadavky na provedení jednotlivých částí.

Základní požadavky k provedení zvedaček

Tato skupina párových prvků potvrzuje důležitost vzájemné spolupráce partnerů. Všechny náročné pohyby zvedačky rozdělíme do následujících částí:

 • perioda rozjezdu — fáze získávání rychlosti a fáze přípravy zvedu;
 • perioda zvedu — fáze odpružení a fáze aktivního zvedu;
 • perioda rotace;
 • perioda spouštění — fáze odpružení a fáze výjezdu

Prozkoumáme základní úlohy, které jsou rozhodující pro každou periodu a fázi, a také charakteristické náležitostí, které přesně vymezují každou část zvedačky.

Perioda rozjezdu

Ve fázi získávání rychlosti každý z partnerů uděluje tělu kinetickou energií, požadovanou k provedení zvedačky.

Ve fázi přípravy zvedu krasobruslaři provádí požadované změny, zaujímají výchozí pozice, koriguji směr skluzu. Pohyb se v této fázi provádí rychle, aktivně, tak aby nedocházelo ke ztrátě rychlosti a ochuzení vnímání.

Perioda zvedu

Ve fázi odruženi si partner podřepne a partnerka ohýbá odrazovou nohu. Od tohoto okamžiku začíná fáze aktivního zvedu, tím jak se osy středů těžišť těl partnerů začínají zvedat energickým napřímením nohou, zad a poté i rukou partnerů. Role partnerky v této fázi spočívá v účinném odrazu vpřed - vzhůru a zajištění maximálního zpevnění těla.

Perioda rotace

Začíná od okamžiku dosažení nejvyššího bodu zvedu partnerky a trvá do začátku spouštění na ledovou plochu. Název periody podtrhuje základní požadavek pravidel soutěží (zvedačka bez obratu je zakázána). S otáčivým pohybem partnerky, nebo obou partnerů je spojen pohyb po kluzišti.

Perioda spouštění

Ve fázi odpružení, partnerka zaujímá požadovanou pózu, následně ji pak partner spouští, a zpomaluje pohyb dolů. Partnerka se dotkne ledu, ohnutím stojné nohy, aby ztlumila svislou rychlost. Ve fázi výjezdu partnerka napřimuje stojnou nohu a partner za pomocí svého odrazu dodává partnerce rychlost pro udržení skluzu v požadované póze.

Níže je uveden příklad provedení zvedačky. Na dalším obrázku je pak znázorněna časová osa jednotlivých period této zvedačky.

Všechny druhy zvedaček můžeme roztřídit podle tří základních kritérií.

 • Podle způsobu odrazu partnerky rozlišujeme zvedačku: axelovou, lutzovou, toeloop, rittbergerovou.
 • Podle vzájemného postavení těl partnerů rozlišujeme zvedačku: za pas, za podpaží, za jednu a obě ruce.
 • Podle počtu otáček, které jsou určeny úhlem otočení partnerky, které rozlišujeme od půlky otočení: 1;1,5; 2 atd.

Rozjezd

Provedení rozjezdu je poměrně jednoduché. Ve fázi získávání rychlosti musí partnerská dvojice dosáhnout rychlosti 6 - 7 m/s. Výhodnější je, pokud se rozjezd provádí společně: to zpravidla, zabezpečí větší rychlost rozjezdu zásluhou fyzické síly partnera. Nejdůležitější části zde je příprava k zvednutí partnerky. Důležité v této fázi - srovnat směr rychlosti pohybu a zajistit vzájemně výhodnou polohu partnerů. Velmi důležité je, aby těla partnerů byla blízko sebe: to ve většině případů vytváří předpoklady pro bezchybné zvednutí.

Zved

Toto je nejsložitější a nejdůležitější částí zvedačky. Ve zvedu je třeba rozlišovat tři nejdůležitější složky, zajišťující její kvalitní provedení:

 • 1. Využití zvedací síly partnera.
 • 2. Využití odrazu a kmihu partnerky.
 • 3. Využití setrvačné energie napomáhající zvedu.

Kvantifikovat relativní váhu a význam každé z těchto složek ve zvedu není možné a je nepravděpodobné, že by bylo vhodné, protože v procesu zdokonalování a zlepšování dovedností sportovců se podíl hodnoty každé složky neustále mění. Nicméně lze s jistotou říci, že čím je dokonalejšíje technika zvednutí a čím jsou sladěnější postupy partnerů v této oblasti zvedačky, tím velkou roli hrají pasívní síly a odstředivá síla napomáhá zvednutí.

zvedacka_41
Složitější zvedačka: pozice 1 - 4 - zved, 4 - 14 - rotace, 15 - 16 - pružení, 17 a dálší — výjezd

Technika provedení zvedu a rotace

Zved - náročný pohyb, který zahrnuje velké množství důležitých detailů techniky. Probereme některé z nich, a zaměříme náš pohled na klíčové momenty, vyžadující jasné pochopení.

Odpružení

V této fázi si musí partner zajistit hlubší podřep, aby ulehčil partnerce provedení odrazu s výskokem. Pořadí zapojování svalových skupin ve fázi aktivního tahu vzhůru je důležitý detail. Optimálně se dopručuje posloupnost, při které jsou zapojovány zpočátku nejsilnější skupiny svalů a po získání tahové síly, - méně silnější skupiny, ale o to více « přesnější a jemnější » zajišťující stabilitu zvedačky a rotace. Jinými slovy, správné zvednutí se provádí v následujícím sledu práce svalů: svalstvo nohou, zad, ramen, loktů, tj.zdola - nahoru. Musíme zmínit, že nohu v holením kloubu nenapřimujeme: to vede k chybě, kdy zoubky brusle zadrhneme o led.

Poloha rukou partnera

Obr. (Pozice rukou partnera před zvedem) ukazuje správné a chybné postavení rukou partnera pro zved. Pokud je zápěstí odrazové ruky partnera blízko k rameni, tak je sila hmotností partnerky minimální, což ve značné míře ulehčuje páka ruka - rameno, splnění pohybu nahoru, toto spojení vyvine efektivně potřebou sílu ke zvednutí partnerky vzhůru. Se zvětšující se vzdáleností se zvětšuje moment hmotností partnerky, což do značné míry komplikuje provedení zvedu.

zvedacka_42
Časová osa jednotlivých period zvedačky a změna úhlové rychlosti rotace těl partnerů
zvedacka_43
Pozice rukou partnera před zvedem: Správná (a) Špatná (b, c)

Role partnerky

Pevnost, napětí v částech těla - to je podmínkou, snad nejdůležitější. Uvolněnost svalů partnerky, zejména svalů zad, opěrných rukou a ramen, eliminuje prudké, rychlé zvednutí, ve značné míře tím komplikuje postup partnera, v odrazu a ztrátě opory.

Aktivní a rázný výskok - tento dobře provedený technický detail umožňuje ulehčit splnění nejnáročnější - výchozí část zvedu.

Využití setrvačné energie

Spolupráce partnerů při zvedu, kmihový pohyb partnerky vytváří setrvačnou energii, ulehčující provedení zvedu. Rozdělení těchto síl se poněkud odlišuje u různých zvedaček, ale velká měra síly je nasazena při zvednutí. Musí se vzít v úvahu, zda nekoordinovaný směr, nebo zda časová součinnost vytváří setrvačnou sílu, komplikující zvednutí.

Rovnovážnost při zvedu

S racionálním využitím setrvačné síly je spojeno zachování rovnováhy partnerů při zvedu. Na (obr. Podélné osy systému partner - partnerka ve zvedačce) jsou uvedeny pozice těl partnerů při zvednutí: při rovnoměrněm pohybu a brzdění bruslí. Je známo, že v řadě případů je u partnera při podřepu a zvedutí, má více - méně zjevný brzdící efekt brusle partnera. V tomto případě, aby byla zachována rovnováha systému, společné podélné osy těl partnerů při brzdění, je nutno mít sklon ve směru, opačného směru pohybu. Setrvačná síla vznikající při brzdění, vytváří bod opory, který brání přepadnutí přes střed těžiště. Je-li celková podélná osa těl kolmo k ploše, tak při brzdění bruslí vzniká setrvačná síla, která převáží těla ve směru pohybu. Pokud je celkový sklon těla ve směru měnší, opačného pohybu (obr.Podélné osy systému partner - partnerka ve zvedačce: b) , pak výsledná setrvačná brzdná síla napomáhá obnovit rovnováhu. Po ukončení brzdění krasobruslař přechází běžnému pohybu, při kterém je třeba dodržovat podmínku statické rovnováhy. Jinými slovy, těžiště musí probíhat přes plochu opory. Je nutno zmínit, že partner musí provést zvednutí s co možná menším brzděním. Přitom je důležitě respektovat, že při vyskoku má partnerka poněkud větší pohybovou rychlost, než partner. V důsledku brzdění má setrvačná síla tendenci převrátit partnery ve výskoku (obr. Podélné osy systému partner - partnerka ve zvedačce: c)

zvedacka_44
Podélné osy systému partner - partnerka ve zvedačce: a - při statické rovnováze, b - při ostředivé síle za brždění bruslí partnera, c - při odstředivé síle u « náskoku » partnerky

Rotace

Při zvedačce za ruce činí systém partner - partnerka náročný pohyb. Jako u skoků, budeme předpokládat, že se pohyb skládá z postupného pohybu současně s pohybem podélné osy systému těl a rotačního - kolem této osy. Rozdělení složitého pohybu na dva jednoduché umožňují základní předpisy pro pohyb partnera po kluzišti (dopředný komponent) a rotace těl kolem podélně osy (rotační komponent).

Obecné požadavky mohou být zformulovány následovně: všechny pohyby v průběhu rotace se musí uskutečnit takovým způsobem, aby se projevila dodatečná odstředivá síla. Jinými slovy dopředný a rotační pohyb systému musí být pokud možno přímočarý.

Dopředná složka

Dodatečná setrvačná síla, naklání systém partner - partnerka, která vzniká brzděním partnera bruslí o led. V tomto případě setrvačná síla převrhne systém dopředu. Pokud se partner začne, odrážet od ledu, zrychluje, vznikne setrvačná síla, která může vést k pádu vzad. Jinými slovy, posun systému těl po kluzišti je třeba provádět rovnoměrně. To je možné tehdy, když střední síla odrazu udává síla partnera ve směru pohybu ( F 0TT ) se rovná střední síle tření brusle o led ( F TP ), tj. ( F 0TT ) ( TP ).

.
zvedacka_vzorec_1

Potom zrychlení bude rovno nule, а rychlost dopředného pohybu systému ( V bude stejná.

zvedacka_vzorec_2

tj. po celou dobu se perioda rotace bude rovnat základní rychlosti ( V 0 ), která ve zvedačce činí 5 - 6 m/s.

Rotační složka

Rotační pohyb systému může být vyjádřen následující rovnicí:

zvedacka_vzorec_3

Při tom: ( М = Mвр - М brzd )

kde:

 • М = výsledný moment vnějších sil působících na systém partner - рartnerka;
 • M вр = rotační moment;
 • М brzd = brzdná síla;
 • I = moment setrvačné síly vztažený k ose rotace;
 • ε = uhlové zrychlení.

které které je přímo úměrně otáčení a opačně úměrně momentu setrvačnosti systému. Úhlové zrychlení v důsledku zabalení nebo rozbalení se může rovnat nule (rovnoměrná rotace) pokud ( Mвр = Мторм ) čili aktivní točivý moment je roven brzdovému momentu, vyvolaný třecí silou. Potom úhlová rychlost rotace:

zvedacka_vzorec_4

stejnoměrně po celou dobu rotace a rovná se počáteční úhlové rychlosti, získané ve zvedu.

Na obr. (Časová osa jednotlivých period zvedačky) je diagram uhlové rychlosti rotace systému těl v axelové zvedačce s přechodem do rotace na jednu ruku. Jak vidíme, úhlová rychlost narůstá během zvednutí, a dále v průběhu rotace si zachovává stálou rychlost 1,8—1,9 ot/s a, nehledě na přechod k opoře na jednu ruku a po té znovu na obě ruce. Udržení rovnoměrného rotačního pohybu nezávisle, od změny pózy partnerky, je příznakem dokonalého provedení detailů této techniky.

Spouštění

Z biomechanického hlediska pohybu partnera a partnerky je při spouštění partnerky k ledu důležitá činnost svalstva partnera. Je to spojení statického působení a postupného uvolňování svalstva. Při statické pozici, například při udržování partnerky v určité póze, a také při složitějším spouštění se mění délka činnosti svalstva. V okamžiku uvolnění, při pohybu partnerky dolů se doba činnosti svalu zvětšuje a napětí se tak zmenšuje. Průběh zatížení svalů partnerky při spouštění je analogický k rotaci, průběh má téměř statický charakter se snahou k trvalému zpevnění částí těla.

Jasná představa o průběhu zatížení svalu v této části zvedačky umožňuje zvolit vhodné cvičení pro bruslaře, nebo obdobné s podobným zátěžovým režimem.

Speciální cvičení pro zdokonalování zvedaček

Základem nácviku jsou zde prvky z těžké atletiky (tyč, závaží), dobře rozvíjí sílu partnera, zdokonalují koordinaci pohybu ve zvedačce.

Kromě toho je dobré využit tréninková cvičení mimo ledovou plochu. Při nácviku zvedačky nebo její fází se pro zdokonalení na suchu doporučuje série 5 - 10 zvedaček. V přípravném období je velmi užitečná chůze s partnerkou na natažených rukou na vzdálenost 10 -30 m. Efektivnost nácviku zvedaček vzrůstá s použitím zatěže. Účelné je použití dvou druhů zátěže: na pás ve formě opasku - o hmotností 1 - 5 kg a na holení kloub partnerky - o hmotností 0,3-1 kg. První zátěž napomáhá posilování svalů, k provedení zvedu; druhá zátěž procvičí šikovnost partnerky ve zvedačce s roznožkou a prohnutí zad.

zvedacka_45
Zdokonalovací cvičení pohybu partnera při zvedu: a — s pružným lanem; b — se speciálním trenažérem

Ke zdokonalení dovednosti partnera prudce vystrčit partnerku nahoru, pomáhá speciální cvičení s pružným lanem. Jeden konec je připevněn k podlaze, jiný - druhý k zápěstí ruky partnera, vykonávající vytlačování. Při tréninku zvedačky s touto pomůckou se se zvyšující výškou zvedu zvětšuje odpor pružného lana. Vlivem tohoto cvičení je možno propracovat druhou část zvedu, zaměřenou na prudké aktivní vytlačení (viz. obr. Zdokonalovací cvičení partnera..(a). Pro správné provedení zvedu na obě ruce se doporučuje speciální trenažér (viz. obr. Zdokonalovací cvičení partnera..( b) Při dobré technice zvedu u většiny zvedaček jedna ruka partnera vytlačuje tělo partnerky vzhůru, druhá ruka hraje hlavně roli opory, kterou používá partnerka pro výskok a v závěrečné fázi partner fixuje paži partnerky ve vrcholu zvedu. Rozšířenou chybou začátečníků je aktivní vytlačování obě rukama. To ukazuje na slabné svalstvo v rukou, které musí plnit vytlačování. Trenažer z obr. Zdokonalovací cvičení partnera, napomáhá posilovat svalstvo rukou a napomáhá k upevnění návyku jak provádět zved na jedné ruce.

Při tréninku zvedačky se zátěží je účelné využít odlehčený způsob zvedu. Takový trénink je nezbytný při nácviku detailu zvedu a spouštění partnerky, zvláště ve ztížených variantách spouštění. Pro vytvoření zjednodušených podmínek je účelné využít zvedací pás.

Do komplexu cvičení, prováděných partnerkou mimo led, lze zahrnout také průvodní a imitační cvičení. Mezi ně můžeme zařadit chůzi na rukou podél bradel, na gymnastické kladině v postoji, odpovídající, póze ve zvedačce (viz. obr. Zdokonalovací cvičení partnerky. (b, c).

Pro zdokonalení schopností partnerky viditelně zpevnit částí těla, se doporučuje cvičení na kyvadlová soupravě (viz. obr. Zdokonalovací cvičení partnerky. (a). Na této kyvadlové soupravě je účelné propracovávat zvedačky na jedné ruce a obou rukou.

K tréninku na ledě lze také využít cvičení, pomáhá k rychlejšímu a kvalitnímu osvojení zvedaček. Hlavně se to cvičení dotýká partnera, doporučuje se jízda na ledě se zátěží 10 - 20kg na vypjatých rukou. Pro zdokonalení pohybu partnera po ledě je účelné provádět trénink stejně tak, jako při uskutečné zvedačce, tedy napodobení zvedačky na jedné ruce a obou rukou.

zvedacka_46
Zdokonalovací cvičení pro polohu těla partnerky ve zvedačce: a — speciální rotační trenažér; b — na gymnastické kladině ; c — na bradlech

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Teorie členění plochy
Základní polohy těla
Teorie figur
Teorie odrazu
Teorie skluzu
Teorie mechaniky obratu
Teorie rotace
Teorie skoku ve smyslu trojky
Teorie skoku ve smyslu protizvratu
Teorie skoku - odraz, - let, - dopad
Teorie piruet
Teorie spirály smrti
Teorie zvedaček

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Solo (Jednotlivci)
Pair (Sportovní dvojice)
Taneční páry
Synchronizované bruslení
Rozhodčí a způsob rozhodování